Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1991. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezéséről

Hatályos: 2016. 05. 21

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1991. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezéséről

2016.05.21.

A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés h) pontjában és a 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek nevének megállapítására, megváltoztatására az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya Szarvas Város közigazgatási területén lévő közterületek (utcák, terek, parkok, lakótelepek, településrészek) nevének megállapítására terjed ki.

(2) A jelen rendelet elveit kell alkalmazni az új elnevezés megállapítására és a meglévő elnevezés megváltoztatására is.

AZ ELNEVEZÉS ELVEI

2. § (1) A közterület nevét megváltoztatni csak akkor lehet, ha az ott lakó, választójogosult állampolgárok több mint fele írásban kéri

(2) Amennyiben a Képviselő-testület indokoltnak tartja a közterület elnevezésének megváltoztatását és az érintett közterület települési képviselője tanúsítja, hogy a megváltozás kérdésében a közterület lakóinak több mint fele nem kíván állást foglalni, a Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is jogosult a névváltozásról dönteni.1

(3) Ötven éven belül elhalálozott személyről történő elnevezést kerülni kell

(4) Nem lehet alkalmazni nehezen ejthető, bonyolult helyesírású, idegen hangzású neveket.

(5) Az elnevezéshez lehetőleg olyan köznevet kell használni, ami az adott területről a köztudatban meghonosodott, vagy a terület ismert jellegzetességére utal.

(6) Az újonnan kialakítandó városrészeken hasonló hangulatú elnevezések használhatók.

(7) Természetes személyekről történő névválasztásnál a városunkban született, vagy itt élt közismert emberek nevét kell felhasználni.

(8) A nagyobb összefüggő településrészre alkalmazható a lakótelep, lakónegyed, városrész elnevezés is.

KÖZTERÜLETEK JELÖLÉSE

3. §2

4. §3

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

5. § (1) A közterület nevének megállapítása a képviselő-testület feladata.

(2) A közterület elnevezését, vagy nevének megváltoztatását bárki javasolhatja.

(3) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályának feladata:4

a) A lakossági intézményi vélemény kikérése a tervezett változásokról

b) szakemberek (pl. történész, nyelvész) és szervezetek (pl.: Városszépítő Bizottság) véleményének kikérése,

c) a véleményezés eredményének az Ügyrendi-Jogi és Közbiztonsági Bizottság elé terjesztése,5

d) az illetékes szervek (posta, közrendészet, ingatlannyilvántartás, stb.) és a lakosság tájékoztatása az elnevezésről,

e) utcanévjegyzék vezetése

(4) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályának feladata a névtáblák kihelyezése, pótlása, ennek pénzügyi fedezetét a város költségvetésében biztosítja.6

(5) Az elnevezési javaslatot az Ügyrendi-Jogi és Közbiztonsági Bizottság terjeszti a Képviselő-testület elé.7

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1

Módosította: 26/1992.(X.19.) Hatályos: 1992.X.20-tól

2

Hatályát veszti: 13/2016.(V.20.) 2016. május 21-től

3

Hatályát veszti: 13/2016.(V.20.) 2016. május 21-től

4

Módosította: 34/2003.(XII.19.) ör. 1.§-a Hatályos 2003.XII.19-től

5

Módosította: 34/2003.(XII.19.) ör. 2.§-a Hatályos 2003.XII.19-től

6

Módosította: 34/2003.(XII.19.) ör. 1.§-a Hatályos 2003.XII.19-től

7

Módosította: 34/2003.(XII.19.) ör. 2.§-a Hatályos 2003.XII.19-től