Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2007. 06. 29 - 2022. 04. 19

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2007.06.29.

Ják község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (4) bekezdése és a 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TTv.) valamint a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.l.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) rendelkezései figyelembe vételével a temetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik:

Bevezető rendelkezések

1.§

Az önkormányzati rendelet a temetők létesítésének, fenntartásának, üzemeltetésének, megszüntetésének valamint a temetkezési tevékenység egyes kérdéseinek helyi szabályozására irányul.

A rendelet tárgyi és személyi hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Ják község területén üzemelő köztemetőre és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységekre.

3. § (1) A rendelet személyi hatálya a köztemető tulajdonosára és fenntartójára, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetve mindazokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre kiterjed, akik a köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a temetőben tartózkodnak.

(2) A szabálysértések vonatkozásában a rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre is, akik nem köztemetőben követik el szabálysértésnek minősülő cselekményüket.

4. § (1) Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

(2) A község területén üzemelő köztemető: Móricz Zsigmond utcai köztemető

5. § (1) Köztemető létesítéshez, bővítéséhez, részben, vagy egészben történő megszüntetéséhez, felszámolásához, illetve a lezárt, nem működő temető ismételt használatba vételéhez, vagy kegyeleti park céljára való átalakításához - a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint - a Képviselő-testület döntése szükséges.

(2) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről a költségvetési rendeletben foglalt előirányzat figyelembevételével Ják község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik.

6. § (1) A köztemető fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatok ellátásáról az Önkormányzat
gondoskodik.

(2) 2) Temetők nyitva tartási ideje:

- március 1-től – november 10-ig 07,00 – 20,00 óráig
- november 11-től – február 28-ig 07,00 – 18,00 óráig.
A halottak napi időszakban a nyitvatartási rend ideje nincs korlátozva.
Temetkezési helyek és szabályok

7. § (1) Halottat eltemetni, hamvasztott és exhumált halottak maradványait elhelyezni csak az üzemelő (le nem zárt) temetőben szabad.

(2) A temetőt sírhelytáblákra - felnőtt sírhely, díszsírhely, gyermeksírhely, umasírhely, és sírbolt táblákra -, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

(3) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a rendelkezési jog megszűntével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából ismét igénybe lehet venni, vagy újrahasznosítani.

(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.

A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.
(5) A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
(6) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárás lényét és időtartamát hirdetményben kell közölni, melyet tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun, ravatalozón ki kell függeszteni. A lezárt táblába csak rátemetéssel, kettős sírba, vagy sírboltba lehet temetni.
(7) Az elhamvasztott elhunytak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül urnafülkében, urnasírboltban lehet elhelyezni. Az urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni, valamint az urna koporsós temetési helyre rátemethető az 11. §-ban foglaltak szerint.

8 § (1) Az eltemettető, illetve megbízottja a sírhely kiválasztása, illetve megjelölése céljából a fenntartónál személyesen köteles megjelenni.

(2) Az egyes temetkezési helyek feletti rendelkezési jogot (használat jogát) - a díszsírhely kivételével - az elhunyt hozzátartozója, illetve az eltemetésre kötelezett megváltás útján szerzi meg. A használat a megváltás napjával kezdődik. A megváltási díjakat és az egyéb díjfizetési kötelezettségeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyszeri megváltás (használat) időtartama:

a./ sírbolt esetében 60 vagy 100 év
b. / sírhely (egyes, kettős, hármas és gyermek) 25 év
c./ Urnakripta (urnasírbolt) 20 év
d/ urnafülke (kolombárium) 10 év
(4) Kettős sírhely esetén az utolsó beletemetéstől számított 25 évig kell biztosítani a használatot.
(5) Az egyes temetkezési helyekről a fenntartó nyilvántartó könyvet köteles vezetni. A fenntartó köteles továbbá a nyilvántartás alapján a lejárat évét megelőző év december 31. napjáig felhívni a rendelkezésre jogosultak figyelmét a rendelkezési jog (használat) megszűnésére.
(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog a megváltási díj megfizetésével meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területét átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
(8) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj arányos részét vissza kell téríteni.

