Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 21 - 2018. 01. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.12.21.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:​

1. § A 6/2016(II.23.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban Ör.) 12. § (1) bekezdés „aki az egyszeri” szövegrésze helyébe „aki a” szövegrész lép.

2. § Az Ör 12. § az alábbi (3) – (4) bekezdéssel egészül ki:

12.§ (3) Összkomfortos és komfortos lakás esetében az egyszeri bérbeadói hozzájáruláson felül a bérlő köteles ún. éves bérbeadói hozzájárulásként 50 ezer Ft összegű fenntartási hozzájárulást fizetni a tárgyév január 15. napjáig.
(4) Az éves bérbeadói hozzájárulás összege a lakásbérleti jogviszony június 30. napját megelőző megszűnése esetén arányosan visszafizetésre kerül, június 30. napját követő megszűnés esetén teljes összegben illeti meg a bérbeadót.

3. § Az Ör.17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17.§ A bérbeadói hozzájárulások összege az önkormányzat bevétele. Az egyszeri bérbeadói hozzájárulás csak a tulajdonában álló lakások felújítására, karbantartására, illetve új lakások építésére használható fel, az éves fenntartási hozzájárulás a lakásgazdálkodással kapcsolatos működési kiadásokra is.

4. § Az Ör. 19. § (1) bekezdés „ A 12. § szerinti az önkormányzatot megillető, visszafizetésre nem kerülő egyszeri bérbeadói hozzájárulás fizetési kötelezettsége a bérlőt a 18. § (1) bekezdésben meghatározott” szövegrésze helyébe a „ Az egyszeri bérbeadói hozzájárulás fizetési kötelezettsége a bérlőt a” szövegrész lép.

5. § Az Ör. 18. § (1) bekezdés első mondata, a 18. § (2) bekezdés „de legfeljebb 3 évvel” szövegrésze, a 18. § (3) bekezdés „6 évi” bekezdés, a 19. § (2) bekezdés „18. § (1) bekezdésben megállapított”, valamint a „ ( 6 évente)” szövegrésze hatályát veszti.

6. § Az Ör. 18. § (2) bekezdése „az (1) bekezdés szerinti” szövegrészei helyébe „ a maximális” szövegrész lép.

7. § Az Ör. 26. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

26.§ (3) A lakbér mértéke havonta:

a) szociális bérlakás esetében:

Első öt évben
Ft/m2

Második öt évben
Ft/m2

- összkomfortos:

320

350

- komfortos:

290

- félkomfortos:

225

- komfort nélküli:

130

b) Kertes ház esetében:

70 m2-ig Ft/m2

70-100m2 között Ft/m2

- összkomfortos:

350

300

- komfortos:

270

235

- félkomfortos:

200

180

- komfort nélküli:

100

- szükséglakás:

65

c) társasházi tulajdonban álló, vagy többlakásos épületben lévő nem szociális önkormányzati bérlakás esetén:

- összkomfortos:

500 Ft/m2

- komfortos:

450 Ft/m2

8. § Az Ör. 28. § (2) bekezdés „ a mindenkor helyben kialakult használati díjak” szövegrésze helyébe a „közszolgáltatási díjak” szövegrész lép.

9. § (1) Ez a rendelet a – (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § -8. § rendelkezései 2017.01.01. napjától lépnek hatályba.

(3) A 2. § rendelkezései 2018. 01.01. napján lépnek hatályba.