Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 05. 26

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.11.

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 415.573.000 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 415.573.000 Ft-ban, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai 103.102.712 Ft, amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 79.160.839 Ft.

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.

ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.650.200 Ft.

ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 106.020 Ft.

ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.

af) Működési célú központosított előirányzatok 3.915.653 Ft.

ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.889.000 Ft.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.

d) Közhatalmi bevételek 8.901.000 Ft, amelyből

da) Jövedelemadók 7.150.000 Ft.

db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.

dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.

dd) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000 Ft.

e) Működési bevételek 14.758.420 Ft.

f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.

g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

i) Finanszírozási bevételek 189.921.868 Ft.

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

a) működési költségvetés 23.779.788 Ft, amelyből

aa) Személyi juttatások 78.477.000 Ft.

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.105.000 Ft.

ac) Dologi kiadások 52.117.000 Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.

ae) Egyéb működési célú kiadások 21.790.873 Ft.

af) Finanszírozási kiadások 90.744.915 Ft.

b) felhalmozási költségvetés 151.793.212 Ft, melyből

ba) beruházások 0 Ft.

bb) felújítások 151.793.212 Ft.

bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.

bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 17.565.873 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 25 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.

(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2022. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2022. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(6) A Képviselő-testület 2022. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2022. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2022. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.

Záró rendelkezés

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Eredeti ei.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

103 102 712

K1

Személyi juttatások

78 477 000

B3

Közhatalmi bevételek

8 901 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 105 000

B4

Működési bevételek

14 758 420

K3

Dologi kiadások

52 117 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

98 889 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 545 000

B8

Finanszírozási bevételek (működési)

38 128 656

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 790 873

B7

Működési pe átvétel ÁH-n kivülről

0

K9

Finanszírozási kiadások (működési)

90 744 915

Működési bevételek összesen:

263 779 788

Működési kiadások összesen:

263 779 788

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

KIADÁSOK

Eredeti ei.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K6

Beruházások

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

151 793 212

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

B8

Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

151 793 212

K9

Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

0

Felhalmozási bevételek összesen:

151 793 212

Felhalmozási kiadások összesen:

151 793 212

Bevételek összesen

415 573 000

Kiadások összesen

415 573 000

2. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése Ft-ban

Eredeti ei.

2022.01.01

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

79160839

B113

Szociális feladatok egyéb támogatása

17756220

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2270000

B115

Működési kiegészítő támogatások

3915653

B11

Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás

103102712

B16/2

Támogatás fejezettől (MVH)

1500000

B16/3

Támogatás TB alaptól

48679000

B16/4/1

Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)

11471000

B16/4/2

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

12805000

B16/5/1

KÖHI működési hozzájárulás

14084000

B16/5/3

TEIT támogatás

10350000

B16

Működési támogatás államháztartáson belülről összesen

98889000

B3/1

Gépjárműadó 40%-a

0

B3/2

Termőföld bérbe adásából SZJA

0

B3/4

Kommunális adó

1300000

B3/4

Iparűzési adó

7150000

b3/5

Talajterhelési díj

451000

B3

Átengedett bevételek összesen

8901000

B36/1

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

B36/2

Bírság

0

B36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen

0

B4/1

Készletértékesítés (termény)

4520000

B4/2

Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)

4120000

B4/3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2150000

B4/4

ÁFA bevételek

1540000

B4/5

Egyéb működési bevételek

2428420

B4

Intézményi bevételek összesen

14758420

B410/1

Működési célú átvétel vállalkozásoktól

0

B410/2

Működési célú átvétel lakosságtól

0

B410

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

B6

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

B813

Eredmény

38128656

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

38128656

Működési bevételek összesen

263779788

Felhalmozási bevételek

B2/1

Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)

0

B2/2

Támogatás fejezettől

0

B2/3

Támogatás TB alaptól

0

B2/4

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

0

B2/5

Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)

0

B2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen

0

B73/1

Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)

0

B73/2

Felhalmozási célú átvétel lakosságtól

0

B73/3

Felhalmozási célú átvétel EU

0

B73

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

0

B72

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

B813

Eredmény

151793212

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

151793212

11-14 Össz.

Felhalmozási bevételek összesen

151793212

1-14

Önkormányzati Költségvetési bevételi főösszeg

415573000

Eredeti ei

Működési kiadások

2022.01.01

K1

Személyi juttatások

78477000

1/1

- kötelező feladatok személyi juttatása

78477000

1/2

- államigazgatási feladatok személyi juttatása

0

1/3

- önként vállalt feladatok személyi juttatása

0

K2

Járulékok

9105000

2/1

- kötelező feladatok járuléka

9105000

2/2

- államigazgatási feladatok járuléka

0

2/3

- önként vállalt feladatok járuléka

0

K3

Dologi kiadások

52117000

3/1

- kötelező feladatok dologi kiadása

52117000

3/2

- államigazgatási feladatok dologi kiadása

0

3/3

- önként vállalt feladatok dologi kiadása

0

4/1

Települési támogatás

11312000

4/2

Köztemetés

233000

K4

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

11545000

5/1/

KÖHI 2021. évi elszámolása

767000

5/1/2

Bursa ösztöndíj

50000

5/2/1

GKSE

2150000

5/2/2

Horgász egyesület

300000

5/2/3

Hagyományőrző

400000

5/2/4

Egyéb

150000

5/3

Általános tartalék

17565873

5/4

Szolidalitási hozzájárulás

0

5/5

visszavizetési kötelezettség

408000

K5

Egyéb működési célú kiadások

21790873

K1-5

Működési kiadások összesen

173034873

Felhalmozási kiadások

K6

Beruházások

0

Terv készítése - JETA

0

K7

Felújítások

123202212

TOP csapadékvíz I.

