Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 01. 29

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

a Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.01.29.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat elnevezése: Szihalom Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az önkormányzat székhelye: 3377. Szihalom, Hunyadi út 78.

(3) Az önkormányzat működési területe: Szihalom Község közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat hivatalos webcíme: www.szihalom.hu

(5) Az önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

(6) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)1

(7) A Hivatal székhelye: 3377 Szihalom, Hunyadi János út 78.2

(8) A Hivatal két kirendeltséget működtet: Mezőszemere községben, amelynek hivatalos elnevezése Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltsége (3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.) és Egerfarmos községben, amelynek hivatalos elnevezése Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Egerfarmosi Kirendeltsége (3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1).3

(9)4 Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervei: Polgármester, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság, Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyző, Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.

2. § Az önkormányzat jelképei

(1) A település címere: összetett pajzsmező kék szegélyű, négyszögű öregpajzsának arany mezejében tojásdad boglárpajzs látható. A boglárpajzs kék mezejében hármas halom középső halmából három, a szélsőből egy aranykalász nő ki. Felettük ugyanilyen színű, 16 sugaras nap lebeg.

(2) A település zászlaja: arany alapon, kék szegéllyel középen a címer.

(3) A címer:

3. § Bélyegzőhasználat

(1) Az önkormányzat bélyegzője: „Szihalom Községi Önkormányzat” középen Magyarország címerével.

(2) Az önkormányzat pecsétjét kell használni

a) a Képviselő-testület dokumentumain

b) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző dokumentumokon.

(3) A polgármester, a jegyző, a kirendeltség-vezető valamint a Hivatal bélyegzőjén Magyarország címerét kell használni. Magyarország címerét ábrázoló bélyegző használatát kifejezetten előíró jogszabály hiányában a község címerét ábrázoló bélyegző is használható

(4) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal pecsétje:5

a) kör

b) fejbélyegző

(5) A Hivatal pecsétjei:6

a) kör formátumú, középen Magyarország címerével, felső körben "Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal"

b) fejbélyegző: téglatest formátumú "Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal 3377. Szihalom, Hunyadi út 78. Tel/fax: 06/36/492-000, adószáma:15843740-1-10" felirattal."

(6) A bélyegzőkről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a bélyegző lenyomatát, a bélyegző átvétel időpontját és az átvevő aláírását, valamint a bélyegző visszaadásának idejét, a visszaadó aláírását.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

4. § (1) Az önkormányzat jogi személy, az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a Képviselő-testület bizottságaira, az önkormányzat társulásaira, a polgármestere és a jegyzőre ruházhatja át. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A polgármesterre, a bizottságra és a társulásokra átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

5. §7 Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete, helyi népszavazás, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján:

a) Pénzügyi Bizottság
b) Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság
c) Ügyrendi Bizottság
d)
e) Polgármester
hozhat.”

6. § Az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 10. § (2) bekezdése alapján önként vállalt feladatként ellátja:

a) civil szervezetek éves költségvetési rendeletben meghatározott anyagi támogatását

b) évente rendezvényterv alapján megrendezi, illetve segíti az egyes rendezvények megszervezését, azokat anyagilag támogatja

A Képviselő-testület működése

1) a Képviselő-testület összehívása

7. § (1) A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a következők szerint:

a) 6 választott képviselő

b) Polgármester

(2) A képviselők névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tarthat.

(2) A Képviselő-testületi ülés nyilvános és zárt ülést tart.

(3) Egyszerű szótöbbséget igénylő döntéshez a jelenlévő képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.8

(4) Minősített többséget igénylő döntéshez legalább 4 fő egybehangzó szavazata szükséges.9

9. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülésén a Mötv. 43. §-ában foglaltakon túl

a) a Képviselő-testület első napirendi pontként meghallgatja a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a képviselők választásának eredményéről és a választás fontosabb eseményeiről

b) A képviselők esküt tesznek, aláírják az esküokmányt, az eskü szövegét a Választási Bizottság elnöke olvassa elő

c) A polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz, aláírja az esküokmányt, az eskü szövegét a Választási Bizottság elnöke olvassa elő

(2) a) A Polgármester javaslata alapján titkos szavazással a Képviselő-testület tagjai közül kikerülő alpolgármesteri

b) a Polgármester, illetve bármely képviselő javaslata alapján legkésőbb az alakuló ülést követő, soron következő ülésén a bizottságokat választ.10

(3) Az alpolgármester választás lebonyolítását a háromtagú Eseti bizottság végzi.11

(4) A bizottsági tagok névsorát e rendelet 2 számú függeléke tartalmazza.12

(5) Az alakuló ülés meghívóját az ülést megelőzően 3 nappal kell kézbesíteni.13

10. § (1) A Képviselő-testület éves munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az ülések 15.00 órakor kezdődnek.

(2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

(3) A Képviselő-testület évente július hónapban munkaterv szerint ülést nem tart.

(4) A Képviselő-testület ülését a Mötv. 45. §-a szerinti személy hívja össze.

(5) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Pénzügyi bizottság elnöke hívja össze a képviselőket.

(6) A Képviselő-testület rendes ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt a települési képviselők részére az ülés előtt 5 nappal meg kell küldeni, és a lakosságot a Hivatal hirdetőtábláján történő közzététellel tájékoztatni kell.

(7) A Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó rendelet-tervezetekhez a település lakói a rendelet-tervezet honlapon való megjelenésétől a Képviselő-testületi ülés napját megelőző nap 24. órájáig – elektronikusan - véleményt nyújthatnak be. A véleményeket a polghiv@szihalom.t-online.hu e-mail címre kell beküldeni.

(8) Határozatképtelenség esetén a Képviselő-testületet 5 napon belül ismételten össze kell hívni.

(9) A közmeghallgatást igénylő napirendi pontot tárgyaló ülés helyét és időpontját legalább 8 nappal az ülés előtt plakáton is közzé kell tenni.

11. § (1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a Mötv. 44. §-ban foglalt esetekben az ott meghatározott időn belül, vagy ha ezt jogszabály kötelezően előírja.

(3) A Mötv. 44. §-ban meghatározott indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont előterjesztését, melynek meg kell felelnie az e rendeletben támasztott követelményeknek.

(4) A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt a települési képviselők részére elektronikusan – szükséges esetben papíralapon – meg kell küldeni.

(5) Rendkívül indokolt esetben a rendkívüli ülést telefonos meghívással is össze lehet hívni.

12. § (1) A Képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni

a) jegyzőt

b) jegyző megbízottjaként a kirendeltség-vezetőt14

c) a napirendi pontok előadóit

(2) A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni továbbá

a) az önkormányzat intézményeinek vezetőit, amennyiben a napirend érinti az intézmény működését,

b) a napirend szerint érintett köztisztviselőt

c) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, illetve akinek a meghívását a polgármester az egyes napirendi pontok tárgyalásánál indokoltnak tartja

d) bizottsági beszámoló és előterjesztés esetén a bizottság nem képviselő tagjait

13. § (1) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés minősítését

b) az ülés napját, helyét, kezdési időpontját

c) javasolt napirendi pontokat

d) a napirend tárgyának és előadójának megjelölését

e) javasolt napirend nyilvánosságát

f) az ülést összehívó aláírását, bélyegző lenyomatát és a dátumot

(2) Az egyes napirendekhez meghívottak részére csak azokat az előterjesztéseket kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik.

(3) A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket kizárólag azok számára lehet megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

2) Ciklusprogram és munkaterv

14. §15 (1) Az önkormányzat tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat ciklusprogramja tartalmazza, amely a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.

(2) A ciklusprogram tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület alakuló ülését követő előterjesztésről a polgármester gondoskodik. A ciklusprogramot a Képviselő-testület fogadja el.

15. § (1) a Képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját.16

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) A Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét,

b) A tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét,

c) A tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét,

d) A tervezett napirendi pontot véleményező bizottságok megjelölését.

(3) A munkaterv tervezetét minden év december 05-ig a polgármester állítja össze.17

(4)18 A munkaterv tervezetével kapcsolatosan november 25-ig javaslatot tehetnek:19

a) települési Képviselők,

b) a Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

c) Alpolgármester,

d) Jegyző,

e) Önkormányzati intézmények vezetői

(5) A munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet összeállításának figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról.

(6) A jóváhagyott ciklusprogramról és a munkatervről a lakosságot a Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatni kell.

3) Az önkormányzat gazdasági programja

16. § A polgármester az alakuló ülést követő hat hónapon belül a gazdasági-cselekvési programot kiterjeszti a Képviselő- testület elé, amely a település fejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének céljait, feladatait tartalmazza a Képviselő-testület időtartamára.

4) A Képviselő – testület ülése, ülésvezetés szabályai

17. § (1) A Képviselő- testület ülése nyilvános.

(2) A Képviselő – testület a Mötv. 46. §. (2) bekezdése a) és b) pontja eseteiben zárt ülést tart, a Mötv. 46. § (2) bek. c.) pontja eseteiben zárt ülést rendelhet el

(3) A zárt ülésen a Mötv. 46. §. (3) bekezdésében felsorolt személyek és az ülést segítő köztisztviselő vehet részt.

(4) A Mötv. 46. § (2) bek. c. pontja eseteiben tartható zárt ülés, megtartását indítványozhatják:

a) Polgármester, alpolgármester
b) Bármely képviselő
c) Jegyző, aljegyző, jegyző megbízottja
5) Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. Ezekről az adatokról tájékoztatást kell adni a Polgármesternek DPO szakmai véleményének figyelembevételével.20

18. § (1) A Képviselő – testület ülését a e) rendelet 10. §. (4) és (5) bekezdésében érintett személyek az ott leírtak szerint vezetik, munkájukat jegyző segíti.

(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:

a) Megállapítja, hogy a Képviselő – testület ülését az SZMSZ szerint hívták össze,

b) Megállapítja az ülés határozatképességét

c) Előterjeszti az ülés napirendjét, melyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz

d) Napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

e) Napirendi pontonként szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat, és kihirdeti a határozatokat

f) Bejelentések, indítványok, javaslatok egyebek napirendi pont keretében: a Polgármester tájékoztatást ad az előző testületi ülés óta megtett intézkedésekről.21

g) Lezárja az ülést.

5) Az előterjesztés

19. § (1) Előterjesztésnek minősül:

a) Minden a munkatervbe felvett és új tervezett napirenden kívüli anyag,

b) A Képviselő – testület vagy a Bizottságok által előzetesen javasolt rendelet – tervezet, határozat – tervezet, beszámoló tájékoztató.

(2) Előterjesztés benyújtására jogosult:

a) Polgármester

b) Alpolgármester

c) Bizottságok elnökei

d) A Képviselő – testület tagja

e) Jegyző, aljegyző, jegyző megbízottja

f) A napirend előadója

g) A testület által felkért előadó

(3) A Képviselő – testület ülésére az előterjesztést a (4) bekezdésben foglaltak kivételével írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a Képviselő – testület ülését megelőző 10 napon belül kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a Polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésének és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(4) Szóbeli előterjesztést kivételesen lehet felvenni a napirendek közé.

(5) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:

A. Az előterjesztés első része tartalmazza:
a) A címet vagy a tárgyat, az előzmények ismeretét, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi Képviselő – testületi döntéseket.
b) A tárgykört érintő jogszabályokat
c) Az előkészítésben részt vevő bizottság, szakértő, más közigazgatási szervek véleményét,
d) Mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést és a döntést indokolják,
e) Több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érvek, valamint várható következményeik ismertetése stb.
B. Az előterjesztés második része tartalmazza:
a) Egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,
b) A végrehajtásért felelősök megnevezését, és a végrehajtás határidejét.
(6) A Napirendek vitája, döntéshozatal, határozatok nyilvántartása

20. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során:

a) Az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 10 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.

b) Az előterjesztőhöz a Képviselő – testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 3 perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten felszólalásra jelentkezik, a polgármester a második és további hozzászólásokat 2 percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.

(3) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

21. § (1) Az ülés folyamán bármelyik képviselő ügyrendi javaslatot terjeszthet elő legfeljebb egy percben. Ügyrendi javaslat felett a Képviselő – testület azonnal, vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(2) Ügyrendi javaslat:

a) Napirend nyilvánossága,

b) Az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása, szünet elrendelése,

c) Bizottsági kisebbségi vélemény ismertetése

d) Vita, ill. általános vita lezárása,

e) A Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy más jogszabály előírásainak megsértése,

f) Az előterjesztés visszavonása

g) Hozzászólási jog megadása

h) Szavazás menete

i) Szavazás módjára vonatkozó javaslat és

j) Személyes érintettség címén tehető

(3) A szavazási szakaszban csak a szavazás menetét érintően lehet ügyrendi javaslatot tenni.

(4) Az ügyrendi felszólalást a javaslat előterjesztésével kell kezdeni, ezt követően lehet indokolni.

(5) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a felszólalás a fentieknek nem felel meg, szabályos felszólalásra felkéri a képviselőt, vagy a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

(6) Személyes érintettség címén a hozzászólás időtartama legfeljebb 1 perc.

(7) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem személyes érintettség címén történt, a képviselőtől megvonja a szót.

22. § (1) Az érintett bizottság, valamint a Képviselő – testület tagja a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthat be a Képviselő – testülethez.

(2) Az előterjesztő - figyelemmel a vitában elhangzottakra - az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslat benyújtó javaslatát a vita lezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

23. § (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólalás nincs, a polgármester a vitát lezárja.

(2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a Képviselő – testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő – testület vita nélkül határoz.

(3) A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal válaszol az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait.

(4) A vita bármely szakaszában ill. annak lezárása után a jegyző törvényességi észrevételt tehet.

24. § (1) A Képviselő – testület döntéseit a Mötv. 48. §.-ban meghatározott szavazással hozza meg.

(2) Az előterjesztés vitájának lezárását követően a polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítványokat, valamint az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat vagy rendelet – tervezetet.

(3) A polgármester a módosító indítványokat az alábbi sorrendben teszi fel szavazásra:

a) Az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, együttesen,

b) Az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítványokat külön-külön

(4) Az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítvány benyújtó- a módosító indítványról való szavazást megelőzően – 1 percben szóbeli kiegészítést tehet, amelyre az előterjesztő szintén 1 percben válaszolhat.

(5) A polgármester a módosító indítványokkal korrigált határozati javaslatot vagy rendelet tervezetet teszi fel szavazásra.

(6) A polgármester megállapítja a szavazás eredményét.

(7) Minősített szavazattöbbség szükséges a Mötv. 50. §.-ban foglaltakon túl:

a) Mötv. 68. §. (1) bek.

b) Mötv. 88- 89 §.

c) Titkos szavazás elrendeléséről

d) Bizottságok és ideiglenes bizottságok létrehozásáról

e) Hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz.

f) Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítéséhez,

g) Az Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséhez.

25. § (1) A Képviselő – testület döntéseit kézfelemeléssel hozza.

(2) A zárt ülésen hozott határozatot a Képviselő – testület következő nyilvános ülésén – az önkormányzati hatósági ügyben, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása ügyében hozott határozatok kivételével – ismertetni kell.

26. § (1) A Képviselő – testületi ülésen bármely képviselő javasolhatja a név szerinti szavazás elrendelését, melyről a Képviselő – testület dönt.

(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni a Mötv. 48. §. (3)-bek-ben, és a Mötv. 55. §. (1) bek.-ben meghatározott esetekben.

(3) Ügyrendi kérdésekben név szerinti szavazást elrendelni nem lehet.

(4) A név szerinti szavazás lebonyolításáról a jegyző gondoskodik.

(5) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát abc sorrendben kell felolvasni. A képviselő „igen" „nem" „ tartózkodom" nyilatkozattal szavaz. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

27. § (1) A Mötv. 48. §. (4) bekezdésében meghatározott titkos szavazás elrendeléséről bármely képviselő indítványára a Képviselő – testület dönt.

(2) Titkos szavazást kell tartani az alpolgármesteri tisztség betöltéséről.

(3) A titkos szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladatköre.

(4) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülkében / ennek hiányában egy kijelölt helységben / annak igénybevételével történik.

(5) A szavazásról jegyzőkönyv készül, amelyet az Ügyrendi Bizottság tagjai írnak alá.

28. § (1) Az önkormányzati rendeleteket a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A rendeletek elfogadásáról a lakosságot a honlapon azok megjelentetésével tájékoztatni kell.

(2) A hatályos rendeleteket és határozatokat a Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakról a jegyző gondoskodik.

29. § (1) A Képviselő- testület határozatait évenként kezdődő és folyamatos sorszámmal, továbbá évszámmal kell ellátni a következők szerint:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
……./20/……(…..) Képviselő- testületi határozata….ról.

(2) A hatályos Képviselő – testületi határozatokról a jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni.

7. Kérdés, interpelláció

30. §22

31. § (1) A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési jellegű felvetés, tudakozódás.

(2)23

(3) A kérdésre a megkérdezett elsősorban a Képviselő – testületi ülésen köteles választ adni. A válaszadás maximum időtartama 3 perc. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt, ha a kérdező nem fogadja el a választ.

32. § (1) Az interpelláció önkormányzati hatáskör ellátással kapcsolatos felszólalás.

(2) Az interpellációt az ülést megelőző nap 12.00 óráig kell benyújtani a polgármesterhez, aki gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. Az interpellációnak tartalmaznia kell:

a.) Az interpelláció nevét
b.) Az interpelláció címét és szövegét
c.) Az interpelláció saját kezű aláírását
(3) Az interpellációra elsősorban a Képviselő – testület ülésén kell választ adni. Ebben az esetben az interpelló képviselőt legfeljebb 3 perces szóbeli kiegészítés és további 2 perces viszontválasz joga illeti meg. Ha az interpellált az ülésen nem ad választ, azt írásban 15 napon belül kell megtennie. Az írásban adott válasz elfogadásáról a következő ülésen kell az interpellálónak, illetve a Képviselő – testületnek nyilatkoznia.
(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló képviselő nyilatkozik, majd vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel a testület dönt az elfogadásáról. Ha az interpellációra adott választ a testület nem fogadja el, annak vizsgálatát a Pénzügyi Bizottságra bízza, melybe az interpelláció képviselőt is be kell vonni. A Pénzügyi Bizottság a vizsgálat eredményéről a Képviselő- testületet a következő ülésen tájékoztatja.

8) A tanácskozás

33. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

a) Figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő sértő kifejezéseket használ,

b) Rendre utasítja azt, aki a Képviselő – testülettel szemben méltatlan magatartást tanúsít,

c) Tartós rendzavarás, állandó lárma, a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következményeként a polgármester, ha ismételt figyelmeztetései sem járnak eredménnyel, felfüggesztheti az ülést.

