Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2008. 04. 18 - 2014. 05. 08

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések alapításáról és adományozásáról

2008.04.18.

Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1 §. (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi kitüntetéseket alapítja és adományozásuk szabályairól a következőket rendeli:

1. § Ják község Önkormányzata a településért végzett kiemelkedő munka elismerésére „JÁK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA EMLÉKPLAKETT" kitüntetést adományozhat.

2. § (1) Ják község Önkormányzata „JÁK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA EMLÉKPLAKETT" -et adományozhat azon személyek részére, akik kimagasló helyi közéleti tevékenységet végeztek, a község gazdasági, társadalmi, kulturális és sport életének fejlesztéséhez jelentősen hozzájárultak.

(2) Ják Község Díszpolgára" emlékplakett leírása:
A 8 cm átmérőjű vésett érem két oldali motívumai megjelenítik Ják község címerét, a Ják Község Díszpolgára felirattal, valamint az adományozott nevét az adományozás évszámával.
(3) A kitüntetéssel a kitüntetett pénzjutalomban vagy tárgyjutalomban is részesül.
(4) A kitüntetésből évente legfeljebb egy db adományozható.
(5) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is kitüntethető.
(6) A díszpolgári cím ugyanazon személynek egyszer adományozható.

3. § Ják község díszpolgára az önkormányzat és a község lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért:

(1) díszpolgári cím adományozásakor a díszpolgár:

az adományozott nevét, az adományozás indokait, az adományozó képviselő-testületi határozat számát, a polgármester aláírását és a község pecsétjét tartalmazó oklevelet, valamint a község címerét és „Ják Község Díszpolgára" feliratot tartalmazó köralakú 80 mm átmérőjű bronz emlékérmet kap. Az emlékérem egyik oldalán Ják község címere és Ják Község Díszpolgára felirat szerepel, a másik oldalán az adományozott neve az adományozás évszámával.

4. § (1) A kitüntetések adományozására az önkormányzati képviselő-testület bizottságai, tagjai, társadalmi szervezetek, intézmények, valamint a községben élő magánszemélyek tehetnek részletesen és kellően indokolt javaslatot e rendelet melléklete alapján, melyben bemutatják a javasolt személy kitüntetésre érdemesítő tevékenységét.

(2) A kitüntetések adományozásáról - javaslat esetén - Ják község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(3) A képviselő-testület a kitüntetések adományozására vonatkozó döntését zárt ülésen minősített többségű szavazással hozza.

(4) A testületi határozatnak kitüntetettenként tartalmaznia kell az adományozott kitüntetés megnevezését, a kitüntetett nevét, foglalkozását és az adományozás rövid indokolását.

5. § A kitüntetéseket az adományozottnak vagy hozzátartozójának a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.

6. § (1) A kitüntetések adományozásáról nyilvántartási kell vezetni, amely tartalmazza: a kitüntetett nevét, lakcímét, foglalkozását és az adományozás időpontját, rövid indokolását, az adományozó testületi határozat számát.

(2) A kitüntetésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés (javaslatkérés, előterjesztés készítése, nyilvántartások vezetése, hozzátartozókkal való kapcsolattartás, kitüntetés átadásának szervezése, emlékplakettek, ajándéktárgyak, emléklapok, oklevelek rendelése, beszerzése stb.) a személyzeti ügyekkel foglalkozó hivatali munkatárs feladata.

7. § A kitüntetés visszavonható attól, aki magatartásával arra érdemtelenné válik. A visszavonásra az 4. §. (1) bekezdésében felsorolt szervek és személyek tehetnek javaslatot.

(2) A visszavonásra vonatkozó javaslatot a polgármester köteles döntésre a képviselőtestület soron következő ülése elé terjeszteni. A visszavonásról a képviselő-testület minősített többségű szavazással dönt.

(3) A kitüntetés visszavonásának tényét, időpontját és a testületi határozat számát a 6. §. (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartásba fel kell vezetni.

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ják, 2008. április 18.
/: Szemes István:/ /:Zalán József:/
polgármester jegyző

1. melléklet

KITÜNTETÉSI JAVASLAT
A javasolt kitüntetés megnevezése: „JÁK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA "
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Iskolai végzettsége:
Mukahelye:
Beosztása:
Lakcíme:
Értesítési címe és telefonszáma:
A kitüntetés átadására javasolt időpont:
Részletes indokolás:
Ják, 200.......................................................
aláírás