Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2007. 04. 17

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

2007.04.17.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2 835 298 eFt bevétellel, 2 693 129 eFt kiadással, 117 482 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és a 2/b számú melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4.és 5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6.számú melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint .

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat a 2006. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

(7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1-13/11 sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 13/12. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(11) képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatását a 14/a, 14/b, 14/c számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(13) Az önkormányzat a 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 16/a, 16/b számú mellékletben foglalt 4 818 898 eFt-ban állapítja meg. A vagyoni helyzetének alakulását, mutatóit a 16/c, 16/d, 16/e sz. mellékletek szerint állapítja meg.

(14) Az önkormányzat a 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a, 17/b számú melléklet szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(16) A befektetett pénzügyi eszközöket a 19. sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(17) A kötelezettségeket a 20. sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2007. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Az a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.