Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.146.917.905 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 474.064.736 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.137.592.547 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 296.882.479 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.704.357 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 87.400.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 56.177.900 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.800.000 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 474.064.736 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 474.064.736 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 443.260.379 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 30.804.357 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 205.803.979 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.569.256 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 189.691.365 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 238.049.739 Ft,

f) K6. Beruházások 69.129.948 Ft,

g) K7. Felújítások 386.350.260 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 1.137.592.547 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.127.874.626 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 9.717.921 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 682.112.339 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 455.480.208 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 218.363.715 Ft, melyből

a) az általános tartalék 218.363.715 Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közutak, hidak üzemeltetés

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Háziorvosi szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél

159 706 590

Felhalmozási cél

513 146 579

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

296 882 479

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

249 055 334

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

115 461 801

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 652 560

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 140 300

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 268 722

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 289 070

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

3 610 011

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 632 870

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 827 145

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 704 357

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

20 704 357

III. B3 Közhatalmi bevételek

87 400 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

16 400 000

ebből: építményadó

14 700 000

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

70 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

70 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

70 000 000

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

IV. B4 Működési bevételek

56 177 900

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

14 255 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 316 000

B404 Tulajdonosi bevételek

19 400 000

B405 Ellátási díjak

8 855 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 801 900

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

400 000

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

110 000

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

100 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

100 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 800 000

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

800 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

874 388 096

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

672 853 169

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

672 853 169

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

201 534 927

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 348 452 832

5. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

296 882 479

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

249 055 334

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

115 461 801

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 652 560

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 140 300

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 268 722

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 289 070

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

3 610 011

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 632 870

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 827 145

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 704 357

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

20 704 357

III. B3 Közhatalmi bevételek

87 000 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

16 400 000

ebből: építményadó

14 700 000

magánszemélyek kommunális adója

1 700 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

70 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

70 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

70 000 000

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

IV. B4 Működési bevételek

31 498 200

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 660 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 300 000

B404 Tulajdonosi bevételek

19 400 000

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 588 200

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

400 000

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

110 000

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

100 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

100 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 800 000

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

800 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

2 000 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

10 000 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

671 672 200

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

671 672 200

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

671 672 200

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 120 657 236

6. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

24 523 700

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

10 455 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

8 855 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 213 700

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

118 141 537

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

946 990

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

946 990

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

117 194 547

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

142 665 237

7. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

400 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

IV. B4 Működési bevételek

156 000

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

140 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

16 000

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

84 574 359

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

233 979

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

233 979

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

84 340 380

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

85 130 359

8. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

682 112 439

K1 Személyi juttatások

205 803 979

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

186 146 979

K12 Külső személyi juttatások

19 657 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 569 256

K3 Dologi kiadások

189 691 365

K31 Készletbeszerzés

49 246 800

K32 Kommunikációs szolgáltatások

9 280 000

K33 Szolgáltatási kiadások

97 613 129

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 430 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

32 121 436

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 998 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

238 049 739

K502 Elvonások és befizetések

2 103 103

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

6 865 000

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

9 717 921

K513 Tartalékok

218 363 715

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

455 480 208

K6 Beruházások

69 129 948

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

26 102 362

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

28 330 730

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

14 696 856

K7 Felújítások

386 350 260

K71 Ingatlanok felújítása

304 212 803

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

82 137 457

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

210 860 185

K9 Finanszírozási kiadások

210 860 185

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 325 358

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

201 534 927

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 348 452 832

9. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

456 482 743

K1 Személyi juttatások

73 130 766

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

60 828 766

K12 Külső személyi juttatások

12 302 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 147 873

K3 Dologi kiadások

114 156 365

K31 Készletbeszerzés

10 731 800

K32 Kommunikációs szolgáltatások

3 830 000

K33 Szolgáltatási kiadások

79 593 129

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

500 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

19 501 436

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 998 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