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A polgármester dönt arról, hogy az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási jogot ad, továbbá dönthet a felszólalás időtartamáról is. A tanácskozás rendjének megszavazása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

34. § (1) A Képviselő-testület ülésein jelenlevő választópolgároknak tanácskozási joguk nincs, kivéve ha adott érdekközösség, lakókörzet megbízottja vagy az érdekelt személy a Képviselő-testület ülése előtt legalább két nappal azt írásban kéri.

(2) Az alábbi önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében a tanácskozási jog:24

a) Polgárőrség: Tóth Barnabás Elnök

b) Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Urbán Tamás Elnök, Antal Emil pk.

c) Szihalmi Fúvós és Majorett Egyesület: Koós Jánosné Elnök

d) Szihalmi Sport Club: Domán Zoltán Elnök

e) TOBÁN Hagyományőrző Egyesület: Dr. Joó Csaba Elnök

f) SZIMOBE: Bognár Lajosné Elnök

g) SZIKRA Egyesület: Törő Zsuzsanna Elnök

h) Szihalmi Egyházközségért Alapítvány: Bóta József Sándor kuratóriumi Elnök

i) Szihalom Községért Alapítvány: Csík Jolán Mária kuratóriumi Elnök

j) Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége: Domán Zoltán Elnök

k) Szihalmi Gyermekekért Alapítvány: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia kuratóriumi Elnök

l) SZIHALMI OVI-BÖLCSI Alapítvány: Rengéné Kiss Edina kuratóriumi Elnök

m) SZABADKÉZ Művészeti Alapítvány: Kótai Tamás Elnök

n) Heves Megyei Lovassport Egyesület: Sipos János Elnök

o) Tarna-mente – Tisza-tó Öko 2000 Alapítvány: Balcsók István kuratóriumi Elnök

p) OKLÁNDI GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY: Cseke Rozália kuratóriumi Elnök

q) Padlás Értékközvetítő Alapítvány: Kavalecz Mária Emese kuratóriumi Elnök

r) PINKÓCZY MAZSORETT KULTURÁLIS Egyesület: Pinkóczy Lilla elnök

s) Káli Vízisí Egyesület: Albert László Elnök"

(3) 18. életév alatti, választójoggal nem rendelkező személyek a Képviselő-testületi ülésen csak a polgármester egyedi engedélye alapján vehetnek részt.

9) A jegyzőkönyv

35. § (1) A jegyzőkönyvet a Mötv. 52. §- a szerint kell elkészíteni, és az ott előírtakon kívül tartalmazza:

a) Az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét

b) A jegyzőkönyvvezető nevét

c) Interpellációkat, kérdéseket

d) Az interpellációra, kérdésekre utólag adott választ,

e) Név szerinti szavazásról szóló névsort

f) Titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet

g) Módosító javaslatokat

h) Az ülésen történt fontosabb eseményeket

(2) A képviselő kérésére szó szerint kell rögzíteni hozzászólását, véleményét, nyilatkozatát.

(4) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:

a) Jelenléti ívet

b) Meghívót

c) Írásos előterjesztést

d) Végleges rendeleteket

e) Aláírt szerződéseket

f) A képviselő kérésére írásban benyújtott hozzászólását, interpellációját

g) Az érintett nyilatkozatát, ha személyi ügyének nyilvános tárgyalásához nem járul hozzá

h) A jegyző törvényességi észrevételét

(5) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a Képviselő – testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe

(6) A jegyzőkönyvet az ülésen rögzített hangfelvétel és a jegyzőkönyvvezető gyorsíró jegyzetei alapján kell elkészíteni.

36. § (1) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a Hivatal kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek évenkénti beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről.

(2) A Képviselő-testület nyilvános ülésein készült jegyzőkönyvbe bárki betekinthet.

(3) A zárt ülés anyagába kizárólag a Képviselő-testület tagja, a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy annak hivatalos megbízottja, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője továbbá a jegyző tekinthet bele.

(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

10) Az önkormányzati rendeletalkotás

37. § (1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhetik:

a) Települési képviselők

b) Bizottságok

c) Polgármester, jegyző, aljegyző

d)25

(2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani

(6) A Képviselő- testület állást foglalhat a rendelet tervezésének előkészítéséről, főbb elveiről. A rendeletszabályozásra kerülő téma súlyától függően meghatározhatja az előkészítés menetét, módját, az egyeztetés és vitafórumok rendjét.

(7) A meghatározott előkészítés után a rendelt tervezetet a polgármester vagy a jegyző nyújtja be a Képviselő-testülethez, annak indokolásával együtt.

A jegyző, a jegyző megbízottja tájékoztatja a Képviselő-testületet az előkészítésnél felvett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról.

