Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a választásokkal kapcsolatos plakátok elhelyezéséről

Hatályos: 2002. 01. 18 - 2002. 08. 19

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a választásokkal kapcsolatos plakátok elhelyezéséről

2002.01.18.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint az 1997. évi C. törvény 42. §. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a választásokkal kapcsolatos plakátok elhelyezésére az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A szabályozás hatálya kiterjed Szarvas Város közigazgatási területén lévő állami és önkormányzati tulajdonú épületekre, műemlékvédelem alatt álló épületekre, valamint a közterületekre.

Értelmező rendelkezés

2. § (1) Választási plakát: egy vagy több pártot, párt képviselőjelöltjét, vagy független képviselőjelöltet, programjaikat ismertető, népszerűsítő hirdetmény, transzparens, egyéb hirdető-berendezés, falragasz, szórólap, vetített kép, zászló, embléma, plakát a hordozó anyagtól függetlenül (továbbiakban: választási plakát).

(2) Nem minősül választási plakátnak a kizárólag meghívó jellegű hirdetmény, amely a választási gyűlés, fórum, rendezvény idejét, helyét az előadó nevét és a szervező párt, vagy személy nevét tartalmazza.

(3) A (2) bekezdés szerinti meghívó jellegű hirdetményt a rendezvény helye szerinti épületen el lehet helyezni.

3. § (1) Tilos a választási plakát elhelyezése az állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül, az önkormányzat egészségügyi, oktatási, szociális intézményein, valamint a műemlékvédelem alatt álló épületeken. (Lásd a rendelet mellékletét.)

(2) Egyéb köz- és magánépületen, építményeken, kerítésen az épület, építmény tulajdonosának, bérlőjének, a vagyonkezelői jog gyakorlásának hozzájárulásával helyezhető el választási plakát.

(3) Tilos választási plakát elhelyezése fákon.

(4) Közterületen az (5) bekezdésben foglalt helyek kivételével bárhol elhelyezhető választási plakát, amennyiben az elhelyezés az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot vagy a közlekedés rendjét nem veszélyezteti.1

(5) Tilos választási plakátot elhelyezni közterületen lévő díszkutakra, szobrokra, emlékművekre és azok talapzatára.2

(6) Az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot vagy a közlekedés rendjét veszélyeztető plakátot a rendőrség köteles eltávolíttatni. Az ennek kapcsán felmerülő költséget az köteles viselni, aki a plakátot elhelyezte, vagy elhelyeztette.

(7) Tilos szórófestékkel készített választási felhívás közzététele Szarvas Város közigazgatási területén.

4. § A 3. § (5) bekezdésben foglalt helyek kivételével plakátot csak a közterület használatára kötött megállapodás alapján lehet elhelyezni. A megállapodást a KOMÉP Városgazdálkodási Kft.-vel kell megkötni a módosított 7/1998.(IV.22.) számú önkormányzati rendelet alapján.3

5. § A választások érvényes és eredményes fordulóját követő 30 napon belül a plakát elhelyezője, vagy elhelyeztetője köteles a választási plakátokat eltávolítani.

6. § A rendelet 5. §-ában megjelölt határidő után a plakátokat a KOMÉP Városgazdálkodási Kft a plakátot elhelyező vagy elhelyeztető párt, személy költségére eltávolítja.

Záró rendelkezések

7. § Aki a rendeletben foglalt szabályokat megszegi, amennyiben a cselekmény súlyosabb rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.4

8. § (1) E rendelet 1998. február 20-án lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 9/1994.(II.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

1.)

Szárazmalom

Ady E. u. 1/1.

hrsz. 2301

2.)

Tájház

Hoffmann u. 1.

hrsz. 2349

3.)

Evangélikus Granárium

Kossuth u. 2.

hrsz. 2017

4.)

Evangélikus kántortanítói lak

Kossuth u. 5.

hrsz. 2042

5.)

Fdsz-es polgárház

Kossuth u. 15.

hrsz. 2037

6.)

Fdsz-es polgárház

Kossuth u. 16.

hrsz. 2024

7.)

Római katolikus templom

Szabadság u.

hrsz. 2072

8.)

Bolza kastély

Szabadság u. 2.

hrsz. 1

9.)

Mitrovszky kastély

Szabadság u. 28.

hrsz. 2056

10.)

Tessedik Sámuel Múzeum

Vajda P. u. 1.

hrsz. 2044

11.)

Tessedik major-villa

Vajda P. u. 90.

hrsz. 1340

12.)

Evangélikus Ótemplom

Vajda P. u.

hrsz. 2

13.)

Római Katolikus temetőkápolna

Ótemető

hrsz. 2774

14.)

Tessedik Sámuel síremléke

Ótemető

hrsz. 2773

1

Módosította az 1/2002.(I.17.) ör. 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2002. január 18-tól

2

Módosította az 1/2002.(I.17.) ör. 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2002. január 18-tól

3

Módosította az 1/2002.(I.17.) ör. 2.§-a Hatályos: 2002. január 18-tól

4

Módosította az 1/2002.(II.17.) ör. 3.§-a Hatályos: 2002. január 18-tól