Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 05. 31

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (1. Melléklet).

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 372.144.236 Ft Költségvetési bevétellel, 711.169.217.Ft Költségvetési kiadással, - 339.024.981 Ft Költségvetési hiánnyal ebből, 87.489.841 Ft működési hiánnyal, 251.535.140 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. és a 12. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. Melléklet és a 4. Melléklet részletezi.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. Melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. Melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. Melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 8. Melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 9. Melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. Melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. Melléklet és 12. Mellékletek szerint határozza meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. § [Hatálybalépés]

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

A

B

1

Pusztamonostor Községi Önkormányzat címrendje

2

Cím

Cím megnevezése

3

1.

Önkormányzat

4

2.

Tündérkert Művészeti Óvoad és Önkormányzati Konyha

2. melléklet

Bevételek - kiadások

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK Ft-ban

2

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

3

összesen

kötelező feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 723 002

103 723 002

5

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 145 725

22 145 725

6

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 951 660

50 951 660

7

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 946 537

10 946 537

8

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 823 489

12 823 489

9

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 481 049

3 481 049

10

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 374 542

3 374 542

11

1.7.

Elszámolásból való bevételek

12

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 424 079

9 424 079

13

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

14

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

15

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

17

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 424 079

9 424 079

18

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

19

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

214 778 155

214 778 155

20

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

194 778 155

194 778 155

25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

194 778 155

194 778 155

26

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 678 000

26 678 000

27

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 678 000

26 678 000

28

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 678 000

1 678 000

29

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

30

4.2.

Gépjárműadó

31

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

32

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

33

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

17 541 000

34

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

35

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

36

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

37

5.4.

Tulajdonosi bevételek

38

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

39

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

40

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

5.8.

Kamatbevételek

42

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

5.10.

Egyéb működési bevételek

44

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

45

6.1.

Immateriális javak értékesítése

46

6.2.

Ingatlanok értékesítése

47

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

6.4.

Részesedések értékesítése

49

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

51

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

52

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

53

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

54

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

55

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

56

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

57

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

58

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

59

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

60

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 144 236

372 144 236

61

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

62

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

65

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

66

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

69

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

70

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

339 024 981

338 254 981

770 000

71

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 024 981

338 254 981

770 000

72

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

74

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

75

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76

13.3.

Betétek megszüntetése

77

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

78

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

339 024 981

338 254 981

770 000

84

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

711 169 217

710 399 217

770 000

85

KIADÁSOK Ft-ban

86

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

87

összesen

kötelező feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

88

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

229 126 883

228 356 883

770 000

89

1.1.

Személyi juttatások

92 780 250

92 780 250

90

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 273 800

14 273 800

91

1.3.

Dologi kiadások

114 998 144

114 998 144

92

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

93

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

280 000

770 000

94

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

95

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

96

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

97

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

98

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

99

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

100

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

101

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

102

1.14.

- Kamattámogatások

103

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

280 000

770 000

104

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

466 313 295

466 313 295

105

2.1.

Beruházások

434 313 295

434 313 295

106

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107

2.3.

Felújítások

32 000 000

32 000 000

108

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

109

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

110

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

111

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

112

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

113

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

114

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

115

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

116

2.12.

- Lakástámogatás

117

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

118

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

11 978 779

11 978 779

119

3.1.

Általános tartalék

4 713 468

4 713 468

120

3.2.

Céltartalék

7 290 000

7 290 000

121

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 418 957

706 648 957

770 000

122

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

123

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

124

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

125

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

126

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

127

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

128

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

129

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

130

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

131

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 750 260

3 750 260

132

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

133

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 750 260

3 750 260

134

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

135

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

136

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

137

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

138

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

139

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

140

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

141

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 750 260

3 750 260

142

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

711 169 217

710 399 217

770 000

143

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

144

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-335 274 721

-334 504 721

-770 000

145

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

335 274 721

334 504 721

770 000

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ft-ban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2022

Megnevezés

2022

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

103 723 002

Személyi juttatások

92 780 250

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 424 079

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 273 800

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

114 998 144

6

4.

Közhatalmi bevételek

26 678 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

7

5.

Működési bevételek

17 541 000

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

8

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

11 978 779

9

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

157 366 081

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

244 855 922

11

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

87 489 841

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

87 489 841

Likviditási célú hitelek törlesztése

13

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

21

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

87 489 841

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

244 855 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

244 855 922

23

26.