38. § (1) A rendelet-tervezet előterjesztésében be kell mutatni az előzetes hatásvizsgálat eredményeit

(2) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az Önkormányzat rendeletét a polgármester és a jegyző írja alá.

(3) Az önkormányzati rendelet a hivatal hirdetőtábláján történik kihirdetésre.

A rendelet kihirdetettnek a kifüggesztés napján tekinthető.
(4) Az önkormányzati rendeletet, évente kezdődő és kihirdetésük sorrendjében folyamatos sorszámmal, továbbá évszámmal kell ellátni a következők szerint:
״Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő – testületének ……/20/..(…….) önkormányzati rendelete a…..ról.״
(5) A hatályos önkormányzati rendeletekről a jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni.

11) A települési képviselő

39. § (1) A képviselőt a Mötv. 32. §-ában foglaltakon túlmenően további jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

(2) A képviselő főbb jogai:

a) Részt vehet a Képviselő- testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében

b) Sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben kezdeményezheti a Hivatal intézkedését, a Hivatal érintett dolgozója erre 10 napon belül köteles érdemi választ adni.

c) Bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet

d) Saját interpellációjának kivizsgálásában részt vehet

(3) A Képviselő-testület az alpolgármesternek, települési képviselőnek, a bizottságok elnökeinek, tagjainak meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást határozhat meg. A képviselőknek, bizottság elnökeinek, tagjainak e rendelet 2. számú melléklete szerint meghatározott tiszteletdíjat állapít meg. A polgármester és alpolgármester tiszteletdíját határozatban állapítja meg.

(4) A képviselő főbb kötelezettségei:

a) Írásbeli vagy szóbeli bejelentés a polgármesternek, ha a Képviselő – testületi vagy bizottságai ülésen való részvételében akadályoztatva van,

b) Olyan magatartás tanúsítása, mely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

c) Felkérés alapján részvétel a testületi ülések előkészítésében, különböző vizsgálatokban,

d) A tudomására jutott állami, szolgálati titok megőrzése

e) Kapcsolattartás választópolgárokkal, a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel

f) Személyes érintettség bejelentése

g) Jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat megtétele az előírt határidőn belül

(5) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a Képviselő- testület a döntését a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásáról való tudomásra jutást követő ülésén felülvizsgálja, továbbá ezzel egyidejűleg az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.

III. Fejezet

A Képviselő- testület Bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

1) A Képviselő- testület bizottságai

40. § (1) A Képviselő-testület bizottságait a Mötv. 57-58. §-ban meghatározottak szerint hozza létre.

(2) A Képviselő-testület 5 fős pénzügyi bizottságot választ. A bizottság tagjainak a névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.

(3) A Mötv. 59. §.-a szerinti feladatokon túl a Pénzügyi Bizottság feladata: az 1. sz. mellékletben található.

(4) A Képviselő- testület 5 fős Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak a névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.26

(5) A Mötv. 59. §-a szerinti feladatokon túl az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság feladata: az 1. számú mellékletben található.

(6) A Képviselő-testület 3 fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre. A bizottság tagjainak a névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.

(7) Az Ügyrendi Bizottság feladat és hatáskörét az 1. számú melléklet tartalmazza

41. § (1) Képviselő – testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a Képviselő – testület által történő elfogadásáig tart. A képviselő egyidejűleg több bizottság tagjának is megválasztható. A bizottságok elnökeire a polgármester, míg tagjaira a polgármester és a bizottságok elnökei tehetnek javaslatot. A bizottságok nem képviselő tagjai a Képviselő – testület alakuló ülésén, vagy megválasztásukat követően, a Képviselő- testület előtt esküt tesznek.

42. § (1) Az Mötv. 60. §-ban foglaltak betartásával a bizottság összehívására, vezetésére, működésére és a döntéshozatalára az e rendelet IV. Fejezetében foglaltakat – az e fejezetben foglalt eltérésekkel – megfelelően kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülést az elnöki tisztség betöltetlensége, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt képviselő bizottsági tag hívja össze. Mindkét személy tartós akadályoztatása esetén a bizottsági ülést a polgármester hívja össze.

(3) Az Mötv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a bizottsági ülést az ott meghatározott határidőn belül össze kell hívni, és az indítványukban foglaltakat meg kell tárgyalni:

a) a Képviselő-testület határozatára,

b) a bizottsági tagok egyharmadának indítványára,

43. § (1) A bizottság az alakuló, vagy azt követő ülésén megalkotja ügyrendjét, és az elnök kijelöli azt a személyt, aki tartós akadályoztatása esetén az elnöki teendőket ellátja.

(2) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert és az aljegyzőt.

(3) A bizottság ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt úgy kell megküldeni, hogy azt a bizottság tagjai rendes ülés esetén az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(4) A bizottsági ülés helyét, idejét és napirendjét tartalmazó meghívót a Hivatal hirdetőtábláján – rendes ülés esetén 3 nappal, rendkívüli ülés esetén egy nappal – ki kell függeszteni.

(5) Előterjesztést, és módosító indítványt írásban a bizottság elnökénél kell beterjeszteni. Módosító indítvány az ülés megkezdéséig nyújtható be.

(6) A bizottsági ülésen a szavazás kézfelemeléssel történik.

(7) Felhatalmazást kap a bizottság, hogy az e rendeletben foglaltak betartása mellett, ügyrendjében szabályozza különösen:

a) a rendes ülésének napját,

b) a bizottság határozatképtelensége esetén a várakozási időt, és ha az eredménytelenül eltelik az ismételt ülés összehívásának módját,

c) azok körét, akik előterjesztést, és módosító indítványt tehetnek,

d) a tárgyalandó napirendek sorrendjét,

e) a napirend tárgyalásának, a napirend vitájának menetét, különösen a hozzászólások idejét, számát,

f) az ügyrendi hozzászólások képviselői kérdések, és a napirend utáni felszólalások szabályait,

g) a szavazás menetét.

44. § A bizottság zárt ülésére vonatkozóan e rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

45. §27 A bizottsági ülésről e rendelet 35. §-a szerinti jegyzőkönyv készül.

2) A polgármester

46. § (1) A polgármester feladatai az Mötv.-ben foglaltakon túl:

a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) feladategyeztető megbeszélést tart a bizottsági elnökök részére,

d) ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását.

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén a tisztség megszűnését követő 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az általános helyettesítést ellátó alpolgármesternek.

3) A polgármester részletes feladatait és hatásköreit tartalmazó jegyzék vezetéséről a jegyző gondoskodik.
(4) A polgármester ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12.30-16.00, Kedd: nincs, Szerda: 8.00-17.30, Csütörtök: nincs, Péntek: 8.00-13.3010
(5) A polgármester főállásban látja el feladatait. [28] Módosította a 14/2015. (VIII. 27.) önk. rendelet

3) Az alpolgármester

47. § (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, akinek tiszteletdíjára vonatkozóan a polgármester tesz javaslatot.

(2) Az alpolgármesterre, a polgármesterre vonatkozó szabályok az irányadóak.

(3) Az alpolgármester a Képviselő-testület, illetve a polgármester esetenkénti megbízása alapján képviseli az Önkormányzatot.

(4) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát, hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.

(5) Az alpolgármestert a polgármester helyettesítése, annak tartós akadályoztatása esetén - minimum két hét -, megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a polgármestert is megilletik.

4) A jegyző

48. § (1) A jegyző az Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltakon túl:

a) gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítéséről,

b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését,

d) köteles biztosítani a belső ellenőrzés feladatellátásának függetlenségét és szabályos működtetését,

e) rendszeresen ügyfélfogadást tart,

f) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,

g) javaslatot tesz az Önkormányzat rendeletei és határozatai módosítására, kiegészítésére azok európai uniós jogharmonizációja érdekében.

h) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

i) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört,

j) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat.

(2) A jegyzőnek jelzési kötelezettsége van a jogszabálysértő javaslatok, továbbá működés esetén. A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni.

(3) A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalt a Jegyző vezeti.28

(4) Az Mötv. 82. § (3) bekezdésében foglalt esetben a jegyzői feladatokat a polgármester által megbízott jogi vagy igazgatásszervezői végzettséggel rendelkező, lehetőség szerint a Hivatal foglalkoztatotti állományában lévő köztisztviselő látja el.

49. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Hivatalt működtet.

5) Közös Önkormányzati Hivatal

50. §29 A Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint létrehozott Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület határozza meg, melyet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza."

6) Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

51. § (1) Az Önkormányzat hivatalos külföldi Testvérkapcsolatot tart fenn a romániai Kézdialmás és Hadad településsel, a szlovákiai Szilice és Véke településsel, valamint az ukrajnai Kereknye település Önkormányzataival.

IV. Fejezet

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés, Lakossági Fórumok

1) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

52. § A helyi népszavazásról a Képviselő-testület külön rendeletet alkot.30

Lakossági fórumok

53. § (1) A Képviselő-testület évente, legalább egyszer közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, napirendi pontjairól a lakosságot a Hivatal hirdetőtábláján, valamint plakátok elhelyezésével kell tájékoztatni, a közmeghallgatást megelőzően legalább 8 nappal.

(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melynek elkészítésére és tartalmára az SZMSZ 35. §-ban foglalt előírások vonatkoznak.

(4) A polgármester közérdekű tárgykörben, illetve jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése ügyében falugyűlést hívhat össze. A falugyűlésre a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. [32] Módosította a 14/2015. (VIII. 27.) önk. rendelet

(5) A közmeghallgatáson részt vevő helyi lakosok és helyben érdekelt szervek képviselői felszólalási jeggyel helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek a Képviselő-testület tagjaihoz és a helyben érdekelt szervezetek képviselőihez. Egy hozzászóló egyszer szólalhat fel, mely felszólalás keretében bármely közérdekű ügyre kitérhet együttesen legfeljebb 5 percben. A felszólalási jeggyel rendelkező a válaszadást követően viszontválaszra jogosult, melynek időtartama legfeljebb 1 perc. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.31

(6) Felszólalási jegyek a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségén igényelhetők a közmeghallgatás napját megelőző második napig, vagy a közmeghallgatás megkezdéséig, illetve közvetlenül a közmeghallgatás előtt a helyszínen is, de erre az érdemi választ a Képviselő-testület 15 napon belül köteles megadni.32

(7) A felszólalási jegyek névre szólóak, egy személy, szervezet csak egy jegyet igényelhet.33

V. Fejezet

Az Önkormányzat gazdálkodása

54. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését és zárszámadását a hatályos államháztartási törvény alapján rendeletben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket, szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vr.) tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat - vagyonának növelése valamint helyi közszolgáltatás ellátása érdekében - részt vehet gazdasági vállalkozásokban. E részvétel formájára és módjaira a Vr.- ben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az Önkormányzat alaptevékenységeinek ellátásához használandó államháztartási szakfeladatokat „Az Önkormányzat által ellátott államháztartási szakfeladatok” megnevezéssel e rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.”

55. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el. E körben feladatai:

a) a központi jogszabályokban előírt módon és határidőben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a negyedéves pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár Heves megyei Igazgatósága részére,

b) beszedi az Önkormányzat saját bevételeit,

c) leigényli az állami támogatásokat,

d) gondoskodik az Önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról,

e) biztosítja az Önkormányzat könyvvitelének szabályszerű vezetését,

f) biztosítja az Önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását,

g) elkészíti az Önkormányzat éves vagyonleltárát és csatolja az éves költségvetési beszámolóhoz,

h) gondoskodik az Önkormányzat tartozásainak kiegyenlítéséről.

(2) Az Önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően gazdálkodnak, az éves költségvetési rendeletben meghatározott szabályok szerint. Az intézmények részére biztosított éves költségvetési keretet csak a Képviselő-testület módosíthatja.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

56. § (1) E rendelet 2013. április 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §, 3. §, 9. §, 12. §, 17. §, 18. §, 19. §, 24. §, 27. §, 30. §, 34. §, 37. §, 39. §, 48. §, 50. §, 51. §, 52. §-ai 2015. február 01-én lépnek hatályba.

(3) A rendelet 30. §, 31. § (2) bekezdése, 37. § (1) d) pontja, 40. § (3) bekezdése, 45. § 2. mondat, 46. § (5) bekezdése, 48. § (3) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 53. § (4) bekezdése módosításai 2015. augusztus 27. napján lépnek hatályba.

(4) A rendelet 46. § (4)-(5) bekezdése 2016. február 01-től lép hatályba.

(5) A rendelet 53. § (5), (6), (7) bekezdése 2017. szeptember 13-tól lép hatályba.

(6) A rendelet 1. § (6), (7), (8), (9) bekezdése, 3. § (4) és (5) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 8. § (3) és (4) bekezdése, 9. § (2) b) pontja, (3), (4), (5) bekezdése, 15. § (1), (3), (4) bekezdése, 17. § (5) bekezdése, 18. § (2) bekezdése f) pontja, 34. § (2) bekezdése, 48. § (3) bekezdése, 50. § bekezdése 2020. január 01-től lép hatályba.

(7) A rendeket 1. § (9) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 15. § (4) bekezdés b) pontja 2020. február 14-én lép hatályba.

1

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

2

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

3

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

4

Az 1. § (9) bekezdése a Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

6

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

7

Az 5. § a Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

9

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

10

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

11

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

12

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

13

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

14

Hatálytalan: 2020. január 01. napjától

15

Hatálytalan: 2020. január 01. napjától

16

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

17

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

18

A 15. § (4) bekezdése a Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

20

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

21

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

22

Módosította a 14/2015 (VIII.27.) önk. rendelet

23

Módosította a 14/2015 (VIII.27.) önk. rendelet

24

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

27

Módosította: 14/2015. (VIII. 27.) önk. rendelet

28

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

29

Módosította a 11/2019 (XI.28.) önk. rendelet

30

Módosította a 14/2015. (VIII. 27.) önk. rendelet

31

Módosította a 13//2017 (IX.13.) önk. rendelet

32

Módosította a 13//2017 (IX.13.) önk. rendelet

33

Módosította a 13//2017 (IX.13.) önk. rendelet