Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Encs város szabályozási tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 27 - 2016. 10. 28

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Encs város szabályozási tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.10.27.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37.§-ában biztosított véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 101/2016.(VIII.29.) határozat szerinti partnerek véleményének kikérésével - az M30 gyorsforgalmi út nyomvonalának kialakítása során szükségessé vált Encs város szabályozási tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Encs város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2002.(IX.24.) önkormányzati rendeletének ( továbbiakban: rendelet) mellékletét képező T-2 jelű Külterületi Szabályozási Terve és a T-3 jelű Belterületi Szabályozási terve - az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz által érintett települési területre vonatkozóan - a rendelet 1. mellékletét képező SZT-M/2016 jelű Szabályozási Terv módosítás ( fedvényterv) szerint módosul.

2. § A rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (4) a) A kötelező szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítás szükséges, kivéve az Sz-M/2016 jelű Szabályozási Terv módosításon jelölt tervezett szabályozási vonalak esetében, melyek az M30 gyorsforgalmi út végleges műszaki tervei alapján pontosítottan külterületen legfeljebb 5,0 m, belterületen legfeljebb 3,0 m mértékkel elmozdíthatóak, amennyiben igazolhatóan más megoldás nem lehetséges.

3. § A rendelet 18.§-a a következő Gksz 1.3 építési övezetre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

Sajátos
használat
szerint

Alkalmazható

Telekre vonatkoztatott

Építési övezet
jele

Beépítési mód

legkisebb

Megengedett
építmény
magasság (m)

Legnagyobb beépítettség (%)

Kereskedelmi
szolgáltató
terület

szélesség (m)

mélység (m)

telekterület(m2)

zöldfelület (%)

Gksz
1.3

SZ

20

400

1500

20

10,0

50

4. § Ezen rendeletben és az SZT-M/2016 jelű Szabályozási Terv módosítás (fedvényterv) tervlapon alkalmazott építési övezetek, övezet jelölésének, elnevezésének összhangját a rendeletben alkalmazott övezetek, építési övezetek jelölésével, elnevezésével ezen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. október 28. napjával.