9. § (1) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik. A temető fenntartója a lejárai napjától számított 1 év elteltével intézkedhet a temetési hely újra használata iránt a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) Sírhelytábla vagy egész temető lezárását, kiürítését hirdetményben 3 alkalommal legalább egy országos napilapban, helyi sajtóban, televízióban, a temető hirdetőtábláján közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a lezárás (kiürítés) előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonként jelenjenek meg. A közzététel a temető fenntartójának kötelezettsége a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) Ha a használat az (1) és (2) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg és az elhunyt hozzátartozója a holttest maradványokat nem kívánja áttemettetni, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni. A fentiekről a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett a temető fenntartója köteles gondoskodni.

10. § (1) Lezárt temetőből sírjelet csak az eltemettető, illetve az a személy jogosult elvinni, aki igazolja, hogy az eltemettető törvényes vagy végrendeleti örököse. A sírjel elszállítása kizárólag a fenntartónak történő bejelentést, illetve az elvitelre való jogosultság igazolását követően történhet meg. A sírjel elszállítására kizárólag exhumálást követően kerülhet sor. Az exhumálás költségei az elszállíttatót terhelik.

(2) A temető, illetve temetőrész kiürítése esetén amennyiben a rendelkezésre jogosult, vagy annak Örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.

(3) Kiürítésnél a sírbolt és az át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani.

11. § (1) A temető beosztott tábláiban sorszámozott sírhelyek méreteit az 3. sz. melléklet tartalmazza. A síremlék mérete a sírhely méretét nem haladhatja meg.

(2) Mélyített sírhelybe - időarányos ellenérték felszámítása mellett - még egy koporsó temethető. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(3) Az egyes sírhely egy koporsó, a kettős sírhely két nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál, (rátemetés a (2) bekezdés szerint).

(4) Felnőtt sírhelybe 6, gyermek sírhelybe 2 urna is elhelyezhető. Ilyen esetben is a sírhelyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni.

(5) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozóhatóság rendelkezésére adható.

12. § (1) Élők számára előre a sírhely feletti rendelkezési jogot megszerezni tilos, kivéve, ha kettős, vagy hármas sírhely kerül megváltásra a fennmaradó helyre. Sírbolt (kripta), urnakripta hely előre is megváltható. A megváltástól számított egy éven belül a kriptát fel kell építeni. Amennyiben az építtető e kötelezettségét nem teljesíti, a sírbolthely rendelkezési joga, a megváltási összeg kamatmentes visszafizetése mellett az üzemeltetőt illeti.

(2) Sírbolt (kripta) a nyilvántartó^ könyvben sírbolt-táblaként megjelölt helyen, építési engedély alapján, elsődlegesen koporsós temetést szolgáló építmény. Az építmény építési engedély köteles. Az építési engedély egy példányát a fenntartónak meg kell küldeni.

(3) A sírbolt építést a munkák megkezdése előtt 2 nappal a fenntartónak az építési engedély másolatának csatolásával és a kivitelező megjelölésével be kell jelenteni. A bejelentést az építtető vagy a kivitelező teheti meg.

(4) A sírbolt fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt, vagy síremlék összeomlásától lehet tartani, a fenntartó köteles felszólítani a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Eredménytelen felhívás esetén az üzemeltető kérelmére a jegyző építésügyi hatósági jogkörében a fenntartásra kötelezettek költségére elrendelheti a sírbolt eltávolítását, megtilthatja a sírboltba való további temetkezést.

(5) A sírbolt táblában megépített egyes sírboltokról, sírbolt könyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az építtetőnek (ill. örököseinek) a temetkezésre jogosultakra vonatkozó rendelkezéseit. Intézkedés hiányában a sírboltba az építtető, annak házastársa, egyenesági rokonai és azok házastársai temethetők.

(6) Sírboltba (kriptába) történő temetés esetén fém, vagy fémbetétes koporsót kell használni, melyet légmentesen le kell zárni.

Díszsírhelyek

13. § (1) A polgármester díszsírhelyet, umasírhelyet (a továbbiakban: díszsírhelyet) adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik az ország, a megye, a város érdekében hosszú időn át kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti, vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

(2) Díszsírhely élő személy részére nem adományozható.

(3) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

(4) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart és díjtalan.

