Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2006. 04. 11

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról

2006.04.11.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2005. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 3 127 192 eFt bevétellel, 2 939 651 eFt kiadással, 135 572 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2/1-2/14. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4.és 5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/a és 3/b számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 2/1/c számú melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat a 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 10/a, 10/b számú melléklet, valamint a 11/a és a 11/b sz. mellékletekben foglalt - mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 4 468 183 eFt-ban állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8/a, 8/b, 8/c számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 9. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2006. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. § Az a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.