Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24 - 2022. 06. 29

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 49. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 377 772 338 Ft költségvetési bevétellel, 212 274 662 Ft finanszírozási bevétellel,401 344 673 Ft költségvetési kiadással,188 702 327 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 6 895 521 Ft tartalékkal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 182 274 662 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 63 500 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.

III. Fejezet

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. melléklet és 6. melléklet szerint határozza meg.

b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet szerint határozza meg.

c) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkereteit a 10. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat a kiadások között 6 895 521 Ft általános tartalékot állapít meg.

IV. Fejezet

Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

V. Fejezet

A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

VI. Fejezet

Átmeneti gazdálkodás

6. § A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama alatt – a 2021. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2021. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2022. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2022. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

VII. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. melléklet Feladatbontás

3. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege

4. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege

5. sz. melléklet Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata felújításonként

7. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzata 2022. évi bevételei, kiadásai

8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei, kiadásai

9. sz. melléklet Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételei, kiadásai

10. sz. melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1.napjától kell alkalmazni.