Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022 . évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022 . évi költségvetéséről

2022.02.19.

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szihalom község Képviselő testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételének főösszegét 295.848.713 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét 467.061.584 Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét -171.212.871 Ft-ban
d) előző évi pénzmaradványát 171.212.871 Ft-ban
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 171.212.871 Ft-os hiányából 37.355.871 Ft működési hiány, és 133.857..000 Ft felhalmozási hiány, melyeket belső finanszírozással, működési és felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.

4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegből 37.208.554 Ft általános tartalékot állapít meg, melyet pályázatok önrészére, rendkívüli feladatellátás megvalósítására lehet felhasználni.

5. § Az önkormányzat 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetésének pénzforgalmi mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat létszámkeretét 35 főben és 2 üres álláshelyben állapítja meg, melyek költségvetési szervek és tevékenységek szerinti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak 2022. évi létszámkeretét (létszám-előirányzatát) 15 főben állapítja meg.

10. § Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat azon fejlesztési céljait, mely Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti ügyletet keletkeztet a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – a 8. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat közvetlenül az Európai Uniótól kapott támogatásból megvalósuló feladatokkal nem rendelkezik.

3. A költségvetés címrendje

18. § A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal, Szihalmi Óvoda, Családi Bölcsőde, mint költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, a cofogjaik pedig alcímet.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát fenntartja magának. Az éves költségvetési kiemelt előirányzatok átcsoportosítása, illetve módosítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30,34 §-ai, előírásokat alkalmazni kell.

(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.

20. § A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor és a költségvetési éves beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

21. § Az Áht. 25. §-a szerint – az Önkormányzat nem rendelkezik átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel – a költségvetés elkészítéséig beszedett bevételeket és teljesített kiadások összegét a 2021. évi költségvetési előirányzatok magukba foglalják.

22. § (1) Az e rendeletben megállapított költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel –jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak.

(3) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül köteles ellátni.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján bérbeadhatják. A bérleti díj mértéke a képviselő-testület által meghatározott összeg.

23. § (1) A polgármester 1 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzati bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.

24. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 234 § (3)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal gesztortelepülésén dolgozó felső- és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 10 % illetménykiegészítést állapít meg.

25. § Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

26. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.