Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2022. 09. 30

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Bölcske Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,

b) az Önkormányzat költségvetési szerveire, melyek a következők:

ba) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal,

bb) Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde,

bc) Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ, és

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

2. § (1) Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő–testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi

a) bevételi főösszegét 813 452 425 Ft összegben,

b) kiadási főösszegét 813 452 425 Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címen 38 496 679 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait – intézményi bontásban és összesítve – a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3. § (1) A képviselő-testület

a) belső finanszírozásként 123 581 982 Ft pénzmaradvány igénybevételét,

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását,

bb) 0 Ft felhalmozási célú hitel beállítását

rendeli el.

(2) A 20. melléklet felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön képviselő-testületi döntés alapján.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatokat rovatrend szerinti bontásban,

a) Bölcske Községi Önkormányzat vonatkozásában az 5. melléklet,

b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 7. melléklet,

c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 9. melléklet,

d) a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét bevételek és kiadások részletezését, a bevételek kiadások mérlegét

a) Bölcske Községi Önkormányzat vonatkozásában a 6. melléklet,

b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 8. melléklet,

c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 10. melléklet,

d) a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. melléklet tartalmazza.

(4) Önkormányzati szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási finanszírozási és likviditási ütemtervét önkormányzati szinten összevontan a 13. melléklet tartalmazza

(6) Az előirányzat-felhasználási finanszírozási és likviditási ütemtervet

a) Bölcske Községi Önkormányzat – mint önálló gazdálkodási egység - vonatkozásában a 14. melléklet,

b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 15. melléklet,

c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 16. melléklet,

d) a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 17. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi beruházási kiadásait és felújítási kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók személyi juttatása az előírásoknak megfelelően 2022. január 01-től a 2. melléklet kiadási jogcím személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértékéig használható fel.

(2) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott minden köztisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló cafetéria juttatásban részesül, melynek az éves összege - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek nélkül - 200 000 forint foglalkoztatottanként. Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megbízási szerződéshez cafetéria juttatás nem kapcsolódik.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 23. melléklet tartalmazza.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. §-a alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak és önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott személyi kiadások és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői fegyelmi felelősséggel tartoznak.

8. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben nettó 1.000.000 Ft összeghatárig jogosult árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy annak következményei elhárítása érdekében a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. § (1) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) A 2021. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az Önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeg nem kerül átadásra a költségvetési szerveknek.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25. napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az Önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

5. A gazdálkodás szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével és a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

(6) A költségvetési szervek vezetői az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. § Az általános és a céltartalék felosztása és a felhasználásáról szóló döntés meghozatala – a 8. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

12. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével - a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik. Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – a költségvetési szerv vezetőjének kérése alapján – a polgármester dönt és erről tájékoztatja a képviselő-testületet a soron következő ülésen.

13. § (1) Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete a Takarékbank Zrt.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a Bölcskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Takarékbank Zrt-nél vezeti a bankszámláit, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

14. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

15. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az Önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 19. mellékletben szereplő beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselő-testület eseti határozattal dönt a források rendelkezésre állásának függvényében.

16. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.