Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 23 - 2017. 08. 24

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.08.23.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy illetékességi területén a szociális biztonságot megteremtse a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § -ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése, 29. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban Ör) 2.§ (1) bekezdés "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) -(2a) bekezdésben" szövegrész lép.

2. § Az Ör. 2.§ az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

2.§ (2a) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

3. § Az Ör. 16/A.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

16/A.§ (4) A támogatás megállapításával, nyújtásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

4. § Az Ör. az alábbi 16B.§-szal egészül ki:

16/B.§
(1) Egyszeri beiskolázási támogatásban részesíthető minden év szeptember 10. napjáig hivatalból az az Encs város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú tanulmányokat folytató diák, aki részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban.
(2) A támogatás mértékét a mindenkori költségvetési keretösszeg erejéig a képviselő-testület állítja meg. 2019. évben 20000 Ft/fő.

5. § Az Ör. az alábbi 16/C.§-szal egészül ki:

16/C.§ (1) Beiskolázási támogatásban részesíthető kérelemre vagy hivatalból az a tanuló, aki:
a) tanulói jogviszonyban áll alapfokú oktatási intézményben, illetve érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézményben
b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője encsi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Encsen él.
(2 ) A tanulói jogviszony fennállását – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 15 napnál nem régebbi iskolalátogatási bizonyítvánnyal kell igazolni.
(3) A tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást az önkormányzat az encsi székhelyű oktatási intézményektől hivatalból szerzi be.
(4) A támogatás minden tanévben szeptember 10-ig igényelhető, illetve állapítható meg.
(5) A beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülő, a törvényes képviselő, vagy a szülőtől külön élő nagykorú tanuló nyújthatja be. (6) A lakóhely, tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.
(7) A nagykorú gyermek akkor tekinthető külön élőnek, ha szüleitől, törvényes képviselőjétől a lakóhelye különböző.
(8) Az életvitelszerű élés ellenőrzése céljából az Encsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája környezettanulmányt készíthet, vagy készíttethet a Család- és Gyermekjóléti Központ bevonásával, és ellenőrizheti a rendelkezésére álló nyilvántartásokat.
(9) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.
(10) A kérelmező a beiskolázási támogatás igénylése esetén köteles a saját és vele azonos háztartásban élő, ott lakóhellyel rendelkező jogosult személyi adatairól nyilatkozni.
(11) A támogatás mértékét - az igénylések számának ismeretében - a mindenkori költségvetési keretösszeg erejéig képviselő-testület állapítja meg.

6. § Az Ör. ezen rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 24. napjával.