Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 27- 2023. 02. 24

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.27.

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 328.938.609 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 328.938.609 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) a működési célú bevételt 145.186.609 Ft-ban állapítja meg, ezen belül Önkormányzatok működési célú támogatása: 85.495.864 Ft Működési célú támogatások ÁHT-belül: 32.280.000 Ft Közhatalmi bevételek: 6.500.000 Ft Működési célú bevételek: 11.889.000 Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány: 9.021.745 Ft

(3) Működési célú kiadást 152.577.609 Ft-ban állapítja meg, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 82.858.000 Ft, munkaadót terhelő járulékok: 11.132.000 Ft, dologi kiadások 31.534.447 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 15.500.000 Ft, egyéb működési kiadások: 8.000.000 Ft, általános tartalék 500.000 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.053.162 Ft

(4) A felhalmozási célú bevételt 53.832.000 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványt 129.920.000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadást 176.361.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: beruházások összege 10.850.000 Ft, felújítások összege: 165.511.000 Ft

(5) A költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(8) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza

(10) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(15) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el .

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester Képviselő-testület tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

16. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Követelések

21. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.

Záró rendelkezés

22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

85 495 864

0

0

85 495 864

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 357 300

15 357 300

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 568 680

28 568 680

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

22 491 880

22 491 880

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 892 351

12 892 351

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 915 653

3 915 653

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 280 000

0

0

32 280 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 280 000

32 280 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

53 832 000

53 832 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

53 832 000

53 832 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

6 500 000

0

6 500 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

6 000 000

6 000 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

4.4

Gépjárműadók

B354

0

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

500 000

5.

Működési bevételek

B4

9 889 000

2 000 000

11 889 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 800 000

2 000 000

3 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 000 000

4 000 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

2 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 089 000

2 089 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

187 996 864

2 000 000

189 996 864

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

135 640 719

3 207 198

93 828

138 941 745

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

135 640 719

3 207 198

93 828

138 941 745

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

44 250 000

800 000

45 050 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

44 250 000

800 000

45 050 000

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

135 640 719

47 457 198

893 828

183 991 745

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

323 637 583

49 457 198

893 828

373 988 609

2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

98927421

49457198

639828

149024447

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

47918000

34940000

82858000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6628000

4504000

11132000

1.3.

Dologi kiadások

K3

20881421

10013198

639828

31534447

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15500000

15500000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

8000000

8000000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8000000

8000000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

176107000

0

254000

176361000

2.1.

Beruházások

K6

10596000

254000

10850000

2.2.

Felújítások

K7

165511000

165511000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

0

0

500000

3.1.

Általános tartalék

500000

500000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

275534421

49457198

893828

325885447

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

48103162

48103162

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3053162

3053162

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

45050000

45050000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

48103162

0

0

48103162

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

323637583

49457198

893828

373988609

3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

136 164 864

Működési célú

152 577 609

Pénzforgalmi bevételek

136 164 864

Pénzforgalmi kiadások

149 024 447

Működési célú támogatások

85 495 864

Személyi jellegű kiadások

82 858 000

Működési bevételek

11 889 000

Munkaadót terhelő járulékok

11 132 000

Közhatalmi bevételek

6 500 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

31 534 447

Működési célra átvett pénzeszközök

32 280 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 500 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

8 000 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 553 162

Működési célú tartalékok

500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 053 162

Felhalmozási célú

53 832 000

Felhalmozási célú

176 361 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

176 361 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

53 832 000

Beruházási kiadások

10 850 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

165 511 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

189 996 864

KIADÁSOK ÖSSZESEN

328 938 609

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

138 941 745

Működési hiány

75 214

Felhalmozási hiány

122 529 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

138 941 745

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

9 021 745

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

129 920 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

328 938 609

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

328 938 609

Működési célú bevételek összesen

145 186 609

Működési célú kiadások összesen

152 577 609

Felhalmozási célú bevételek összesen

183 752 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

176 361 000

4. melléklet

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2022.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

5 720 719

0

0

5 720 719

3 207 198

0

3 207 198

93 828

0

93 828

9 021 745

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

129 920 000

129 920 000

129 920 000

Összesen

135 640 719

0

0

135 640 719

3 207 198

0

0

3 207 198

93 828

0

0

93 828

138 941 745

5. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma

2022. év

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

6

polgármester

1

falugondnok

1

takarító

1

karbantartó

1

ápolónő

1

védőnő

1

Tündérrózsa Óvoda

8

óvodavezető

1

óvodapedagógus

2

dajka

2

konyhai dolgozók

3

Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)

15

Hosszú közfogl.

15

ÖSSZESEN:

29

7. melléklet

Somogyszentpál Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2022

2023

2024

1.

