Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05

Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.05.

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ikervár Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szerveire.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat tevékenysége

b) Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal

c) Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

d) Ikervári Mesevár Óvoda

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát 676 352 377,-Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a tárgyévi költségvetési bevételek összege 284 304 856,- Ft.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát 676 352 377,- Ft -ban állapítja meg. Ezen belül a tárgyévi költségvetési kiadások összege 483 961 118,- Ft.

(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét, a költségvetési hiányt 199 656 262, Ft -ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti költségvetési hiány fedezete belső finanszírozásból az előző évek pénzmaradványának terhére történik az alábbiak szerint:

a) Felhalmozási célú pénzmaradványból 199 656 262,- Ft.

b) Működési célú pénzmaradványból 0,- Ft

3. A költségvetési bevételek

4. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok), valamint az önkormányzat költségvetési szervei szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok), valamint az önkormányzat költségvetési szervei szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az átadott pénzeszközök és szociális kiadások előirányzatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a rendelet 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszámkeretét- költségvetési szervenként – a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatást csak a helyi adórendeletben megállapított címen és mértékben ad.

11. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

5. Tartalék

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 16 471 470,- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

6. A gazdálkodás rendje

13. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatkörében:

a) Az államháztartásról szóló 2011.évi évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) foglaltak által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a pénzforgalmi információt, és azokat megküldi a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága részére.

b) Gondoskodik az Önkormányzat saját bevételei beszedéséről.

c) Gondoskodik az Önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmény pénzellátásáról

d) Biztosítja az Önkormányzat könyvvitelének szabályszerű vezetését, mely feladatán belül kialakítja könyvvitelének számlarendjét

e) Gondoskodik az Önkormányzat által létesített és működtetett intézmények gazdálkodásának évenkénti ellenőrzéséről

f) Biztosítja az Önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását

g) Elkészíti az Önkormányzat éves vagyonleltárát, és azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz.

h) Az Önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az Önkormányzat tartozásainak és az Önkormányzat intézményi működési kiadásainak kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.

i) Az Önkormányzat az általános forgalmi adó alanya, adó befizetési kötelezettségeinek önállóan tesz eleget.

14. § (1) Az Önkormányzat által létesített és fenntartott intézmény az Áht-ban foglaltak szerint gazdálkodik. Az intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a Képviselő- testület csökkentheti, illetve vonhatja el.

(2) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért.

15. § Az éves költségvetésében nem szereplő terven felüli feladatokra 250.000,-Ft-ig, rendkívüli, azonnali intézkedés esetében 500.000,-Ft-ig a polgármester vállal kötelezettséget, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

16. § (1) Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata, mely feladatának megvalósításában a jegyző segíti.

(2) A többéves kötelezettséggel járó fejlesztési célkitűzések előterjesztéseihez a polgármester ismerteti azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.