25365876

TOP csapadékvíz II.

67418574

MFP Faluház nyílászárócsere

12400942

MFP Kossuth utca járda

15275820

JETA Tavasz utca járda

375000

Tervezési díjak (MFP, JETA)

1140000

Közműfelújítása

1226000

K5

Fejlesztési áfa

28591000

Beruházási áfa

0

Felújítási áfa

28591000

Fejlesztési kiadások összesen

151793212

K8/1

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül

0

K8/2

Beruházási célú pénzeszköz átadás

0

K8/3

Felújítási célú pénzeszköz átadás

0

K8/4

Céltartalék

0

K8/5

Hiteltörlesztés

0

K8/6

Visszafizetési kötelezettség

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K6-8

Felhalmozási kiadások összesen

151793212

K9/1

Közös Hivatal

86884000

K9/3

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

3860915

K9

Finanszírozási kiadások

90744915

Önkormányzati Költségvetési kiadási főösszeg

415573000

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése Ft-ban

Rovatkód

Kiadások

Eredeti ei. 2022. 01 01

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

58860000

K1107

Béren kívüli juttatások

4080000

K1104

HVI jutalom

940000

K1105

Jubileumi jutalom

4290000

K1109

Közlekedési költségtérítés

450000

K1110

Egyéb költségtérítések

144000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

68764000

K123

Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB)

1100000

K123

Választásnapi ellátás

80000

K12

Külső személyi juttatások

1180000

K1

Személyi juttatások összesen

69944000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=22+…+28)

9192000

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

8900000

K2

Választási járulékok

292000

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1200000

K312

Választási anyagok

360000

K31

Készletbeszerzés

1610000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

560000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

660000

K331

Közüzemi díjak

650000

K33

Választási szolgáltatások

300000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

490000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1780000

K337

Egyéb szolgáltatások

2000000

K33

Szolgáltatási kiadások

5220000

K341

Kiküldetések kiadásai

1500000

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1500000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1250000

K355

Egyéb dologi kiadások

80000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

1330000

K3

Dologi kiadások összesen

10320000

Működési kiadások összesen

89456000

Fejlesztési kiadások

K63

Informatikai eszközök beszerzése

500000

K6

Beruházások

500000

Fejlesztési kiadások összesen

500000

Kiadások összesen

89956000

Bevételek

B816

Hivatal működési támogatása

62641409

B816

Hivatal kiegészítő normatíva

473045

B16

Választási normatíva

3072000

B8131

Előző évi maradvány

0

B816

Uszód egyedi döntés hozzájárulása

4159530

B816

Uszód működési hozzájárulása

1282332

D.benedek egyedi döntés hozzájárulása

4197400

B816

D.benedek működési hozzájárulása

1121015

Géderlak egyedi döntés hozzájárulása

8349000

B816

Géderlak működési hozzájárulása

1337015

Ordas egyedi döntés hozzájárulása

2219000

B816

Ordas működési hozzájárulása

604254

Működési bevételek összesen

89456000

B816

Uszód fejlesztési támogatása

147577

B816

D.benedek fejlesztési támogatása

129012

B816

Géderlak fejlesztési támogatása

153870

B816

Ordas fejlesztési támogatása

69541

Fejlesztési bevételek összesen

500000

Bevételek összesen

89956000

3. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Létszám kimutatás 2022. év

Költségvetésben

Teljes

Rész-

Nyitó 2022.01.01

engedélyezett

munkaidős

Önkormányzati jogalkotás

1

1

0

1

Város- és községgazdálkodás

0

0

0

0

Közfoglalkoztatási létszámkeret

15

15

0

13

Szociális étkeztetés

1

1

0

1

Háziorvosi szolgálat

2

2

0

2

Védőnői szolgálat

1

1

0

1

Házi segítségnyújtás

1

1

0

1

Családsegítő- és gyermekjóléti szolg.

1

1

0

1

Zöldterület kezelés

2

1

1

1

Sportcsarnok

1

0

1

1

Közös Hivatal

12

12

0

12

Összesen

37

35

2

34

4. melléklet

Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2022.

Pályázati kód

Pályzat címe

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

Saját forrás

Teljesítés költsége

Megvalósítás üteme

Véghatáridő

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024

Géderlak csapadékvíz elvezés II. ütem

35000000

0

0

2020-2022

2022.12.31

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056

Géderlak csapadékvíz elvezés I. ütem

90750000

0

0

2022

2022.12.31

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

Hozzájárulás összege

Teljesítés költsége

Támogatás címzettje

6. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Több éves kihatással járó feladatai

2022

2023

2021

Adósság szolgálat

0

0

0

Működési jellegű kiadások

0

0

0

Fejlesztési jellegű kiadások

151793212

0

0

Összesen

151793212

0

0

8. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Közvetett támogatások kimutatása

2022

Megnevezés:

Ft-ban

Népművészeti egyesület

400000

Horgászegyesület

300000

Sportegyesület

2150000

Egyéb egyesületek

150000

Adókedvezmények

0

Adóelengedések

0

Összesen

3000000

9. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Kormányzati funkciók rendje

2022.

Alaptevékenység funkciók:

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

13320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

13350

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

16020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

16080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

41232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

41237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

47410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

51030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

52020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

63020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

64010

Közvilágítás

66010

Zöldterület-kezelés

66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

72111

Háziorvosi alapellátás

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

74032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

81030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése

81045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

81043

Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása

82042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

82044

Könyvtári szolgáltatások

82063

Múzeumi kiállítási tevékenység

82064

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

82091

Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

82092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

84070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

86090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

91110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

91120

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

91140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

98023

Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók:

(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók)

18010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18020

Központi költségvetési befizetések

18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

84031

Civil szervezetek működési támogatása

84040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása

86010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről