Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 77.840.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 77.840.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 51.180.000 Ft-ban

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 4.914.403 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) működési célú kiadásokat 52.232.000 Ft-ban

ba) ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 52.232.000 Ft-ban, a személyi juttatások kiadásait 23.213.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 2.459.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19.412.048 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.612.000 Ft-ban

bb) egyéb működési célú kiadásokat 4.366.000 Ft-ban, az általános tartalékot 602.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 567.952 Ft-ban.

bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 26.660.000 Ft-ban. Ebből:

ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 24.926.000 Ft-ban

cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 25.608.000 Ft-ban. Ebből:

da) intézményi beruházások összegét 19.636.000 Ft-ban

db) felújítások összegét 5.937.000 Ft-ban

dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 35.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 4.914.403 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 4.914.403 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 602.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig

b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 16/2022. (II.25.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

---

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

---

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közvilágítás

Háziorvosi alapellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

Zöldterület-kezelés

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekétkeztetés

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Adatok forintban

Működési cél

összeg

Költségvetési maradvány

4 914 403

Működési cél összesen

4 914 403

Felhalmozási cél

összeg

Költségvetési maradvány

Felhalmozási cél összesen

0

Mindösszesen

4 914 403

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Adatok forintban

Tény
2021.12.31.

2022. évi
előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

43 096 321

46 265 597

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 942 758

33 074 780

Önkormányzatok működési támogatásai

11 246 931

18 405 780

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 817 305

11 081 125

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1 611 500

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

159 626

3 443 155

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 695 827

14 669 000

2. Közhatalmi bevételek

12 291 362

10 850 000

Vagyoni típusú adók

1 889 736

1 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

10 346 356

9 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

55 270

50 000

3. Működési bevételek

2 862 201

2 340 817

Készletértékesítés ellenértéke

1 565 400

1 500 000

Szolgáltatások ellenértéke

83 877

80 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

119 370

120 000

Tulajdonosi bevételek

681 066

600 000

Ellátási díjak

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

362 750

0

Kamatbevételek

18

0

Egyéb működési bevételek

49 720

40 817

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

7 372 758

26 660 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 371 908

24 926 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 371 908

24 926 000

7. Felhalmozási bevételek

1 000 850

1 734 000

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

1 000 850

1 734 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Kamatbevételek

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

50 469 079

72 925 597

9. Maradvány igénybevétele

21 543 832

4 914 403

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

4 914 403

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

567 952

0

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

22 111 784

4 914 403

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

72 580 863

77 840 000

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
Adatok forintban

Tény 2021.12.31.

2022. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

42 957 725

51 664 048

Kötelező feladatok

42 957 725

51 664 048

Személyi jellegű kiadások

18 915 321

23 213 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 743 720

2 459 000

Dologi jellegű kiadások

17 069 209

19 412 048

Ellátottak pénzbeli jutattásai

640 000

1 612 000

Egyéb működéi célú támogatások

3 589 475

4 968 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

Egyéb működéi célú támogatások

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

24 266 505

25 608 000

Kötelező feladatok

24 266 505

25 608 000

Beruházás

7 314 567

19 636 000

Felújítás

16 951 938

5 937 000

Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre

0

35 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Beruházás

0

0

Felújítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

67 224 230

77 272 048

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

567 952

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

567 952

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 666 460

77 840 000

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként
Adatok forintban

feladat megnevezése

2022. évi előirányzat

Falugondnoki busz beszerzés

14 491 000

Eszköz beszerés közfoglalkoztatás

4 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

635 000

Sátor beszerzés NMI pályázat

510 000

Összesen

19 636 000

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként
Adatok forintban

feladat megnevezése

2022. évi előirányzat

Ravatalozó felújítás

4 141 000

Hivatal felújítás

1 796 000

Összesen

5 937 000

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások
Adatok forintban


Szociális, rászorultsági ellátáts

2022. évi előirányzat

Bursa

25 000

Települési támogatás

1 612 000

Mindösszesen

1 637 000

8. melléklet

Létszám-előirányzat
Adatok főben


Költségvetési szerv

Tény 2021.12.31.

2022. évi előirányzat

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

0

5

11

16

1

5

9

15

Összesen

0

5

11

16

1

5

9

15

9. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Adatok főben

Átlaglétszám

10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

9

8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

9

10. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Adatok forintban

Sorszám


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2023.

2024.

2025.

1

Helyi adók

10 500 000

10 500 000

10 500 000

31 500 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

650 000

675 000

650 000

1 975 000

3

Díjak, pótlékok, bírságok

25 000

25 000

25 000

75 000


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

11 175 000

11 200 000

11 175 000

33 550 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

5 587 500

5 600 000

5 587 500

16 775 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

5 587 500

5 600 000

5 587 500

16 775 000

11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

Tény 2021.12.31.

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

43 096 321

46 265 597

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 942 758

33 074 780

Közhatalmi bevételek

12 291 362

10 850 000

Működési bevételek

2 862 201

2 340 817

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú

7 372 758

26 660 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 371 908

24 926 000

Felhalmozási célú bevételek

1 000 850

1 734 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

50 469 079

72 925 597

Maradvány igénybevétele

21 543 832

4 914 403

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

4 914 403

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

567 952

0

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

22 111 784

4 914 403

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

72 580 863

77 840 000

KIADÁSOK

Tény 2021.12.31.

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

42 957 725

51 664 048

Személyi jellegű kiadások

18 915 321

23 213 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 743 720

2 459 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 069 209

19 412 048

Ellátottak pénzbeli juttatásai

640 000

1 612 000

Egyéb működési célú kiadások

3 589 475

4 968 000

Felhalmozási célú

24 266 505

25 608 000

Beruházások

7 314 567

19 636 000

Felújítások

16 951 938

5 937 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

35 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

67 224 230

77 272 048

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

567 952

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

567 952

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

67 666 460

77 840 000

12. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzat 2022. évi tartalékai
Adatok forintban

Feladat

2022. évi előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék602 000Képviselő-testület

2

Általános tartalék

3

Általános tartalék összesen

602 000

4

Céltartalék összesen

5

Tartalékok összesen

602 000

13. melléklet

Közvetett támogatások
Adatok forintban

Megnevezés

2022. évi
előirányzat

Összesen

0

14. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Adatok forintban

feladat megnevezése

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú

0

tartozások működési célú

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0