Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 19 - 2019. 01. 20

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.01.19.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör) az alábbi XVII. Fejezettel egészül ki:

XVII. Fejezet
Az Önkormányzat szervezeti egységeiként szakfeladaton működtetett feladatellátások
74/A.§ A feladatok hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében a jogszabályi keretek között az önkormányzat, mint költségvetési szerv szervezeti egységeként mini bölcsődéket, lakás-és piacfelügyeletet, valamint közterület-felügyeletet működtet.

2. § Az Ör. 5. melléklet önkormányzati városüzemeltetési feladatok az alábbiakkal kerül kiegészítése:

- közterület-felügyelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. január 20. napjával.