Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1991.(IV.26.) önkormányzati rendelete

a tulajdonában lévő házingatlanok elidegenítéséről

Hatályos: 2009. 10. 26

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1991.(IV.26.) önkormányzati rendelete

a tulajdonában lévő házingatlanok elidegenítéséről1

2009.10.26.

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő házingatlanok értékesítésére.

II.

Önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok elidegenítésére

2. § /1/ Önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok elidegenítését hivatalból és a bérlő kezdeményezésére lehet kezdeményezni.

/2/ Az értékesítésre kimutatott házingatlant, helyben szokásos módon 30 napra meg kell hirdetni és pályázat útján lehet értékesíteni.
/3/ A vevő kijelölésénél előnyben részesül, aki a legkedvezőbb ajánlatot teszi, 3 vagy ennél több gyermekes család, akinek nincs lakástulajdona.
/4/ A /2/ és /3/ bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha házas ingatlant a bent lakó bérlő kívánja megvásárolni.

3. § Az elidegenítésre kerülő ingatlan vételárát ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján kell megállapítani.

4. § /1/ A vételár az elidegenítésre kerülő házingatlan forgalmi értékének 100 %-a.

/2/ A vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vevőt a teljes vételárból 15 % árengedmény illeti meg.2
/3/ Ha nem bent lakó bérlő a vásárló és a házingatlant a bent lakó bérlő elhelyezési kötelezettségével vásárolja meg /lakottan/ a vételár az /1/ bekezdésben foglalt érték 80 %-a.

III.

Vegyes rendelkezések

5. § E rendelet kihirdetés napján lép érvénybe, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Jogharmonizációs záradék

6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.3

1

A hatálybalépés időpontja: 1991.04.26.

2

A hatálybalépés időpontja: 2007.04.17.

3

A hatálybalépés időpontja: 2009.10.26.