Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 04. 28

Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) a.) bevételi főösszegét 110.632.762,- Ft

b) kiadási fő összegét 110.632.762,- Ft összeggel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási kiemelt jogcímeit, az egységes rovatrendnek megfelelően, kötelező feladatok, önként vállalt feladtok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A pénzforgalom nélküli bevételek (2021. évi pénzmaradvány) összege 54.221.586,- Ft.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciónkként, valamint a 2. §. megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciónkként megbontásának előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a felújítási és fejlesztési előirányzatokat célonként és feladatonként az 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az éves létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza, önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként.

(4) A képviselő-testület a helyi adó bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat támogatás értékű és az átadott kiadásait a 9. melléklet, a támogatás értékű bevételeit és az átvett pénzeszközeit a 10. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociális célú kiadásait a Képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat hiteleit a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

4. § A képviselő-testület általános és céltartalékot az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Európai Uniós projektek a 6. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) A tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet és likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítésről a polgármester és a jegyző gondoskodik. Az ütemezéstől anyagi fedezet hiányában el lehet térni. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon kívül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon túl rendkívüli esetben 500 ezer Ft-ig teljesíthet kifizetéseket a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.

(5) A polgármester e rendeletben foglalt előirányzatok terhére 500 ezer Ft értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

7. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat forrása a tervezettet meghaladó többletbevétel. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő- testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – módosítja.

Pénzkezelés

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. Vasvári Fiókja.

(2) Működési és felhalmozási célú hitel felvételéről egyedi döntéssel a képviselő-testület határoz, az adósságot keletkeztető ügylet csak a Kormány engedélyével köthető meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.

9. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, amennyiben annak összege az 1 millió Ft-ot meghaladja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

Záró rendelkezések

11. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

12. § A Rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.