Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10 - 2019. 07. 11

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.07.10.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)

14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14.§ (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
(2) Az alakuló ülés időpontjára, a tárgyalandó napirendekre, az ülésvezetésre a Mötv. és a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései irányadóak.
(3) Az alakuló ülésen dönt a képviselő-testület az alpolgármester(ek) számáról, személyéről; a polgármester és az alpolgármester(ek) illetményéről, illetve tiszteletdíjáról; a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatának elrendeléséről; a bizottsági struktúra kialakításáról, a bizottságok elnevezéséről, tagjairól.
(4) A képviselő-testület a munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart (kötelező ülés). A képviselő-testület évente egy alkalommal a munkatervébe is beépített nyári ülésszünetet tart.
(5) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak az ülés előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kell kapni.
(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük tartós akadályoztatása, illetve a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a 43. § (1) bekezdésben feltüntetett bizottsági sorrend szerinti bizottsági elnök hívja össze, az ülés helyének, napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését tartalmazó meghívóval. Az ülés során az ülésvezető bizottsági elnök köteles betartani az ülésvezetés 17-22. § szerinti szabályait.
(7) A meghívónak mellékletként tartalmaznia kell az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat.
(8) Amennyiben a napirendet helyben kiosztott vagy szóban előadott előterjesztéssel tárgyalja a testület, ennek tényét a meghívóban rögzíteni kell. (9) A határozati javaslat szövegét szóbeli előterjesztés esetén legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdése előtt ki kell osztani.

2. § Az Ör. 21. § (1) bekezdése „nyit” szövegrésze helyébe „folytat” szövegrész lép.

3. § Az Ör. 69. § (1) bekezdés a) pontja „MÁK” szövegrésze helyébe „Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK)” szövegrész lép.

4. § Az Ör. 69. § (1) bekezdés c) pontja „leigényli” szövegrésze helyébe az „igényli” szövegrész lép.

5. § Az Ör. 73. § (3) bekezdése „Igazgatási irodavezető” szövegrésze helyébe „aljegyző” szövegrész lép.

6. § Az Ör. XVII. Fejezet címe az alábbiak szerint módosul:

XVII. Fejezet
Az önkormányzat szakfeladatot ellátó szervezeti egysége

7. § Az Ör. 76. § (1) bekezdés „ 3. melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzatra átruházott feladatok” szövegrésze helyébe „3. melléklet: Roma Nemzetiségi Önkormányzat városi önkormányzati döntésekhez kapcsolódó véleményezési jogköre, a javaslatok, kezdeményezések kezelésének, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának rendje” szövegrész lép.

8. § Hatályát veszti az Ör.

b) a 10. § (1) bekezdés „A képviselő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, választói bizalmára.” szövegrésze,

c) a 17. § (5) bekezdés „vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot,” valamint „tekintettel arra, hogy ülés nyilvánossága az élő televíziós közvetítés révén biztosított” szövegrésze,

d) 34. § (1) bekezdés „ Kérdés: az önkormányzat hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítő jellegű felvetés vagy tudakozódás.” szövegrésze,

e) a 35. § (1) bekezdése,

f) az 53. § (1) bekezdés c) pont „(tanácskozási jog nélkül)” szövegrésze.

9. § Az Ör. 1. és 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1.és 2. melléklete lép.

10. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
Munkaügyi ágazat

1. Egyéb foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1991. évi XX.tv. 138. § (1) h.,

2. 1991. évi XX.tv. 138. § (1) i.,

3. 2011.évi CLXXV. törvény 2. § 15. pont a) pont, illetve 20. § (3) c) pont - alapítványok kivételével

Népjóléti ágazat

1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

2. 1993. évi III. tv. 114. § (3)

3. 1993. évi III. tv. 7. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)

2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

3. Az önkormányzati bérlakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

2. 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(3)

Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat

1. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 1988. évi 1. tv.3. § (2) bekezdés

2. 1988. évi 1. tv.12. § (5) bekezdés

3. 1988. évi 1. tv.14. § (1) bekezdés a) pont

4. 1988. évi 1. tv.34. § (4) bekezdés

5. 1988. évi 1. tv.34. § (6) bekezdés

6. 1988. évi 1. tv.36. § (1) bekezdés

7. 1988. évi 1. tv.37. § (2) bekezdés

8. 1988. évi 1. tv.41. § (2) bekezdése

9. 1988. évi 1. tv.42. § (3) bekezdés

10. 1988. évi 1. tv.42/A. § (1) bekezdés

2. melléklet

A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat

1. Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 2011. évi CXCV. tv 9. § b) - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

2. Polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlásához kapcsolódó feladat-és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 2011. évi CXCIX. tv. 225/C. § (2) - az ütemezett szabadság kiadása,

engedélyezése vonatkozásában

Köznevelési ágazat

1. Közneveléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 2011. évi CXC. tv. 25. § (4)

2. 2011. évi CXC. tv. 26. § (1)

3. 2011. évi CXC. tv. 49. § (3)

4. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) b)

5. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) h)

6. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) i)

7. 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) - pályázat szempontrendszerének kialakítása a

Szociális és Egészségügyi Bizottsággal közösen

Művelődési ágazat

1. Közművelődéssel ,közgyűjteménnyel, művészeti tevékenységgel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1991. évi XX. tv. 109. § (1) - javaslatot tesz a művészeti alkotás elhelyezésére

2. 1991. évi XX. tv. 111. § (1)

3. 1991. évi XX. tv. 121. § a) - javaslatot tehet a támogatásra

4. 1991. évi XX. tv. 121. § b) - javaslatot tehet a támogatásra

5. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a közművelődési intézmény vonatkozásában

6. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - Encs Városi Sportközpont vonatkozásában

2. Könyvtár működtetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1997. évi CXL. tv. 56. § (4)

2. 1997. évi CXL. tv. 58. § (3)

3. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) a)

4. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) b) - az SZMSZ vonatkozásában

5. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) d)

6. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) g)

7. 1997. évi CXL. tv. 78/I. § (3)

8. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) a)

9. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) b) - SZMSZ és éves munkaterv vonatkozásában

10. 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. 4. §

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök

Környezetvédelmi és területfejlesztési ágazat

1. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1995. évi LIII. tv.46. § (1) f)

2. 1995. évi LIII. tv. 48. § (3)

3. 1995. évi LIII. tv. 54. § (2) - Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében, fejlesztésében.

4. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) a)

5. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) c)

Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat

1. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 1988. évi I. tv. 31. § (1)

2. 1988. évi I. tv. 31. § (2)

3. 1988. évi I. tv. 34. § (2)

4. 1988. évi I. tv. 43. § (1)

5. 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 2. § (5)

6. 20/1984. (XII.21.) KM rend. 2. § (9)

2. Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

1. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 24. § (1)

2. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 25. § (1)

Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök

Munkaügyi ágazat

1. Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ vonatkozásában

2. 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) d)

Népjóléti ágazat

1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 16/0. § (1) A Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsággal

egyetértésben kialakítja a támogatás

szempontrendszerét, dönt az egyes

támogatási összegekről, és odaítéli a támogatást.

2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS

1. 1997. évi CLIV. tv. 155. § (1) a) és g) - szakmai felügyelet és ellenőrzés vonatkozásában

2. 1997. évi CLIV tv. 155. § (1) f)

3. 1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) c)

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 11. napjával.