Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét

a) 289 229 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 585 176 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) - 295 947 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 1 274 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 297 221 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből

ea) belső forrásból 293 269 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 3 952 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele

eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 229 229 ezer Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 298 124 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 65 537 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8 632 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 75 979 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 750 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 143 226 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 44 509 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 98 717 ezer Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét - 68 895 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 60 000 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 287 052 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 54 852 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 121 000 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 111 200 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 111 200 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 227 052 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 297 221 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 293 269 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3 952 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 1 274 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 274 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 295 947 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2022-2025. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. Általános végrehajtási szabályok

4. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. Záró rendelkezések

8. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.