Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2022. 06. 28

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.03.01.

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Damak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Damak Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 32.364.543 forint költségvetési bevétellel

b) 59.710.282 forint költségvetési kiadással

c) - 27.345.739 forint költségvetési egyenleggel, ebből -11.267.725 forint működési egyenleg, -16.078.014 forint felhalmozási egyenleg

d) 28.113.640 forint finanszírozási bevétellel

e) 767.901 forint finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, a költségvetési összevont mérleget a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évre nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat az Európai Unió támogatásával nem valósít meg projektet.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokat és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2022. évben államháztartáson kívüli szervezeteknek céljelleggel nem juttat támogatást.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 6.554.399 forint tartalékot állapít meg, melyből 4.499.609 forint általános tartalék, 2.054.790 forint céltartalék.

(9) A céltartalék összegéből 247.470 forint pályázathoz kapcsolódik, 600.000 forint a közfoglalkoztatási saját bevételekből közfoglalkoztatásba visszaforgatandó összegéből adódó céltartalék, 288.600 forint a talajterhelési díjhoz kapcsolódó működési céltartalék, 918.720 forint felhalmozási céltartalék a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások megvalósításához, valamint a pályázatok felhalmozási önrészének biztosításához áll rendelkezésre.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magának tartja fenn.

(11) Az Önkormányzat elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(12) A főállású polgármester és a falugondnok 2022. évre vonatkozó cafetéria-juttatását nettó 200.000 forint/fő összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzata alkalmazandó.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felel.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.

(6) A költségvetési maradvány elszámolását a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá.

5. § (1) Az Önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:

a) személyi juttatások: bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére, egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, megbízási díj, tiszteletdíj, foglalkoztatottak költségtérítései, belföldi kiküldetés költségtérítése, külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,

b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű tárgyi eszköz, szolgáltatási kiadások, reprezentációs kiadások esetenként max. 500.000 forint összeghatárig; üzemanyagvásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,

c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a szerv vezetőjének eseti döntése alapján,

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,

e) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,

f) települési támogatás nyújtása rendkívüli élethelyzetben,

g) fizetési számlára történő készpénz befizetés.

6. § (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletfeladatok kielégítésére, valamint a bevételek elmaradásának pótlására használható fel.

(2) A költségvetésben elkülönített működési és felhalmozási céltartalékok a 3. § (10) bekezdésében megjelölt célokra használhatóak fel.

(3) A tartalékok és céltartalékok felhasználásáról - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékokkal való rendelkezés jogát éves szinten tartalékonként maximum 1.500.000 forint erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.

7. § (1) Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti is lehetővé téve – saját hatáskörben a polgármester 3.000.000 forint összegig jogosult. A módosítás nem veszélyezteti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. A módosításról a költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.

(3) Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése szerint történhet.

(4) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok, továbbá pályázatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ezzel kapcsolatos kifizetések teljesítéséhez.

(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a központi költségvetésről szóló törvény szerinti helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

8. § (1) Az Önkormányzat belső ellenőrzésének kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

(2) A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.