Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 16 - 2022. 03. 16

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2015. (IX.10.) rendelet módosításáról

2022.03.16.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, és 41. § (3) bekezdés c)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2015 (IX.10..) önkormányzati rendelete „A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályai” alcíme a következő 19/A. és 19/B. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) Sírhelyet meg lehet váltani úgy is, hogy a megváltás időpontjában a sírhelybe temetendő elhunyt személy nincsen, a sírhelybe a megváltó rendelkezése szerinti személyt kell temetni későbbi elhalálozását követően (a továbbiakban: sírhely előre váltása). A sírhely előre váltására a 17. §-19. § rendelkezéseit e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az előre váltás tényét nyilvántartásba kell venni a megváltás időpontjában, a rendelkezésre jogosult meghagyásával arra vonatkozóan, hogy a sírhelybe kit, vagy kiket temessenek.

(3) A rendelkezésre jogosult a sírhely előre váltást követő 6 hónapon belül köteles a sírhely megváltásának tényét sírjellel, vagy más alkalmas módon megjelölni.

(4) Az előre váltott sírhelybe elhunyt személy akkor temethető, ha 18. § szerinti időtartam a megváltás időtartamból még nem telt el. Ha előbbinél rövidebb időtartamra vonatkozik a megváltásból fennmaradó idő, akkor a temetésre kötelezett köteles a sírhely feletti rendelkezési jogot a 18. §-ban foglalt időtartamra megváltani, mely hozzáadódik az előre váltásból fennmaradó időtartamhoz.

19/B. § (1) A 2022. 01. 01. napját megelőzően előre váltott sírhely felett rendelkezni jogosult köteles az előre váltás tényét utólagosan bejelenteni a fenntartó részére legkésőbb 2022. június 30. napjáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében hirdetményt kell közzétenni a helyben szokásos módon, a köztemető hirdetőtábláján, és az önkormányzat weblapján 2022. június 30. napjáig.

(3) A bejelentéshez a rendelkezésre jogosult nyilatkozatát kell csatolni arra vonatkozóan, hogy mely sírhelyet váltotta meg milyen időtartamra, és mellékelni kell a befizetett díj pénztárbizonylatát. (4) A 2022. 01. 01. napja előtt megváltott sírhelyek megjelölését 2022. december 31. napjáig kell a 19/A. § (3) bekezdés szerint megjelölni.

2. § Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba.