Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1999. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába) való bekerülés feltételeiről

Hatályos: 2002. 04. 20

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1999. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába) való bekerülés feltételeiről

2002.04.20.

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatal házasok első önálló lakáshoz jutásának elősegítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdés alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az önkormányzat azzal a céllal, hogy a fiatal házasok e rendeletben meghatározott csoportja részére lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt évig - elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel - segítséget nyújtson, fiatal házasok elhelyezésére szolgáló épületeket, lakásokat jelöl ki, tart fenn és üzemeltet.

2. § (1) Az 1. §-ban megjelölt feladatok ellátásához a Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben felsorolt - az önkormányzat tulajdonában álló - lakásokat jelöli ki.1

(2) Az épületeket, lakásokat az e rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat KOMÉP Városgazdálkodási Kft-je, (továbbiakban: Kft.) mint házkezelő kezeli és üzemelteti.

3. § (1) A Kft. a fiatal házasok elhelyezésére szolgáló épületeket, lakásokat kizárólag e rendeletben meghatározott célra használhatja.

(2) Az épületek, lakások házirendjét a Kft állapítja meg és a Polgármester hagyja jóvá.

4. § Az ifjúsági lakások, szállásként működnek, s használatukra vonatkozólag a Polgári Törvénykönyvnek a bérletre vonatkozó szabályait - e rendeletben írt eltérésekkel és kiegészítésekkel - kell alkalmazni.

5. § (1) A lakásokban elhelyezésre kerülő fiatal házasok lakáshelyzetük végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a szálláshasználati szerződésben foglalt határidő lejártáig kötelesek gondoskodni.

(2) A takarékosságra ösztönzés a rendeletben meghatározott összeg előzetes befizetése (induló előtakarékosság) és havonta rendszeresen befizetésre kerülő összeg zárolt takarékbetétben, vagy lakás-előtakarékossági szerződés keretében történő elhelyezése (kötelező előtakarékosság) útján valósul meg.

AZ IFJÚSÁGI LAKÁSOKBAN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

6. § (1) Elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik:

a) házassági életközösségben élnek,

b) a házastársak egyike legalább 3 éve életvitelszerűen Szarvason lakik,

c) a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 30. életévét,

d) nem rendelkeznek beköltözhető lakással, vagy saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg,

e) rendelkeznek az előtakarékosság vállalásához és saját tulajdonú lakás későbbimegszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel,

f) vállalják valamely pénzintézetnél egy teljes értékű (legalább havi 10.000.-Ft/család megtakarítási összegű) rövid futamidejű (maximum 4 év) lakás-előtakarékossági szerződés megkötését és azt a szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fizetik,

g) vállalják továbbá, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként, a bérleti szerződésben foglaltak szerint bemutatják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a bérbeadó a pénzintézettől a szerződés teljesítésére vonatkozóan felvilágosítást kérjen, illetve a pénzintézet felvilágosítást adjon,

h) vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról maximum 5 éven belül gondoskodnak és a szülőktől, vagy más közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek,

i) az épületekben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik és kötelezettséget vállalnak a jelen rendelet szerinti szerződés megkötésére,

j) vállalják a karbantartási óvadék megfizetését.

(2) A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása szükséges.

(3) A g./ pont elbírálásánál azonos értékűnek kell tekinteni az olyan lakás előtakarékossági szerződést, amelynek kedvezményezettje a fiatal házaspár egyike.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállásának kötelezettsége alól indokolt esetben a b.) pont tekintetében, továbbá a c.) pont tekintetében legfeljebb 35 éves korig a Népjóléti Bizottság felmentést adhat.

KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA

7. § (1) Az épületekben történő elhelyezésre irányuló kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Gazdasági Osztályán.

(2) A kérelmek alapján a Népjóléti Bizottság éves névjegyzéket készít. Az épületekben elhelyezésre kerülő fiatal házasokat a névjegyzékről az összeállított sorrend szerint a Képviselő-testület jelöli ki.

(3) A kijelölésnél előnyben kell részesíteni azokat a fiatal házasokat, akik:

a) hosszabb ideje, de legfeljebb 1 éve albérletben laknak, és havi jövedelmükhöz képest magas összegű albérleti díjat fizetnek, vagy bármelyikük szüleinél zsúfolt körülmények között élnek,

b) az elhelyezést 5 évnél rövidebb időre kérik,

c) nagyobb összegű induló, illetve kötelező előtakarékosságot vállalnak,

d) azonos feltételek fennállása esetén kérelmüket korábban nyújtották be.

(4) Azonos feltételek fennállása esetén előnyben részesül az a kérelmező, aki elhelyezési igényét korábban nyújtotta be.

(5) Nem jogosult elhelyezésre az a házaspár, amelynek valamely tagja a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, illetve a kérelem beadásának időpontjában:
- lakóházzal, lakással rendelkezett,
- főbérlőként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik,
- üdülő tulajdonjogával rendelkezik.

A HASZNÁLÓ KIJELÖLÉSE

8. § (1) A Polgármester írásban értesíti a jogosultakat és a Kft-t a kijelölésről, az elhelyezés feltételeiről, és időpontjáról, továbbá felhívja a fiatal házasok figyelmét, hogy a eköltözhetőségtől számított 8 napon belül a Kft-vel szálláshasználati szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötelesek kötni.

(2) Ha a fiatal házasok a megjelölt határidőn belül a szerződést nekik felróhatóan nem kötik meg, a kijelölés hatályát veszti.

A SZÁLLÁSHASZNÁLATI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TARTALMA

9. § (1) A szerződés - a Polgármester kijelöléséről szóló értesítésben foglaltak szerint - a Kft és a fiatal házasok között határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra jön létre.

(2) A szerződés tartalmazza:

a) a szállás megjelölését,

b) a szálláshasználati díj összegét,

c) az előre fizetendő előtakarékosság összegét (induló előtakarékosság),

d) a havonta zárolt takarékbetétben elhelyezésre kerülő, vagy lakás-előtakarékossági szerződés keretében befizetésre kerülő összeget (kötelező előtakarékosság),

e) a felek jogait és kötelességeit.

SZÁLLÁSHASZNÁLATI DÍJ

10. § (1) A szállás használatáért a fiatal házasok havonta előre a szerződésben megállapított szálláshasználati díjat kötelesek fizetni.

(2) A szálláshasználati díj összege havi 1.000.-Ft/lakás, amely a bérbeadót terhelő üzemeltetési és fenntartási költségek teljesítéséből adódó költségek részbeni fedezetéül szolgál.

(3) A szálláshasználati díjat a Kft. folyószámlájára kell fizetni, amelyet elkülönítve kell kezelni. A befolyt szálláshasználati díjról, valamint a rendelet 18 . § (2) bekezdésében meghatározott szálláshasználati pótdíjak összegéről a Kft. külön nyilvántartást köteles vezetni.

(4) A szálláshasználati díj az egyéb közüzemi díjakat nem tartalmazza. A rezsiköltségeket a szálláshasználó a szolgáltatásokat végző szervnek külön köteles megfizetni.

KÖTELEZŐ TAKARÉKOSSÁG

11. § (1) Az induló előtakarékosság legkisebb összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10-szerese.

(2) Az induló előtakarékossági összeg zárolt takarékbetétben történő elhelyezése a szerződés megkötésének feltétele.

12. § (1) A fiatal házasok a szálláshasználati díjon felül kötelező előtakarékosság címén havonta legalább 10.000.-Ft-ot kötelesek zárolt takarékbetétben, vagy lakás-előtakarékossági szerződés alapján elhelyezni.

(2) Tartós keresőképtelenség esetén - a Népjóléti Bizottság javaslatára - a Polgármester a havonta fizetendő előtakarékosság összegét mérsékelheti, vagy időlegesen elengedheti.

13. § (1) A rendelet 11. § (1) bekezdésében és 12. §-ában meghatározott takarékossági összegek kizárólag a Polgármester előzetes hozzájárulásával fizethetők vissza.

(2) A Polgármester a kifizetéshez akkor járulhat hozzá, amikor a szálláshasználati szerződés megszűnik és a szálláshasználók a szállást elhagyják.

(3) A kiköltözés előtt a visszafizetéshez történő hozzájárulás kizárólag akkor adható meg, ha a szálláshasználók a Kft-nél igazolják, hogy a takarékbetétben elhelyezett összegek felhasználása lakáshelyzetük végleges megoldásához feltétlenül szükséges. Ezt követően a kiköltözés időpontjáig, de legfeljebb a szerződésben meghatározott időpont lejártáig csak szálláshasználati és közüzemi díjat kötelesek fizetni.

(4) A szállás átadására az önkormányzati bérlakások leadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

KARBANTARTÁS, KARBANTARTÁSI ÓVADÉK

14. § (1) A szálláshasználati szerződés megszűnésekor felmerülő karbantartási költségek fedezetére a szálláshasználati szerződés megkötése előtt karbantartási óvadékot kell fizetni a tulajdonos önkormányzat álat megjelölt számlára.

(2) A karbantartási óvadék mértéke 90.000.-Ft/lakás.

(3) Az óvadék összegét a tulajdonos önkormányzat két évenként felülvizsgálja.

(4) A lakás használatára jogosult köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről.

(5) A (4) bekezdésben előírt kötelezettséget olyan időpontban kell teljesíteni, amikor azt a lakás, illetve lakásberendezések állapota szükségessé teszi.

(6) Ha a lakást használó - a szerződés bármely okból történő megszüntetésekor - tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kft részére átadta, részére a karbantartási óvadékot kamataival együtt egyösszegben vissza kell fizetni.

(7) Ha a használó a karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget, a tulajdonos önkormányzat a karbantartási óvadékot a Kft rendelkezésére átutalja, s azt a lakás rendbetételére kell fordítani.

a) Ha a karbantartási óvadék összege meghaladja a lakás rendeltetésszerű állapotba hozatalához szükséges munkák ellenértékét, úgy a fennmaradó összeget a volt használó részére ki kell fizetni.

b) Ha a használó helyett elvégzett karbantartási munkák költsége meghaladja a használó által befizetett karbantartási óvadék összegét, úgy a Kft-nek gondoskodnia kell a különbözet beszedéséről.

15. §

A szálláshasználati díj beszedése és nyilvántartása, valamint zárolt takarékbetétbe történő befizetések ellenőrzése a Kft. feladata.

AZ ÉPÜLETEK, LAKÁSOK HASZNÁLATA, A LAKÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

16. § (1) A fiatal házasok a számukra kijelölt lakást és a közös célokat szolgáló helyiségeket kötelesek a házirendben rögzítetteknek megfelelően használni.

(2) Az ifjúsági lakásokra bérlőtársi szerződés - kivéve házaspárral kötött szerződést - nem köthető.

(3) Az ifjúsági lakásba a szerződés megkötése után született és örökbefogadott gyermek kivételével más személy nem fogadható be.

(4) A lakás használatát részben, vagy egészben átengedni, átruházni, elcserélni, a használati jogviszonyt folytatni más személynek nem lehet.

A SZÁLLÁSHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

17. § A szálláshasználati szerződés megszűnik:

a) a szerződésben megállapított határidő elteltével,

b) ha a fiatal házasok bármilyen jogcímen lakásigényüket kielégítő lakáshoz jutottak,

c) a Kft. felmondása következtében, ha a fiatal házasok szálláshasználati díjfizetési és előtakarékossági kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget, illetve közüzemi díjaikat nem fizetik meg

d) a házasság felbontásával.

18. § (1) A szerződés megszűnését követő 20 napon belül a fiatal házasok kötelesek az ifjúsági lakást elhagyni és tisztán, - a berendezésekkel együtt - rendeltetésszerű állapotban a Kft-nek átadni.

(2) Amennyiben a fiatal házasok az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a szállást nem hagyják el, a jogosulatlan használat kezdetétől a szálláshasználati díjon felül az első három hónapban a mindenkori szálláshasználati díj kétszeresét, három hónap eltelte után pedig ötszörösét kell pótdíjként megfizetni.

(3) A szálláshasználati díjon felül kétszeres pótdíjat is kell fizetniük azoknak, akik lakásügye a szálláshasználati szerződés lejártát megelőzően rendeződött, de lakásukat az 5 év elteltével még nem tudják használatba venni. Ilyen esetekben a szálláshasználat legfeljebb 6 hónapig engedélyezhető.

(4) A szerződés lejártát követő 6 hónapon túli használat esetén a szállás visszaadása iránt a Kft. köteles pert indítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

19. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet2

1

Módosította a 8/2002.(IV.19.) sz. rendelet Hatályos: 2002. április 20-tól

2

Hatályon kívül helyezte: 8/2002.(IV.19. sz. rendelet. Hatálytalan: 2002. április 20-tól