Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 27 - 2018. 06. 28

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.06.27.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§ (1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a nagykorú magyar állampolgár, jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó uniós állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi személy, menekültként elismert személy jogosult, akinek, illetve akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó havi nettó jövedelme az igényjogosultság elbírálását megelőző három hónap időszakában a mindenkori garantált bérminimum 150 %-át nem haladta meg.
(2) Egyedi méltányosság alapján a jogosultság abban az esetben is megállapítható, ha a kérelmező, illetve családjának egy főre eső jövedelme az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladja és erre a Szociális és Egészségügyi bizottság javaslatot tesz.
(3) A szociális helyzet alapján történő bérbevétel iránti igényeket az 1.melléklet szerinti formanyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani, melyhez csatolni kell:
a) az igénylést megelőző három hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat,
b) a vagyoni helyzetről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatokat,
c) tartós egészségkárosodás esetén a kezelőorvos erről szóló igazolását,
d) az igényelt lakás komfortfokozatát és a szobák számát,
e) fennálló munkaviszony igazolása.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 28. napjával.