Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2022. 03. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2022.03.01.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről Nagyhalász Város Önkormányzata gondoskodik.

(2) A temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az üzemeltető temetőgondnok alkalmazásával látja el”

2. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temető üzemeltetője gondoskodik:)

„c) a közüzemi díjak (víz, villany, szemétszállítás) megfizetéséről.”

3. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A temető területén munkálatokat végző gazdálkodó szervezetek tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozói tevékenységeket csak a temető nyitvatartási ideje alatt, az üzemeltető előzetes írásbeli értesítésével, és időpont-egyeztetéssel végezhetik”

4. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

3. melléklet
A temetkezési szolgáltatók által fizetett díjról, a temető-fenntartási hozzájárulás díjairól, a temető egyes létesítményeinek a vállalkozók részéről történő igénybevételének bérleti díjáról

1. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai: 5.000.-Ft+ ÁFA/nap

2. A temető egyes létesítményei vállalkozók részéről történő igénybevételének egyszeri bérleti díja:

a) ravatalozó: 5.000.-Ft+ÁFA

b) hűtő használata 48 órán túl: 2.000.-Ft+ÁFA/nap””