Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2022. 03. 01

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015(II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme)

„a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, nem haladja meg.”

2. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015(II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Átruházott hatáskörben a polgármester rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek esetében a rendszeres havi vényköteles gyógyszerköltség legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a, és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
- családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át
- egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.”

3. § (1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015(II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Rendkívüli települési támogatás azon rászorulók részére biztosítható, akiknek)

„a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át.”

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015(II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege: 40.000,- Ft. A támogatást a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követő 30 napon belül lehet igényelni, a halotti anyakönyvi kivonat ill. a temetés költségeiről bemutatott számla ellenében.”

4. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és 2022. március 2-án hatályát veszti.