Költségvetési hiány:

87 489 841

Költségvetési többlet:

-

24

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ft-ban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2022

Megnevezés

2022

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

194 778 155

Beruházások

434 313 295

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

32 000 000

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

7

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

20 000 000

9

11.

Tartalékok

10

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

214 778 155

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

466 313 295

11

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

251 535 140

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

251 535 140

Hitelek törlesztése

13

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

16

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

18

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

19

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

20

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

21

23.

Értékpapírok kibocsátása

22

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

251 535 140

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

466 313 295

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

466 313 295

25

27.

Költségvetési hiány:

251 535 140

Költségvetési többlet:

-

26

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

5. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

F

1

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2

2022.

2023.

2024.

3

1.

Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

-

4

2.

-

5

3.

-

6

4.

-

7

5.

-

8

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

6. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ft-ban

A

B

C

1.

Sorszám

Bevételi jogcímek

2022

2.

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

26 678 000

3.

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4..

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

5.

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6.

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7.

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

26 678 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

7. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ft-ban

A

B

C

1

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

1.

Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

3

2.

4

3.

5

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

1

Önkormányzat

Ft-ban

2

Beruházás megnevezése

2022. évi előirányzat

3

1.

TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21

113 454 757

4

1.1

kivitelezés

108 390 000

5

1.2

tervezés

4 700 000

6

1.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

364 757

7

2.

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

131 561 938

8

2.1

kivitelezés

123 882 192

9

2.2

eszközbeszerzés

6 790 746

10

2.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

889 000

11

3.

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

188 996 600

12

3.1

kivitelezés

179 998 900

13

3.2

tervezés

6 997 700

14

3.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

2 000 000

15

ÖSSZESEN:

434 013 295

16

Felújítás megnevezése

17

1.

Rákóczi út felújítása

32 000 000

18

ÖSSZESEN:

32 000 000

19

Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha

20

Beruházás megnevezése

21

1.

Eszközbeszerzésekre

300 000

22

ÖSSZESEN:

300 000

9. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi céltartaléka Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

1.

Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel

7 290 000

3

Céltartalék összesen:

7 290 000

10. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló programok

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben -
teljes költség 4.186.390 Ft

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 174 744

1 011 646

4 186 390

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

3 174 744

1 011 646

0

4 186 390

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

3 174 744

1 011 646

4 186 390

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

3 174 744

1 011 646

0

4 186 390

A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a
Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

10 962 386

2 829 614

13 792 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

10 962 386

2 829 614

0

13 792 000

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

2 103 235

829 614

2 932 849

Beruházások, beszerzések

1 089 010

1 089 010

Szolgáltatások igénybe vétele

7 770 141

2 000 000

9 770 141

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

10 962 386

2 829 614

0

13 792 000

A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022. Időközi elszámolás keretében 2020-ban 1.024.214, Ft, 2021-ben összesen
4.557.686,- Ft (1.313.585+2.214.228+1.029.873) érkezett.

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

121 113 300

121 113 300

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

121 113 300

0

121 113 300

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

113 454 757

113 454 757

Szolgáltatások igénybe vétele

7 658 543

7 658 543

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

121 113 300

0

121 113 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

2 519 000

2 519 000

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

98 136 275

73 664 855

171 801 130

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

100 655 275

73 664 855

0

174 320 130

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

3 810 000

131 561 938

135 371 938

Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa

4 561 711

34 386 481

38 948 192

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

8 371 711

165 948 419

0

174 320 130

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

200 000 000

200 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

200 000 000

0

0

200 000 000

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

94 498 300

94 498 300

188 996 600

Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa

3 647 700

6 529 908

825 792

11 003 400

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

3 647 700

101 028 208

95 324 092

200 000 000

11. melléklet

Bevételek - kiadások megoszlása

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv
megnevezése

Önkormányzat

01

2

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

3

Ft-ban

4

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat 2022

5

Bevételek

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 723 002

103 723 002

7

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 145 725

22 145 725

8

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 951 660

50 951 660

9

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 946 537

10 946 537

10

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 823 489

12 823 489

11

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 481 049

3 481 049

12

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 374 542

3 374 542

13

1.7.