Helyi adók

6 500 000

6 500 000

6 600 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

6 500 000

6 500 000

6 600 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

3 250 000

3 250 000

3 300 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

8. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2022-2023. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet

Temető urnafal, kerítés építés

4 980 000

2022

4 980 000

0

Játszótér

5 000 000

2022

5 000 000

Kommunális eszköz beszerzés

440 000

2022

440 000

Kisértékű eszköz beszerzés

430 000

2022

430 000

Önkormányzat összesen:

10 850 000

10 850 000

0

10. melléklet

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

Orvosi rendelő felújítása

30 000 000

2020-2022

30 000 000

Óvoda felújítás

153 813 516

2020-2022

135 511 000

Összesen

183 813 516

165 511 000

11. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2020-2022. év

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2020-2022. év

2019-2022. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

EFOP-1.6.2-16-2017-00010

-

119 084 145

-

119 084 145

-

2.

EFOP-2.4.1

-

159 921 301

-

159 921 301

-

3.

TOP-1.4.1

153 831 516

153 831 516

ÖSSZESEN:

-

279 005 446

-

279 005 446

-

12. melléklet

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

85 495 864

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 357 300

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 568 680

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

22 491 880

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 892 351

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 915 653

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 280 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 280 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

53 832 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

53 832 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

6 500 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

6 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

5.

Működési bevételek

B4

9 889 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 000 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 089 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

187 996 864

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

135 640 719

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

135 640 719

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

135 640 719

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

323 637 583

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

98927421

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

47918000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6628000

1.3.

Dologi kiadások

K3

20881421

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15500000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

8000000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8000000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

176107000

2.1.

Beruházások

K6

10596000

2.2.

Felújítások

K7

165511000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

3.1.

Általános tartalék

500000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

275534421

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

48103162

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3053162

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

45050000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

48103162

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

323637583

13. melléklet

Költségvetési szerv

Községi könyvtár

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

0

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

0

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

93828

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

800000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

893828

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

893828

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

639828

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1.3.

Dologi kiadások

K3

639828

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

254000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

893828

14. melléklet

Költségvetési szerv

Tündérrózsa Óvoda

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

2000000

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2000000

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

2000000

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

3207198

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3207198

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

44250000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

44250000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

49457198

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

49457198

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

34940000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4504000

1.3.

Dologi kiadások

K3

10013198

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

49457198

15. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 655

7 124 659

85 495 864

működési célú bevétel

990750

990750

990750

990750

990750

990750

990750

990750

990750

990750

990750

990750

11 889 000

adóbevételek

1 600 000

400 000

900 000

2 100 000

1 500 000

6 500 000

tám.ért.m.c.átvett

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

2 690 000

32 280 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

4000000

5021745

9 021 745

ÖnHiKi támogatás

0

működési bevétel

10 805 405

14 805 405

17 427 150

11 205 405

11 705 405

10 805 405

10 805 405

10 805 405

12 905 405

12 305 405

10 805 405

10 805 409

145 186 609

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 820 000

10 900 000

129 920 000

Felh.c.átvett

53832000

53 832 000

BEVÉTELEK

21 625 405

25 625 405

28 247 150

22 025 405

22 525 405

21 625 405

21 625 405

21 625 405

23 725 405

23 125 405

21 625 405

21 705 409

328 938 609

személyi juttatás

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 905 000

6 903 000

82 858 000

munka.terh.jár

927660

927660

927660

927660

927660

927660

927660

927660

927660

927660

927660

927740

11 132 000

dologi kiadások

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2627800

2628647

31534447

Segélyek

1360000

1360000

1360000

1100000

1360000

1360000

1360000

1360000

1360000

1360000

850000

1310000

15500000

tám.ért.m.c.átadott

516000

1016000

516000

516000

1016000

516000

516000

516000

1016000

516000

516000

824000

8000000

áht.belüli megel. v.fiz.

3053162

3053162

tartalék

500000

500000

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

15 389 622

12 836 460

12 336 460

12 076 460

12 836 460

12 336 460

12 836 460

12 336 460

12 836 460

12 336 460

11 826 460

12 593 387

152 577 609

Felhalmozási kiadások

felújítás

29212000

35653000

50000000

50646000

165511000

beruházás

5000000

5596000

254000

10850000

Fejlesztési kiadások

176361000

Műk.és fejl.kiad.össz

15 389 622

12 836 460

12 336 460

12 076 460

12 836 460

12 336 460

12 836 460

12 336 460

12 836 460

12 336 460

11 826 460

12 593 387

328 938 609

16. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

17. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

69800000

69000000

69000000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

34000000

34100000

34500000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

6000000

6000000

6200000

4.

Mük.bevételek

B4.

8000000

8150000

8250000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

117800000

117250000

117950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

56000000

56500000

56500000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

11000000

11200000

11200000

3.

Dologi kiadások

K3

31800000

30350000

30850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

11000000

11200000

11200000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

8000000

8000000

8200000

Kiadások összesen

117800000

117250000

117950000

18. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2021

2022

2023

2024

2025

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

19. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda

Községi Könyvtár

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

Somogyszentpál Község Önkormányzata