(5) Kérelemre - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával - az elhunyt özvegye is eltemethető a díszsírhelyre. Rátemetésnél a felmerülő költségeket a rátemettetőnek kell megtérítenie.

(6) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunyt(ak) hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.

Nyilvántartások vezetése

14. § (1) Halottat felravatalozni, eltemetni, vagy elhamvasztani csak anyakönyveztetés után szabad.

(2) A fenntartó a temetőről nyilvántartó könyvet, temető térképet és sírbolt-könyvet köteles vezetni, továbbá hozzáférhető helyen látogatói könyvet tartani.

(3) A látogatói könyv a temetőbe látogató természetes személyeknek a temető rendjével, illetve az üzemeltető működésével kapcsolatos pozitív vagy negatív tartalmú észrevételei bejegyzésére szolgáló könyv. A látogatói könyvet a tulajdonos hitelesíti. A tulajdonos bármikor, de évente legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni a látogatói könyvet és a bejegyzésekre tett intézkedéseket.

(4) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, hamvasztást) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás napja, helye, halotti anyakönyvi folyószám, fertőző betegségben elhunytnál a halál oka, sírhely-tábla (parcella) sírhelysor, temetési hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések, és a temetkezési szolgáltatást végző megjelölése. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyének pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eltemettető nevét, lakcímét is.

(5) Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe az eljáró hatóság nevét és az eljárás ügyszámát be kell vezetni.

(6) Külön nyilvántartást kell vezetni a temetőben elhelyezett, halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született gyermek anyjának nevét, elhantolás (urna) elhelyezés időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

(7) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt könyvet a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a rendelkezni jogosultnak a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(8) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy annak az elhunytnak a nyilvántartási adatait tekintheti meg, akinek az eltemettetéséről gondoskodott.

(9) A temető térképen fel kell tüntetni az egyes táblák helyét, (gyermeksírhely, sírbolt tábla stb.) a táblában található sorokat, és a sorokon belül elhelyezkedő sírhelyeket. A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évente ki kell egészíteni.

(10) A fenntartó a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt-könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

15. § (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

(2) A rendelkezésre való jogosultságot a fenntartó csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban kifogást jelentettek be.

(3) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

- aki a temetést szerződésben vállalta,
- akit arra az elhunyt végrendeletében kötelez,
- végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
- az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § (b) pontja) a törvényes öröklés rendje szerint,
- ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről Ják község Önkormányzata közigazgatási területén elhunyt személy esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni.

16. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a szertartás (búcsúztatás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségben elhunytak koporsóját lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad.

A fenntartó engedélyéhez kötött tevékenységek

18. § (1) A fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges:

-fák ültetéséhez
- az egyéb fás szárú növényzet ültetéséhez, kivágásához, áthelyezéséhez,
- síremlék állításhoz, sírkeret, fedett sírkeret (álkripta) készítéséhez, urnakripta létesítéséhez, valamint ezeken maradandó anyagú díszítés (szobor, felirat) elhelyezéséhez, megváltoztatásához,
- a sír mellett pad felállításához,
- sírgondozás vállalkozás keretében történő végzéséhez.
A fák kivágásához a temető tulajdonosának engedélye szükséges.
(2) Tilos:
- A sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat beszennyezni, jogosulatlanul áthelyeznie vagy eltávolítani,
- A temető területén minden olyan magatartást tanúsítani, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti,
- A temetőben virágot, vagy bármi más tárgyat árusítani,
- A temető területére állatot (kivéve a vakvezető kutyákat) bevinni,
- A sírhelyeket, sírboltokat, urnakriptákat bekeríteni,
- 14 éven aluli személyeknek kísérő nélkül a temetőben tartózkodni,
- Engedély vagy hozzájárulás köteles munkát e nélkül vagy ettől eltérően végezni,
- Sírbolt táblának ki nem jelölt táblában sírboltot létesíteni.
Záró rendelkezések

21. § .

(1) A fenntartó a temetkezési helyek kialakításának rendjére, az előírt nyilvántartások vezetésére az átvétel időpontjától köteles.

(2) E rendelet 2007. június 29. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Ják község Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2002. (VIII. 27.) számú rendelet a hatályát veszti.

Ják, 2007. június 29.
Szemes István Zalán József
polgármester jegyző