Elszámolásból valő bevételek

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 424 079

9 424 079

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

16

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

17

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

18

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

19

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 424 079

9 424 079

20

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

21

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

214 778 155

214 778 155

0

0

22

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

23

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

24

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

25

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

26

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

194 778 155

194 778 155

27

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

194 778 155

194 778 155

28

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 678 000

26 678 000

0

0

29

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 678 000

26 678 000

0

0

30

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 678 000

1 678 000

31

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

32

4.2.

Gépjárműadó

0

33

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

34

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

35

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

7 541 000

0

0

36

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

37

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

38

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

39

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

40

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

41

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

42

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

43

5.8.

Kamatbevételek

0

44

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

45

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

46

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

47

6.1.

Immateriális javak értékesítése

48

6.2.

Ingatlanok értékesítése

49

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

50

6.4.

Részesedések értékesítése

51

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

52

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

53

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

56

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

58

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

59

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

60

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

61

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

62

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 144 236

362 144 236

0

0

63

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

64

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

65

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

66

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

67

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

68

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

69

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

70

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

71

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

72

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

339 024 981

338 254 981

770 000

0

73

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 024 981

338 254 981

770 000

74

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

75

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

76

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

77

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

78

13.3.

Betétek megszüntetése

79

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

80

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

81

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

82

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

83

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

84

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

85

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

339 024 981

338 254 981

770 000

0

86

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

701 169 217

700 399 217

770 000

0

87

Kiadások

88

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

145 364 223

144 594 223

770 000

89

1.1.

Személyi juttatások

43 747 250

43 747 250

90

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 073 800

6 073 800

91

1.3.

Dologi kiadások

88 468 484

88 468 484

92

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

93

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

280 000

770 000

94

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

95

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

96

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

97

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

98

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

99

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

100

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

101

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

102

1.14.

- Kamattámogatások

0

103

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

280 000

770 000

104

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

466 013 295

466 013 295

0

0

105

2.1.

Beruházások

434 013 295

434 013 295

106

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

107

2.3.

Felújítások

32 000 000

32 000 000

108

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

109

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

110

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

111

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

112

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

113

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

114

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

115

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

116

2.12.

- Lakástámogatás

117

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

118

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

11 978 779

11 978 779

0

0

119

3.1.

Általános tartalék

4 713 468

4 713 468

120

3.2.

Céltartalék

7 290 000

7 290 000

121

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

623 356 297

622 586 297

770 000

0

122

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

123

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

124

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

125

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

126

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

127

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

128

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

129

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

130

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

131

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 750 260

3 750 260

0

0

132

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

133

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 750 260

3 750 260

134

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

135

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

136

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

137

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

138

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

139

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

140

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

141

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 750 260

3 750 260

0

0

142

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

627 106 557

626 336 557

770 000

0

143

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

9

144

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

12. melléklet

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv
megnevezése

Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha

02

2

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

3

Ft-ban

4

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat 2022

5

Bevételek

6

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

0

7

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

8

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

9

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

10

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

11

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

12

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

13

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

14

1.8.

Kamatbevételek

0

0

15

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

16

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

0

17

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

18

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

19

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

20

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

21

2.4.

- ebből EU támogatás

0

0

22

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

23

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

24

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

25

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

26

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

0

27

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

28

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

29

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

30

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

31

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

32

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

33

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 000 000

0

0

34

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

74 062 660

74 062 660

0

0

35

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

36

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

37

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

74 062 660

74 062 660

38

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

84 062 660

84 062 660

0

0

39

Kiadások

40

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 762 660

83 762 660

0

0

41

1.1.

Személyi juttatások

49 033 000

49 033 000

42

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 200 000

8 200 000

43

1.3.

Dologi kiadások

26 529 660

26 529 660

44

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

45

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

46

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

0

47

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

48

2.2.

Felújítások

0

0

49

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

50

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

51

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

84 062 660

84 062 660

0

0

52

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

13

53

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

A

B

C

D

E

F

G

1

2

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

3

4

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

5

6

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

7

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

8

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

9

1.

Állammal szembeni tartozások

10

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

11

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

12

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

13

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

14

6.

Egyéb tartozásállomány

15

7.

Összesen:

16

17

18

19

......................, 2022. .......................... hó ..... nap

20

21

22

23

költségvetési szerv vezetője