238 049 739

K502 Elvonások és befizetések

2 103 103

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

6 865 000

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

9 717 921

K513 Tartalékok

218 363 715

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

453 314 208

K6 Beruházások

66 963 948

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

26 102 362

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

26 625 219

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

14 236 367

K7 Felújítások

386 350 260

K71 Ingatlanok felújítása

304 212 803

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

82 137 457

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

210 860 285

K9 Finanszírozási kiadások

210 860 285

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 325 358

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

201 534 927

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 120 657 236

10. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

140 880 237

K1 Személyi juttatások

72 054 253

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

72 054 253

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 740 984

K3 Dologi kiadások

59 085 000

K31 Készletbeszerzés

36 415 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

750 000

K33 Szolgáltatási kiadások

12 550 000

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

60 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

9 310 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 785 000

K6 Beruházások

1 785 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 405 511

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

379 489

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

142 665 237

11. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 749 359

K1 Személyi juttatások

60 618 960

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

53 263 960

K12 Külső személyi juttatások

7 355 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 680 399

K3 Dologi kiadások

16 450 000

K31 Készletbeszerzés

2 100 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 700 000

K33 Szolgáltatási kiadások

5 470 000

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

870 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 310 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

381 000

K6 Beruházások

381 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

300 000

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

81 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

85 130 359

12. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

12 302 000

1 500 000

12 790 000

1 000 000

27 592 000

1 210 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 890 000

1 890 000

Sportlétesítmények

2 951 000

2 951 000

Város és községgazdálkodás

19 101 995

3 030 794

43 795 000

65 927 789

7 676 537

6

Közfoglalkoztatás/hosszú/

14 703 525

982 398

288 036

15 973 959

13 621 073

13

Köztemető fenntartás

1 677 000

1 677 000

1 270 000

Közvilágítás

6 794 500

6 794 500

Ifjúság-egészségügyi gondozás

11 363 572

1 502 331

610 000

13 475 903

9 000 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

21 998 000

21 998 000

Közművelődés

6 445 040

843 985

5 567 000

12 856 025

1

Könyvtári szolgáltatások

121 000

121 000

Múzeumi tevékenység

3 225 000

3 225 000

Tanyagondnoki szolgálat

3 531 162

480 055

3 005 000

7 016 217

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

1 316 000

1 316 000

24 638 000

Háziorvosi alapellátás

5 683 472

808 310

20 358 528

26 850 310

23 501 600

Fertőző megbetegedések megel.

393 700

393 700

Gyerm.bölcsődében t.e.

826 400

826 400

Településfejlesztési projektek

2 330 956

2 330 956

Ár- és belvízvédelemmel össz.

6 217 245

6 217 245

Összesen:

73 130 766

9 147 873

114 156 365

21 998 000

1 000 000

219 433 004

80 917 210

23

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

65 000

65 000

Alapítvány Segesdért

2 400 000

2 400 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

350 000

350 000

Rinya-Dráva Szövetség

20 000

20 000

NEFELA Egyesülés

60 000

60 000

KKOÖSZ tagdíj

60 000

60 000

Önkormányzati Tűzoltóság

62 921

62 921

Összesen:

9 717 921

9 717 921

Mindösszesen:

73 130 766

9 147 873

114 156 365

21 998 000

10 717 921

229 150 925

80 917 210

23

13. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)

34 125 266

2.

Dankó és Kanizsai utca felújítása

34 443 266

3.

Önkormányzati épület felújítása

38 998 972

4.

Csapadékvíz elvezetés

278 782 756

Összesen

386 350 260

14. melléklet

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

1 785 000

2.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

381 000

3.

Tanyagondnoki busz beszerzése

14 864 000

4.

Kommunális eszközök beszerzése

8 570 105

5.

Új kút fúrása

33 150 000

6.

Bölcsődei eszközök beszerzése

10 379 843

Összesen

69 129 948

15. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

20 fő

20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

10 fő

Ebből:

közalkalmazott

9 fő

Összesen:

42 fő

16. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 fő

Összesen:

13 fő

17. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2022.

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért

2 469 616

2 469 616

2 469 616

TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod)

137 800

137 800

137 800

2023.

Adatok e Ft

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

18. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

218 363 715

- ebből polgárm.keret

500 000

Polgármester

Összesen

218 363 715

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése

2022.

2023.

2024.

2025.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

20 382 948

24 842 909

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 945

249 055 334

Működési c. támogatások ÁH-on belül

3 143 042

3 143 042

5 724 207

4 143 042

4 143 042

4 143 042

4 143 042

4 143 042

4 143 042

4 143 042

3 672 518

3 143 042

47 827 145

Közhatalmi bevételek

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

16 083 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 337

87 400 000

Működési bevételek

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

4 974 233

4 200 337

56 177 900

Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

340 000

360 000

133 333

350 000

683 332

133 333

133 337

2 800 000

Felhalmozási bevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

40 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

5 000

100 000

Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

20 704 357

20 704 357

Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000 000

Finanszírozási bevételek

672 853 169

672 853 169

Bevételek összesen

707 201 158

38 807 950

37 929 154

36 347 989

66 687 346

37 554 656

37 574 656

37 347 989

37 564 656

37 897 988

36 656 365

35 347 998

1 146 917 905

Kiadások

Személyi juttatások

16 431 165

16 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 431 165

17 061 167

16 431 162

205 803 979

Munkaadót terhelő járulékok

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 618 820

2 751 086

26 569 256

Dologi kiadások

14 740 443

14 740 443

15 740 443

15 740 443

15 740 443

20 108 453

16 028 479

16 740 443

15 740 443

14 890 442

14 740 443

14 740 447

189 691 365

Ellátottak pénzbeli juttatsáai

1 445 667

2 445 667

1 445 667

2 445 667

1 445 667

2 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

1 445 667

2 095 667

2 445 663

21 998 000

Egyéb működési célú kiadások

21 851 196

21 851 196

21 851 196

21 851 196

21 851 196

21 851 196

21 851 196

21 851 196

11 851 196

11 851 196

11 851 196

27 686 583

238 049 739

Beruházások

900 000

1 043 940

2 135 000

381 000

2 541 803

33 000 000

16 359 344

12 768 861

69 129 948

Felújítások

25 000 000

15 103 000

35 000 000

50 314 148

50 314 148

27 853 211

36 484 942

50 314 148

50 314 148

45 652 515

386 350 260

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási iiadások

9 325 358

9 325 358

Kiadások összesen

65 913 764

58 488 406

84 632 346

76 826 406

93 969 406

116 812 367

142 190 590

103 800 961

97 842 209

98 052 553

98 681 441

109 707 456

1 146 917 905

21. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Helyi döntés

Törvény által

Összeg összesen

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

6 302 000

32 692 330

38 994 330

Szünidei étkeztetés

1 576 392

1 576 392

Temetési kölcsön

1 000 000

1 000 000

Köztemetés

3 000 000

3 000 000

Települési lakhatási támogatás

8 000 000

8 000 000

Települési temetési támogatás

350 000

350 000

Települési gyermeknevelési támogatás

900 000

900 000

Teleüpülési gyógyszer támogatás

50 000

50 000

Települési létfenntartási támogatás

2 800 000

2 800 000

Települési születési támogatás

500 000

500 000

Egyéb támogatás

96 000

96 000

Összesen:

22 998 000

34 268 722

57 266 722

22. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

474 064 736

Működési célú bevételek

443 260 379

1. Önkormányzatok működési támogatásai

249 055 334

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

47 827 145

3. Közhatalmi bevételek

87 400 000

4. Működési bevételek

56 177 900

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

2 000 000

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

800 000

Felhalmozási célú bevételek

30 804 357

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

20 704 357

3. Felhalmozási bevételek

100 000

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

10 000 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

672 853 169

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

159 706 590

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

513 146 579

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 146 917 905

Működési célú bevételek összesen

602 966 969

Felhalmozási célú bevételek összesen

543 950 936

22. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet hez

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 137 592 547

Működési célú kiadások

463 748 624

1. Személyi jellegű kiadások

205 803 979

2. Munkaadót terhelő járulékok

26 569 256

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

189 691 365

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

21 998 000

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

6 865 000

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

9 717 921

8. Elvonások és befizetések

2 103 103

Felhalmozási célú kiadások

455 480 208

1. Beruházási kiadások

69 129 948

2. Felújítások

386 350 260

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék

218 363 715

Működési célú tartalékok

218 363 715

1. Általános tartalék

218 363 715

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 325 358

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

9 325 358

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 146 917 905

Működési célú kiadások összesen

691 437 697

Felhalmozási célú kiadások összesen

455 480 208

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

201 534 927

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

- 201 534 927

23. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya - adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

76 000 000

77 000 000

77 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

17 500 000

18 000 000

18 000 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

95 300 000

96 800 000

96 800 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023. év

2024. év

2025. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

24. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen: