Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08- 2022. 09. 30

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés bevételei

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési bevételét 8 460 103 445,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 986 733 011,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 1 869 402 009,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét 13 316 238 465,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

a) Önkormányzat: 7 051 562 949,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 14 866 200,- Ft

c) GAMESZ: 1 015 780 796,- Ft

d) Kéz a Kézben Óvoda: 140 944 855,- Ft

e) Meseliget Bölcsőde: 32 900 000,- Ft

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 5 914 987,- Ft

g) Váci Mihály Művelődési Központ: 60 745 408,- Ft

h) Idősek Otthona: 137 388 250,- Ft

(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését a e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 8 426 451 725,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2 676 523 818,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 2 213 262 922,- Ft összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 13 316 238 465,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

a) Önkormányzat: 3 865 498 562,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 624 002 957,- Ft

c) GAMESZ: 1 729 943 370,- Ft

d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 265 518 600,- Ft

e) Meseliget Bölcsőde: 315 339 467,- Ft

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 59 715 052,- Ft

g) Váci Mihály Művelődési Központ: 223 675 612,- Ft

h) Idősek Otthona: 342 758 105,- Ft

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

a) Önkormányzat: 2 178 212 410,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 52 686 000,- Ft

c) GAMESZ: 416 732 455,- Ft

d) Kéz a Kézben Óvoda: 12 618 720,- Ft

e) Meseliget Bölcsőde: 558 800,- Ft

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 5 775 500,- Ft

g) Váci Mihály Művelődési Központ: 5 500 000,- Ft

h) Idősek Otthona: 4 439 933,- Ft

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait 2 113 890 433,- Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait 372 479 885, Ft összegben állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét 3 596 474 338, Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 308 109 138,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 157 546 091,-Ft összegben biztosítja.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 20 700 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A felhalmozási célú átadott pénz 190 153 500,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 955 297 197,- Ft.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.

8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 4 099 721 949,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.

(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 150 000 000,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 000 000,‑ Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.

10. § (1) A Képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint állapítja meg.

11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.

(3) A saját bevételek kimutatását a 26. melléklet és a 29. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 30. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet tartalmazza.

12. § A 27. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. § A 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A 33. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. § A 34. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. § (1) Az adott kölcsönök 2022.01.01-ei állományát a 38. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022.01.01-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottjai számára 2022. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 400.000,- Ft/fő, az egyéb juttatás nettó összegét 68.040,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás e rendelet hatályba lépését követően, két részletben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2022. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 400.000,- Ft/fő, az egyéb juttatás nettó összegét 68.040,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás e rendelet hatályba lépését követően, havonta, részletekben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2022. december havi illetményét az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.

(4) A Kéz a Kézben Óvoda foglalkoztatottjai az Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságokban.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat is.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények vezetői, valamint foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(7) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Illetményelőleg

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) Az illetményelőleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.

(4) A fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

Intézményirányítás

19. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(2) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit az Önkormányzat biztosítja.

Felhatalmazások

20. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 14. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 3 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.

Egyéb rendelkezések

22. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az Önkormányzat jegyzője részére az általuk elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően, a tárgyhót követő 15-éig teljesíteni.

23. § (1) A Képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.

(4) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,

c) megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,

d) vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.

(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet

A költségvetés mérlege

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022

Veresegyház Város Összesen

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 881 371 940

1 968 578 119

2 124 312 850

K1. Személyi juttatás

2 412 614 594

2 304 539 275

2 922 345 815

B3. Közhatalmi bevételek

3 820 354 166

3 878 366 862

4 099 721 949

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

395 095 279

361 144 146

437 814 674

B4. Működési bevételek

2 050 940 164

1 526 967 576

2 233 093 300

K3. Dologi kiadások

3 083 767 777

2 506 554 465

3 674 664 144

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 375 346

61 495 891

2 975 346

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 800 000

12 962 000

20 700 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 270 954 963

1 156 080 867

1 370 927 092

Ebből: K513.Tartalékok összesen

205 000 000

0

155 000 000

Általános tartalék

200 000 000

0

150 000 000

Céltartalék

5 000 000

0

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

7 755 041 616

7 435 408 448

8 460 103 445

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

7 183 232 613

6 341 280 753

8 426 451 725

MŰKÖDÉSI EGYENLEG

33 651 720

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

101 198 507

207 143 793

K6. Beruházások

3 075 848 977

2 721 208 148

2 113 890 433

B5. Felhalmozási bevételek

1 910 867 734

840 200 547

2 779 239 218

K7. Felújítások

70 663 080

105 618 011

372 479 885

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

418 294 000

428 835 000

350 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

478 427 400

555 365 223

190 153 500

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

2 329 161 734

1 370 234 054

2 986 733 011

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

3 624 939 457

3 382 191 382

2 676 523 818

FELHELMOZÁSI EGYENLEG

310 209 193

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

10 084 203 350

8 805 642 502

11 446 836 456

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

10 808 172 070

9 723 472 135

11 102 975 543

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

5 910 871 067

10 241 022 833

1 869 402 009

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

5 186 902 347

8 753 791 191

2 213 262 922

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

110 871 067

110 871 067

569 402 009

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

-343 860 913

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

15 995 074 417

19 046 665 335

13 316 238 465

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

15 995 074 417

18 477 263 326

13 316 238 465

EGYENLEG

0

0

1. 1. melléklet 1. táblázat

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 878 221 940

1 963 255 550

2 084 628 045

K1. Személyi juttatás

156 559 776

155 016 859

168 262 000

B3. Közhatalmi bevételek

3 819 494 166

3 878 255 368

4 099 011 949

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 583 960

21 477 650

24 540 541

B4. Működési bevételek

737 017 200

386 868 966

866 047 609

K3. Dologi kiadások

1 749 560 610

1 279 460 538

2 281 718 929

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1 875 346

60 303 739

1 875 346

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 800 000

12 962 000

20 700 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 270 304 963

1 156 080 867

1 370 277 092

Ebből: K513.Tartalékok összesen

205 000 000

0

155 000 000

Általános tartalék

200 000 000

0

150 000 000

Céltartalék

5 000 000

0

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

6 436 608 652

6 288 683 623

7 051 562 949

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

3 228 809 309

2 624 997 914

3 865 498 562

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

101 198 507

207 143 793

K6. Beruházások

2 379 887 425

2 284 748 875

1 679 892 390

B5. Felhalmozási bevételek

1 910 767 734

839 930 547

2 779 139 218

K7. Felújítások

46 932 280

46 932 280

308 166 520

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

418 294 000

428 835 000

350 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

478 427 400

555 365 223

190 153 500

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

2 329 061 734

1 369 964 054

2 986 633 011

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

2 905 247 105

2 887 046 378

2 178 212 410

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

8 765 670 386

7 658 647 677

10 038 195 960

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

6 134 056 414

5 512 044 292

6 043 710 972

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

5 800 000 000

10 130 151 766

1 815 252 272

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

8 431 613 972

11 761 502 879

5 809 737 260

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

515 252 272

ebből: intézméy finanszírozás

3 244 711 625

3 007 711 688

3 596 474 338

ebből: hitel törlesztés

5 126 190 666

8 466 771 086

2 150 000 000

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

14 565 670 386

17 788 799 443

11 853 448 232

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

14 565 670 386

17 273 547 171

11 853 448 232

2. 1. melléklet 2. táblázat

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

600 000

0

650 000

K1. Személyi juttatás

344 885 007

357 832 394

432 109 100

B3. Közhatalmi bevételek

860 000

111 494

710 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 544 455

55 128 686

70 333 703

B4. Működési bevételek

11 547 200

11 495 095

13 506 200

K3. Dologi kiadások

119 698 979

97 349 341

120 910 154

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

650 000

0

650 000

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

13 007 200

11 606 589

14 866 200

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

520 778 441

510 310 421

624 002 957

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

25 335 952

6 405 218

37 686 000

B5. Felhalmozási bevételek

100 000

270 000

100 000

K7. Felújítások

0

0

15 000 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

100 000

270 000

100 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

25 335 952

6 405 218

52 686 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

13 107 200

11 876 589

14 966 200

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

546 114 393

516 715 639

676 688 957

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

533 007 193

504 874 909

661 722 757

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 519 130

1 519 130

35 859

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

531 488 063

503 355 779

661 686 898

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

546 114 393

516 751 498

676 688 957

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

546 114 393

516 715 639

676 688 957

3. 1. melléklet 3. táblázat

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 500 000

4 235 409

18 759 910

K1. Személyi juttatás

673 914 911

634 204 082

807 728 230

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

108 861 088

100 934 195

119 393 449

B4. Működési bevételek

936 019 636

840 051 366

996 020 886

K3. Dologi kiadások

747 422 617

692 126 134

802 821 691

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

868 345

1 000 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

939 019 636

845 155 120

1 015 780 796

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

1 530 198 616

1 427 264 411

1 729 943 370

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

647 116 100

397 408 536

376 330 649

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

12 639 000

51 309 296

40 401 806

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

659 755 100

448 717 832

416 732 455

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

939 019 636

845 155 120

1 015 780 796

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

2 189 953 716

1 875 982 243

2 146 675 825

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

1 250 934 080

1 043 947 876

1 130 895 029

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

66 924 080

66 924 080

13 120 753

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

1 184 010 000

977 023 796

1 117 774 276

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

2 189 953 716

1 889 102 996

2 146 675 825

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

2 189 953 716

1 875 982 243

2 146 675 825

4. 1. melléklet 4. táblázat

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K1. Személyi juttatás

724 732 245

679 644 952

877 770 272

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 740 260

110 398 483

129 813 403

B4. Működési bevételek

139 035 791

100 221 250

140 944 855

K3. Dologi kiadások

241 643 811

250 978 027

257 934 925

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

139 035 791

100 221 250

140 944 855

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

1 084 116 316

1 041 021 462

1 265 518 600

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

4 889 500

3 734 418

10 396 220

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

7 143 750

4 243 755

2 222 500

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

12 033 250

7 978 173

12 618 720

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

139 035 791

100 221 250

140 944 855

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 096 149 566

1 048 999 635

1 278 137 320

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

957 113 775

958 234 847

1 137 192 465

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

11 856 994

11 856 994

9 456 462

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

945 256 781

946 377 853

1 127 736 003

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 096 149 566

1 058 456 097

1 278 137 320

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 096 149 566

1 048 999 635

1 278 137 320

5. 1. melléklet 5. táblázat

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K1. Személyi juttatás

189 268 963

177 189 518

244 095 679

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 668 519

29 489 799

36 343 788

B4. Működési bevételek

32 700 000

31 637 264

32 900 000

K3. Dologi kiadások

32 480 000

30 674 947

34 900 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

32 700 000

31 637 264

32 900 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

252 417 482

237 354 264

315 339 467

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

6 985 000

7 446 103

558 800

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

6 985 000

7 446 103

558 800

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

32 700 000

31 637 264

32 900 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

259 402 482

244 800 367

315 898 267

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

226 702 482

216 965 954

282 998 267

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

103 103

103 103

3 802 851

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

226 599 379

216 862 851

279 195 416

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

259 402 482

248 603 218

315 898 267

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

259 402 482

244 800 367

315 898 267

6. 1. melléklet 6. táblázat

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000

51 321

4 814 987

K1. Személyi juttatás

29 198 082

26 448 873

35 550 661

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 576 085

3 699 380

5 169 801

B4. Működési bevételek

850 000

1 010 921

1 000 000

K3. Dologi kiadások

16 323 760

13 629 792

18 994 590

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

72 510

100 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

900 000

1 134 752

5 914 987

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

50 097 927

43 778 045

59 715 052

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

4 466 000

4 170 323

5 775 500

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

4 466 000

4 170 323

5 775 500

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

900 000

1 134 752

5 914 987

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

54 563 927

47 948 368

65 490 552

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

53 663 927

48 252 263

59 575 565

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 157 475

1 157 475

1 438 647

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

52 506 452

47 094 788

58 136 918

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

54 563 927

49 387 015

65 490 552

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

54 563 927

47 948 368

65 490 552

7. 1. melléklet 7. táblázat

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 035 839

15 459 908

K1. Személyi juttatás

93 906 158

83 329 265

122 488 784

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 898 985

12 408 832

18 160 828

B4. Működési bevételek

45 285 432

24 720 942

45 285 500

K3. Dologi kiadások

85 903 000

72 084 909

83 026 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

45 285 432

25 756 781

60 745 408

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

194 708 143

167 823 006

223 675 612

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

2 089 000

14 829 170

1 700 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

1 866 520

449 932

3 800 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

3 955 520

15 279 102

5 500 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

45 285 432

25 756 781

60 745 408

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

198 663 663

183 102 108

229 175 612

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

153 378 231

161 544 935

168 430 204

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 885 314

2 885 314

4 199 608

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

150 492 917

158 659 621

164 230 596

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

198 663 663

187 301 716

229 175 612

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

198 663 663

183 102 108

229 175 612

8. 1. melléklet 8. táblázat

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021.

2021. Tény

2022. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K1. Személyi juttatás

200 149 452

190 873 332

234 341 089

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 221 927

27 607 121

34 059 161

B4. Működési bevételek

148 484 905

130 961 772

137 388 250

K3. Dologi kiadások

90 735 000

70 250 777

74 357 855

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

251 297

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

148 484 905

131 213 069

137 388 250

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

322 106 379

288 731 230

342 758 105

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

5 080 000

2 465 505

1 550 874

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

2 081 530

2 682 748

2 889 059

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

7 161 530

5 148 253

4 439 933

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

148 484 905

131 213 069

137 388 250

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

329 267 909

293 879 483

347 198 038

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

180 783 004

184 761 971

209 809 788

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

26 424 971

26 424 971

22 095 557

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

154 358 033

158 337 000

187 714 231

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

329 267 909

315 975 040

347 198 038

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

329 267 909

293 879 483

347 198 038

2. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Veresegyház város összesen

2. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

416 022 682

0

0

416 022 682

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

766 792 330

0

0

766 792 330

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

292 347 432

0

0

292 347 432

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

224 806 713

0

0

224 806 713

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

44 695 961

0

0

44 695 961

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

210 632 079

0

0

210 632 079

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

35 000 000

0

35 000 000

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

117 755 743

16 259 910

0

134 015 653

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 073 052 940

51 259 910

0

2 124 312 850

B3. Közhatalmi bevételek összesen

4 099 721 949

0

0

4 099 721 949

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

110 000

0

110 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

480 141 600

608 448 040

0

1 088 589 640

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 100 000

27 505 516

0

33 605 516

B404. Tulajdonosi bevételek

0

1 000 000

0

1 000 000

B405.Ellátási díjak

260 769 095

600 000

0

261 369 095

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

88 852 535

797 696 736

0

886 549 271

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

1 045 000

5 011 520

0

6 056 520

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

200

50 000

0

50 200

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

10 700 000

6 567 596

0

17 267 596

B4. Működési bevételek összesen

847 608 430

1 446 989 408

0

2 294 597 838

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 875 346

0

1 875 346

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

100 000

1 000 000

0

1 100 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

100 000

2 875 346

0

2 975 346

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

7 020 483 319

1 501 124 664

0

8 521 607 983

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 000 000

57 143 793

0

207 143 793

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

150 000 000

57 143 793

0

207 143 793

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

2 779 139 218

0

2 779 139 218

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

0

0

100 000

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

100 000

2 779 139 218

0

2 779 239 218

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

250 000

0

350 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

250 000

0

350 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

150 200 000

2 836 533 011

0

2 986 733 011

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 170 683 319

4 337 657 675

0

11 508 340 994

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

1 300 000 000

0

1 300 000 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

1 300 000 000

0

1 300 000 000

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

569 402 009

0

0

569 402 009

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

3 591 410 878

0

0

3 591 410 878

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 160 812 887

1 300 000 000

0

5 460 812 887

3. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Veresegyház Város Önkormányzata

3. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

416 022 682

0

0

416 022 682

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

766 792 330

0

0

766 792 330

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

292 347 432

0

0

292 347 432

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

224 806 713

0

0

224 806 713

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

44 695 961

0

0

44 695 961

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

210 632 079

0

0

210 632 079

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

35 000 000

0

35 000 000

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

94 330 848

0

0

94 330 848

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 049 628 045

35 000 000

0

2 084 628 045

B3. Közhatalmi bevételek összesen

4 099 011 949

0

0

4 099 011 949

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

110 000

0

110 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 100 000

167 375 000

0

169 475 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

27 355 516

0

27 355 516

B404. Tulajdonosi bevételek

0

1 000 000

0

1 000 000

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 700 000

705 182 515

0

707 882 515

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

5 011 520

0

5 011 520

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

50 000

0

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

10 100 000

6 567 596

0

16 667 596

B4. Működési bevételek összesen

14 900 000

912 652 147

0

927 552 147

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 875 346

0

1 875 346

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

1 875 346

0

1 875 346

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

6 163 539 994

949 527 493

0

7 113 067 487

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

150 000 000

57 143 793

0

207 143 793

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

150 000 000

57 143 793

0

207 143 793

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

2 779 139 218

0

2 779 139 218

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

2 779 139 218

0

2 779 139 218

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

250 000

0

350 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

250 000

0

350 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

150 100 000

2 836 533 011

0

2 986 633 011

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 313 639 994

3 786 060 504

0

10 099 700 498

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

1 300 000 000

1 300 000 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

1 300 000 000

0

1 300 000 000

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

515 252 272

515 252 272

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

515 252 272

1 300 000 000

0

1 815 252 272

4. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal

4. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

650 000

0

0

650 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

650 000

0

0

650 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

710 000

0

0

710 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 100 000

0

0

6 100 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 600 000

0

0

4 600 000

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 161 000

0

0

1 161 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

1 045 000

0

0

1 045 000

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

200

0

0

200

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

600 000

0

0

600 000

B4. Működési bevételek összesen

13 506 200

0

0

13 506 200

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

14 866 200

0

0

14 866 200

B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

0

0

100 000

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

100 000

0

0

100 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

100 000

0

0

100 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

14 966 200

0

0

14 966 200

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

35 859

35 859

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

661 686 898

661 686 898

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

661 722 757

0

0

661 722 757

5. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként GAMESZ

5. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 500 000

16 259 910

18 759 910

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 500 000

16 259 910

0

18 759 910

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

352 250 000

421 500 000

773 750 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

150 000

1 650 000

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405.Ellátási díjak

80 433 375

0

80 433 375

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

53 092 011

87 095 500

140 187 511

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

0

B4. Működési bevételek összesen

487 275 386

508 745 500

0

996 020 886

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

1 000 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

1 000 000

0

1 000 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

489 775 386

526 005 410

0

1 015 780 796

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

489 775 386

526 005 410

0

1 015 780 796

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13 120 753

13 120 753

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

1 117 774 276

1 117 774 276

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 130 895 029

0

0

1 130 895 029

6. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Kéz a Kézben Óvoda

6. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

65 831 100

18 773 040

84 604 140

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405.Ellátási díjak

26 503 620

0

26 503 620

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 768 374

5 068 721

29 837 095

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

0

B4. Működési bevételek összesen

117 103 094

23 841 761

0

140 944 855

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

117 103 094

23 841 761

0

140 944 855

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 103 094

23 841 761

0

140 944 855

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9 456 462

9 456 462

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

1 127 736 003

1 127 736 003

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 137 192 465

0

0

1 137 192 465

7. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Meseliget Bölcsőde

7. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

8 100 000

800 000

8 900 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B405.Ellátási díjak

20 400 000

600 000

21 000 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 650 000

350 000

3 000 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

0

B4. Működési bevételek összesen

31 150 000

1 750 000

0

32 900 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

31 150 000

1 750 000

0

32 900 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 150 000

1 750 000

0

32 900 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 802 851

3 802 851

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

279 195 416

279 195 416

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

282 998 267

0

0

282 998 267

8. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

8. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 814 987

4 814 987

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

4 814 987

0

0

4 814 987

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 000 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

B4. Működési bevételek összesen

1 000 000

0

0

1 000 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

100 000

0

0

100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

5 914 987

0

0

5 914 987

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 914 987

0

0

5 914 987

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 438 647

1 438 647

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

58 136 918

58 136 918

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59 575 565

0

0

59 575 565

9. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Váci Mihály Művelődési Központ

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 459 908

15 459 908

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

15 459 908

0

0

15 459 908

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

41 817 500

41 817 500

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 468 000

3 468 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

B4. Működési bevételek összesen

45 285 500

0

0

45 285 500

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

60 745 408

0

0

60 745 408

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

60 745 408

0

0

60 745 408

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 199 608

4 199 608

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

164 230 596

164 230 596

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

168 430 204

0

0

168 430 204

10. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Idősek Otthona

10. melléklet

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 943 000

0

0

2 943 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

133 432 100

0

0

133 432 100

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 013 150

0

0

1 013 150

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

B4. Működési bevételek összesen

137 388 250

0

0

137 388 250

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

137 388 250

0

0

137 388 250

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

137 388 250

0

0

137 388 250

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

22 095 557

22 095 557

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

187 714 231

187 714 231

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

209 809 788

0

0

209 809 788

11. melléklet

Támogatások

11. melléklet

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

222 808 880

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

- Zöldterület gazdálkodás

29 242 200

-Közvilágítás támogatása

57 005 700

-Köztemető fenntartás támogatása

4 287 475

-Közutak fenntartásának támogatása

46 043 127

-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

56 551 600

-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása

83 700

Összesen

416 022 682

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

Óvoda pedagógusok bértámogatása

421 032 000

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

213 290 000

Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása

8 418 420

Mesterpedagógus kiegészító támogatása

5 231 910

Óvoda működési támogatás

118 820 000

Összesen

766 792 330

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

család- és gyermekjóléti szolgálat

40 005 732

szociális étkezés

6 089 250

házi segítségnyújtás- szociális segítés

75 000

házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás

15 654 080

időskorúak nappali intézményi ellát.

2 967 580

hajléktalanok nappali ellátása

18 448 190

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)

62 916 300

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

43 624 000

Bölcsőde működési támogatás

10 089 000

Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.

92 478 300

Szoc.Otth. Működési támogatás

Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása

105 851 760

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

118 810 458

Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás

144 495

Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék

Összesen

517 154 145

-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás

44 695 961

Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.

0

Összesen

44 695 961

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

A 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása

210 632 079

Összesen

210 632 079

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése

35 000 000

35 000 000

Összesen

35 000 000

0

0

35 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Mezőőri támogatás

2 160 000

2 160 000

Földalapú támogatás

4 500 000

4 500 000

Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez

12 475 248

12 475 248

Család és nővédelem OEP finanszírozás

74 668 800

74 668 800

Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás

526 800

526 800

Kényszer fűkaszálás megelőlegezése

650 000

650 000

Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)

2 500 000

2 500 000

SZJA 1% (Könyvtár)

50 000

50 000

A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -GAMESZ-

16 259 910

16 259 910

A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Váci Mihály Művelődési Ház-

15 459 908

15 459 908

A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsey Ferenc Könyvtár-

4 764 987

4 764 987

Összesen

94 330 848

650 000

39 034 805

134 015 653

12. melléklet

Közhatalmi bevételek

12. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Mindösszesen

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók

941 854 802

0

941 854 802

Ebből:

a) építményadó

314 145 518

314 145 518

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

c) magánszemélyek kommunális adója

267 069 566

267 069 566

d) telekadó

360 639 718

360 639 718

B351. Értékesítési és forgalmi adók

3 082 442 938

0

3 082 442 938

Ebből:

a) iparűzési adó

3 082 442 938

3 082 442 938

B352 Fogyasztási adók

0

0

0

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4 400 000

0

4 400 000

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

4 400 000

4 400 000

b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

0

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

70 314 209

710 000

71 024 209

Ebből:

a) eljárási illeték

0

b) igazgatási szolgáltatási díj

0

c) ebrendészeti hozzájárulás

0

d) környezetvédelmi bírság

0

e) természetvédelmi bírság

0

f) építésügyi bírság

0

g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész

0

h) talajterhelési díj

22 803 561

22 803 561

i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó

0

j) egyéb bírság

47 510 648

710 000

48 220 648

Összesen

4 099 011 949

710 000

4 099 721 949

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése

375 346

375 346

Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.

1 500 000

1 500 000

Összesen

1 875 346

0

0

1 875 346

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz

0

Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)

0

Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely

1 000 000

1 000 000

Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)

100 000

100 000

Összesen

0

0

1 100 000

1 100 000

13. melléklet

Felhalmozási bevételek

13. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat

12 143 793

12 143 793

Országos Futópálya építési Program pályázat

45 000 000

45 000 000

Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás az Álomhegyi Tó építésére

150 000 000

150 000 000

Összesen

207 143 793

0

0

207 143 793

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

0

Összesen

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás)

100 000

100 000

Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)

250 000

250 000

Összesen

350 000

0

0

350 000

14. melléklet

Nyújtott támogatások

14. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)

2 200 000

2 200 000

Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)

1 000 000

1 000 000

Köztemetés (107060-fk 054832)

1 000 000

1 000 000

Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)

2 500 000

2 500 000

Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)

13 500 000

13 500 000

Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)

500 000

500 000

0

0

Összesen

20 700 000

0

0

20 700 000

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)

749 621 863

749 621 863

0

0

Összesen

749 621 863

0

0

749 621 863

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás

116 596 091

116 596 091

Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére

9 000 000

9 000 000

Bursa Hungarica támogatás

1 950 000

1 950 000

Városi közszolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031)

30 000 000

30 000 000

Összesen

157 546 091

0

0

157 546 091

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)

550 000

550 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030)

1 500 000

1 500 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)

2 500 000

2 500 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)

1 000 000

1 000 000

Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)

527 138

527 138

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)

192 000 000

192 000 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)

10 000 000

10 000 000

Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)

1 000 000

1 000 000

Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)

30 000 000

30 000 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)

1 000 000

1 000 000

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)

3 500 000

3 500 000

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)

1 500 000

1 500 000

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat)

1 000 000

1 000 000

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( sport pályázat)

1 000 000

1 000 000

Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)

1 000 000

1 000 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)

3 500 000

3 500 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031)

1 000 000

1 000 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)

29 700 000

29 700 000

Orvosi ügyelet támogatása (084031)

4 572 000

4 572 000

Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031)

6 960 000

6 960 000

Waldorf Iskola támogatása (084031)

8 400 000

8 400 000

Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)

900 000

900 000

Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)

2 000 000

2 000 000

Polgármesteri keret

3 000 000

3 000 000

Összesen

308 109 138

0

0

308 109 138

15. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

2 637 991 676

284 354 139

0

2 922 345 815

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

392 885 317

44 929 357

0

437 814 674

K311. Szakmai anyagok beszerzése

12 740 600

15 711 982

0

28 452 582

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

443 417 746

76 488 040

0

519 905 786

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 057 170

2 565 000

0

32 622 170

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

5 085 761

970 000

0

6 055 761

K331. Közüzemi díjak

202 882 175

30 302 500

0

233 184 675

K332. Vásárolt élelmezés

96 680 500

6 703 500

0

103 384 000

K333. Bérleti és lízing díjak

21 317 700

11 720 000

0

33 037 700

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

119 944 129

27 736 220

0

147 680 349

K335. Közvetített szolgáltatások

9 938 000

23 880 516

0

33 818 516

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 366 896

15 531 900

0

215 898 796

K337. Egyéb szolgáltatások

475 740 425

159 753 021

0

635 493 446

K341. Kiküldetések kiadásai

3 036 560

1 450 000

0

4 486 560

K342. Reklám- és propagandakiadások

18 297 000

10 300 000

0

28 597 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

332 308 101

68 226 648

0

400 534 749

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

153 504 931

669 577 157

0

823 082 088

K353. Kamatkiadások

0

313 383 334

0

313 383 334

K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

0

1 000

0

1 000

K355. Egyéb dologi kiadások

110 245 632

4 800 000

0

115 045 632

K3. Dologi kiadások összesen

2 235 563 326

1 439 100 818

0

3 674 664 144

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

20 700 000

0

20 700 000

K502. Elvonások és befizetések

749 621 863

0

0

749 621 863

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

128 196 091

30 000 000

0

158 196 091

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 527 138

306 582 000

0

308 109 138

K513. Általános tartalék

0

150 000 000

0

150 000 000

K513. Céltartalék

0

5 000 000

0

5 000 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

879 345 092

491 582 000

0

1 370 927 092

A. Működési költségvetési kiadás összesen

6 145 785 411

2 280 666 314

0

8 426 451 725

K6. Beruházások

1 952 331 208

161 559 225

0

2 113 890 433

K7. Felújítások

283 669 058

88 810 827

0

372 479 885

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

162 255 800

27 897 700

0

190 153 500

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

2 398 256 066

278 267 752

0

2 676 523 818

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

8 544 041 477

2 558 934 066

0

11 102 975 543

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 150 000 000

2 150 000 000

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

63 262 922

63 262 922

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 596 474 338

3 596 474 338

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

3 659 737 260

2 150 000 000

0

5 809 737 260

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

12 203 778 737

4 708 934 066

0

16 912 712 803

16. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

121 697 000

46 565 000

0

168 262 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

13 219 000

11 321 541

0

24 540 541

K311. Szakmai anyagok beszerzése

300 000

14 741 982

0

15 041 982

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

30 314 803

3 250 000

0

33 564 803

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

5 874 110

40 000

0

5 914 110

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

260 000

50 000

0

310 000

K331. Közüzemi díjak

36 285 000

11 785 000

0

48 070 000

K332. Vásárolt élelmezés

89 400 000

6 703 500

0

96 103 500

K333. Bérleti és lízing díjak

2 506 000

10 320 000

0

12 826 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

55 330 229

15 236 220

0

70 566 449

K335. Közvetített szolgáltatások

403 000

23 880 516

0

24 283 516

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

134 973 396

9 386 000

0

144 359 396

K337. Egyéb szolgáltatások

300 541 190

122 423 021

0

422 964 211

K341. Kiküldetések kiadásai

216 560

0

0

216 560

K342. Reklám- és propagandakiadások

15 900 000

150 000

0

16 050 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

160 763 511

28 405 927

0

189 169 438

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

124 117 641

669 577 157

0

793 694 798

K353. Kamatkiadások

0

313 383 334

0

313 383 334

K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

0

1 000

0

1 000

K355. Egyéb dologi kiadások

90 499 832

4 700 000

0

95 199 832

K3. Dologi kiadások összesen

1 047 685 272

1 234 033 657

0

2 281 718 929

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

20 700 000

0

20 700 000

K502. Elvonások és befizetések

749 621 863

0

0

749 621 863

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

127 546 091

30 000 000

0

157 546 091

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 527 138

306 582 000

0

308 109 138

K513. Általános tartalék

0

150 000 000

0

150 000 000

K513. Céltartalék

0

5 000 000

0

5 000 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

878 695 092

491 582 000

0

1 370 277 092

A. Működési költségvetési kiadás összesen

2 061 296 364

1 804 202 198

0

3 865 498 562

K6. Beruházások

1 544 917 915

134 974 475

0

1 679 892 390

K7. Felújítások

256 709 499

51 457 021

0

308 166 520

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

162 255 800

27 897 700

0

190 153 500

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

1 963 883 214

214 329 196

0

2 178 212 410

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

4 025 179 578

2 018 531 394

0

6 043 710 972

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 150 000 000

2 150 000 000

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

63 262 922

63 262 922

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 596 474 338

3 596 474 338

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

3 659 737 260

2 150 000 000

0

5 809 737 260

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

7 684 916 838

4 168 531 394

0

11 853 448 232

17. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Költségvetési szerv megnevezése:

VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

425 939 100

6 170 000

0

432 109 100

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

68 957 703

1 376 000

0

70 333 703

K311. Szakmai anyagok beszerzése

355 000

0

0

355 000

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

13 050 000

0

0

13 050 000

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 251 060

0

0

7 251 060

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 600 000

0

0

1 600 000

K331. Közüzemi díjak

11 100 000

0

0

11 100 000

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

2 399 200

0

0

2 399 200

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

7 210 000

0

0

7 210 000

K335. Közvetített szolgáltatások

3 800 000

0

0

3 800 000

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

17 560 000

0

0

17 560 000

K337. Egyéb szolgáltatások

32 302 600

0

0

32 302 600

K341. Kiküldetések kiadásai

180 000

0

0

180 000

K342. Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

19 940 494

810 000

0

20 750 494

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

1 341 000

0

0

1 341 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

2 010 800

0

0

2 010 800

K3. Dologi kiadások összesen

120 100 154

810 000

0

120 910 154

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

650 000

0

0

650 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

650 000

0

0

650 000

A. Működési költségvetési kiadás összesen

615 646 957

8 356 000

0

624 002 957

K6. Beruházások

37 686 000

0

0

37 686 000

K7. Felújítások

15 000 000

0

0

15 000 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

52 686 000

0

0

52 686 000

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

668 332 957

8 356 000

0

676 688 957

18. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI GAMESZ

Költségvetési szerv megnevezése:

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

576 109 091

231 619 139

0

807 728 230

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

87 161 633

32 231 816

0

119 393 449

K311. Szakmai anyagok beszerzése

900 000

770 000

0

1 670 000

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

219 781 803

53 240 000

0

273 021 803

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

11 600 000

2 525 000

0

14 125 000

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 005 000

920 000

0

1 925 000

K331. Közüzemi díjak

83 293 050

17 430 000

0

100 723 050

K332. Vásárolt élelmezés

5 000 000

0

0

5 000 000

K333. Bérleti és lízing díjak

15 075 000

1 400 000

0

16 475 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

34 410 000

12 350 000

0

46 760 000

K335. Közvetített szolgáltatások

5 435 000

0

0

5 435 000

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

21 390 600

6 145 900

0

27 536 500

K337. Egyéb szolgáltatások

89 680 000

37 110 000

0

126 790 000

K341. Kiküldetések kiadásai

750 000

1 450 000

0

2 200 000

K342. Reklám- és propagandakiadások

115 000

10 150 000

0

10 265 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

100 390 338

33 345 000

0

133 735 338

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

20 000 000

0

0

20 000 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

17 060 000

100 000

0

17 160 000

K3. Dologi kiadások összesen

625 885 791

176 935 900

0

802 821 691

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

1 289 156 515

440 786 855

0

1 729 943 370

K6. Beruházások

349 745 899

26 584 750

0

376 330 649

K7. Felújítások

3 048 000

37 353 806

0

40 401 806

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

352 793 899

63 938 556

0

416 732 455

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

1 641 950 414

504 725 411

0

2 146 675 825

19. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Költségvetési szerv megnevezése:

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

877 770 272

0

0

877 770 272

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

129 813 403

0

0

129 813 403

K311. Szakmai anyagok beszerzése

2 200 000

0

0

2 200 000

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

134 226 340

18 773 040

0

152 999 380

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500 000

0

0

1 500 000

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

850 000

0

0

850 000

K331. Közüzemi díjak

34 000 000

0

0

34 000 000

K332. Vásárolt élelmezés

2 150 500

0

0

2 150 500

K333. Bérleti és lízing díjak

300 000

0

0

300 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 000 000

0

0

9 000 000

K335. Közvetített szolgáltatások

300 000

0

0

300 000

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

13 700 000

0

0

13 700 000

K337. Egyéb szolgáltatások

9 220 140

0

0

9 220 140

K341. Kiküldetések kiadásai

950 000

0

0

950 000

K342. Reklám- és propagandakiadások

20 000

0

0

20 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

25 676 184

5 068 721

0

30 744 905

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

K3. Dologi kiadások összesen

234 093 164

23 841 761

0

257 934 925

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

1 241 676 839

23 841 761

0

1 265 518 600

K6. Beruházások

10 396 220

0

0

10 396 220

K7. Felújítások

2 222 500

0

0

2 222 500

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

12 618 720

0

0

12 618 720

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

1 254 295 559

23 841 761

0

1 278 137 320

20. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MESELIGET BÖLCSŐDE

Költségvetési szerv megnevezése:

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

244 095 679

0

0

244 095 679

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

36 343 788

0

0

36 343 788

K311. Szakmai anyagok beszerzése

600 000

0

0

600 000

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 975 000

1 225 000

0

13 200 000

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

320 000

0

0

320 000

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

0

0

80 000

K331. Közüzemi díjak

6 812 500

687 500

0

7 500 000

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

90 000

0

0

90 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 400 000

0

0

2 400 000

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 600 000

0

0

2 600 000

K337. Egyéb szolgáltatások

1 830 000

70 000

0

1 900 000

K341. Kiküldetések kiadásai

690 000

0

0

690 000

K342. Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 400 000

400 000

0

4 800 000

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

720 000

0

0

720 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

K3. Dologi kiadások összesen

32 517 500

2 382 500

0

34 900 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

312 956 967

2 382 500

0

315 339 467

K6. Beruházások

558 800

0

0

558 800

K7. Felújítások

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

558 800

0

0

558 800

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

313 515 767

2 382 500

0

315 898 267

21. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

35 550 661

0

0

35 550 661

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 169 801

0

0

5 169 801

K311. Szakmai anyagok beszerzése

270 000

0

0

270 000

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

800 000

0

0

800 000

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 957 000

0

0

1 957 000

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

120 000

0

0

120 000

K331. Közüzemi díjak

770 000

0

0

770 000

K332. Vásárolt élelmezés

130 000

0

0

130 000

K333. Bérleti és lízing díjak

304 000

0

0

304 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

0

0

500 000

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

6 020 000

0

0

6 020 000

K337. Egyéb szolgáltatások

5 758 000

0

0

5 758 000

K341. Kiküldetések kiadásai

130 000

0

0

130 000

K342. Reklám- és propagandakiadások

722 000

0

0

722 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

1 383 590

0

0

1 383 590

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

130 000

0

0

130 000

K3. Dologi kiadások összesen

18 994 590

0

0

18 994 590

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

59 715 052

0

0

59 715 052

K6. Beruházások

5 775 500

0

0

5 775 500

K7. Felújítások

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

5 775 500

0

0

5 775 500

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

65 490 552

0

0

65 490 552

22. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Költségvetési szerv megnevezése:

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

122 488 784

0

0

122 488 784

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

18 160 828

0

0

18 160 828

K311. Szakmai anyagok beszerzése

300 000

0

0

300 000

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 000 000

0

0

4 000 000

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 000 000

0

0

1 000 000

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

600 000

0

0

600 000

K331. Közüzemi díjak

19 000 000

0

0

19 000 000

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

500 000

0

0

500 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

8 200 000

0

0

8 200 000

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 500 000

0

0

2 500 000

K337. Egyéb szolgáltatások

31 500 000

0

0

31 500 000

K341. Kiküldetések kiadásai

0

0

0

0

K342. Reklám- és propagandakiadások

1 500 000

0

0

1 500 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 466 000

0

0

10 466 000

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

2 960 000

0

0

2 960 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

500 000

0

0

500 000

K3. Dologi kiadások összesen

83 026 000

0

0

83 026 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

223 675 612

0

0

223 675 612

K6. Beruházások

1 700 000

0

0

1 700 000

K7. Felújítások

3 800 000

0

0

3 800 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

5 500 000

0

0

5 500 000

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

229 175 612

0

0

229 175 612

23. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IDŐSEK OTTHONA

Költségvetési szerv megnevezése:

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

234 341 089

0

0

234 341 089

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

34 059 161

0

0

34 059 161

K311. Szakmai anyagok beszerzése

7 815 600

200 000

0

8 015 600

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

29 269 800

0

0

29 269 800

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

555 000

0

0

555 000

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

570 761

0

0

570 761

K331. Közüzemi díjak

11 621 625

400 000

0

12 021 625

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

143 500

0

0

143 500

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 893 900

150 000

0

3 043 900

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 622 900

0

0

1 622 900

K337. Egyéb szolgáltatások

4 908 495

150 000

0

5 058 495

K341. Kiküldetések kiadásai

120 000

0

0

120 000

K342. Reklám- és propagandakiadások

40 000

0

0

40 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 671 574

197 000

0

10 868 574

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

2 982 700

0

0

2 982 700

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

45 000

0

0

45 000

K3. Dologi kiadások összesen

73 260 855

1 097 000

0

74 357 855

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

341 661 105

1 097 000

0

342 758 105

K6. Beruházások

1 550 874

0

0

1 550 874

K7. Felújítások

2 889 059

0

0

2 889 059

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

4 439 933

0

0

4 439 933

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

346 101 038

1 097 000

0

347 198 038

24. melléklet

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

24. melléklet

K6. Beruházási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Önkormányzat

1 544 917 915

134 974 475

0

1 679 892 390

Polgármesteri Hivatal

37 686 000

0

0

37 686 000

GAMESZ

349 745 899

26 584 750

0

376 330 649

Kéz a Kézben Óvoda

10 396 220

0

0

10 396 220

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

558 800

0

0

558 800

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

5 775 500

0

0

5 775 500

Váci Mihály Művelődési Ház

1 700 000

0

0

1 700 000

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

1 550 874

0

0

1 550 874

Beruházások összesen

1 952 331 208

161 559 225

0

2 113 890 433

K7. Felújítások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Önkormányzat

256 709 499

51 457 021

0

308 166 520

Polgármesteri Hivatal

15 000 000

0

0

15 000 000

GAMESZ

3 048 000

37 353 806

0

40 401 806

Kéz a Kézben Óvoda

2 222 500

0

0

2 222 500

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

0

0

0

0

Váci Mihály Művelődési Ház

3 800 000

0

0

3 800 000

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

2 889 059

0

0

2 889 059

Felújítások összesen

283 669 058

88 810 827

0

372 479 885

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás

0

0

Önkormányzat

Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére

25 397 700

25 397 700

Önkormányzat

Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzódó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat.

2 500 000

2 500 000

Önkormányzat

Bölcsőde építési támogatás visszafizetése

162 255 800

162 255 800

Önkormányzat

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

190 153 500

0

0

190 153 500

25. melléklet

CÉLTARTALÉK

25. melléklet

A 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre

5 000 000

Céltartalék összesen

5 000 000

26. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Összesen

26. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2023

2024

2025

2023

2024

2025

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

2 103 200 000

2 100 700 000

2 100 700 000

K1. Személyi juttatás

2 956 056 174

2 972 793 946

2 977 754 462

B3. Közhatalmi bevételek

4 120 800 000

4 120 800 000

4 120 800 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

440 529 974

443 635 907

444 577 196

B4. Működési bevételek

2 400 864 966

2 456 023 917

2 503 521 682

K3. Dologi kiadások

3 143 988 415

3 201 906 320

3 251 433 478

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 150 000

2 200 000

2 200 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 700 000

20 700 000

20 700 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 400 650 000

1 400 650 000

1 400 650 000

Ebből: Általános tartalék

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Céltartalék

5 000 000

5 000 000

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

8 627 014 966

8 679 723 917

8 727 221 682

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

7 961 924 563

8 039 686 173

8 095 115 136

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

0

0

K6. Beruházások

803 590 403

780 037 744

809 182 025

B5. Felhalmozási bevételek

800 000 000

800 000 000

800 000 000

K7. Felújítások

375 000 000

375 800 000

339 124 521

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

801 000 000

801 000 000

801 000 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

1 178 590 403

1 155 837 744

1 148 306 546

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

300 000 000

300 000 000

300 000 000

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

B813. Maradvány igénybevétele

12 500 000

14 800 000

15 200 000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

0

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 575 719 597

3 601 098 256

3 610 673 454

B816. Központi, irányító szervi támogatás

3 575 719 597

3 601 098 256

3 610 673 454

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai