Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 20 - 2017. 09. 21

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.09.20.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:​

1. § Az 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (5) Közérdekűnek minősül - a Képviselő-testület egyedi határozata alapján - az önkormányzat polgármesteri hivatala, valamint az önkormányzati intézmények, továbbá a városban működő intézmények megfelelő szakember ellátása érdekében a szakemberek elhelyezésére, illetve a településen jelentős szerepet betöltő személy(ek) részére biztosított önkormányzati lakás.

2. § Az Ör. 37. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

37.§ (1) A 4. § (5) bekezdésében meghatározott közérdekű feladatok megoldására önkormányzati bérlakás biztosítható
a) polgármester, alpolgármester, jegyző;
b) az önkormányzat költségvetési szerveivel, intézményeivel köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkaviszonyban álló személyek;
c) oktatási, közigazgatási, államigazgatási, rendészeti és egészségügyi intézmények Encs városban tevékenykedő munkavállalói
d) a településen jelentős szerepet betöltő személyek részére.
(2) A bérleti szerződés maximum 5 éves határozott időtartamra köthető, mely munkáltatói támogatás és a bérlő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése esetén a munkaviszony fennállásának időtartama alatt többször is meghosszabbítható.

3. § Az Ör. 37. § az alábbi (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

37.§ (7) A bérleti szerződés hatályát veszti encsi ház, vagy lakás tulajdonjogának megszerzésével a (8) bekezdés szerinti időpontban.
(8) A bérlő a (7) bekezdés szerinti tulajdonjog megszerzése esetén köteles 6 hónapon belül a lakást minden külön térítési és elhelyezési igény nélkül elhagyni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a fennálló bérleti jogviszonyok esetében is megfelelően alkalmazandó.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 21. napjával.