Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10 - 2022. 06. 23

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben 123.240.518, - Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások főösszege 75.922..297,- Ft

b) Személyi juttatás 17.831.117,- Ft

c) Munkaadókat terhelő járulék 2.446.551,- Ft

d) Dologi kiadás 40.878.646,- Ft

e) Pénzeszköz átadás 2.751.308,- Ft

f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.525.000,- Ft

g) Kötött tartalék 0,- Ft

h) Általános és céltartalék 6.273.108,- Ft

i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.216.567,- Ft

j) Felhalmozási kiadások főösszege 47.318.221,- Ft

k) Beruházási kiadás 25.554.223,- Ft

l) Felújítási kiadás 21.763.998,- Ft

(2) A 2022. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 0,5 főben, közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,8 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.

9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft.-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2022. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2022. évben a polgármester részére 300.000,- Ft, a falugondnok részére 100.000,- Ft, a pályázati ügyintéző részére 50.000 Ft jutalmat állapít meg.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. § Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése

f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások

h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat

j) 10. melléklet: 2022.évi előirányzat-felhasználási terv

k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása

m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása

n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása

o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása, levezetése

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

2022. évi előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

17 831 117

17 831 117

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 446 551

2 446 551

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 878 646

40 878 646

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

7 276 308

4 029 957

3 246 351

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

2 714 509

1 755 158

959 351

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

36 799

36 799

Előző évi állami támog visszafizetése

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 525 000

2 238 000

2 287 000

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

Általános és céltartalék

6 273 108

6 273 108

I.

Működési kiadások (1+….+5)

74 705 730

71 459 379

3 246 351

6.

Beruházás

25 554 223

25 554 223

7.

Felújítás

21 763 998

21 763 998

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

47 318 221

47 318 221

III.

IV.

0

V.

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

122 023 951

118 777 600

3 246 351

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

2 623 100

2 623 100

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

11 350 000

11 350 000

0

2.1.

Helyi adók

11 250 000

11 250 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

100 000

3.

Működési támogatások

39 240 447

39 240 447

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

30 414 185

30 414 185

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

8 826 262

8 826 262

4.

Egyéb működési bevételek

4 118 511

4 118 511

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4 118 511

4 118 511

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

57 332 058

57 332 058

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

1 000 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000 000

1 000 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

2 298 655

0

2 298 655

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

2 298 655

0

2 298 655

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

3 298 655

1 000 000

2 298 655

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

60 630 713

58 332 058

2 298 655

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

61 393 238

60 445 542

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

62 609 805

62 609 805

1.

Működési célra

25 637 398

25 637 398

2.

Felhalmozási célra

36 972 407

36 972 407

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

62 609 805

62 609 805

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

62 609 805

62 609 805

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 216 567

1 216 567

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 216 567

1 216 567

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

123 240 518

119 994 167

3 246 351

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

123 240 518

120 941 863

2 298 655

2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Önkormányzat összesen

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Intézményi Működési bevételek

2 623 100

1.

Személyi juttatások

17 831 117

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

11 350 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 446 551

3.

Működési támogatások

39 240 447

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 878 646

4.

Egyéb működési bevételek

4 118 511

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

7 276 308

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre

2 714 509

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

36 799

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 525 000

d.

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

5.

Általános és céltartalék

6 273 108

Kötött tartalék

0

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

57 332 058

A.

Működési kiadások (1+….+5)

74 705 730

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

17 373 672

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

6.

Beruházási kiadások

25 554 223

6.

Felhalmozási támogatások

2 298 655

7.

Felújítás

21 763 998

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

3 298 655

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

47 318 221

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

44 019 566

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 216 567

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

62 609 805

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek felvétele

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

62 609 805

D.

Finanszírozási kiadások

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

123 240 518

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

123 240 518

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

0

3. melléklet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként

2022. évi előirányzat

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

Felújítási kiadások célonként (K7)

21 763 998

21 763 998

Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása

063080

3 500 000

3 500 000

Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65)

045160

13 766 969

13 766 969

Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) ÖNRÉSZE

045160

2 429 465

2 429 465

950 hrsz. Külterületi helyi közutak fejelesztési pályázat önrésze

045160

2 067 564

2 067 564

Beruházási kiadások célonként

25 554 223

25 554 223

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés

047410

21 879 367

21 879 367

MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat

062020

3 624 726

3 624 726

Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)

25 504 093

25 504 093

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64)

50 130

50 130

5 literes Hajdú bojler beszerzése

011130

38 426

38 426

2 db wc tartály beszerzése

011130

11 704

11 704

Immateriális javak összesen (K61)

ÖSSZESEN:

47 318 221

47 318 221

4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

Sorszám

Kormányzati funkció

2022. évi eredeti előírányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

K48

107 060

738 000

Gyógyszer támogatás

2

K48

107 060

300 000

Iskolakezdési támogatás

3

K48

107 060

900 000

Újszülött támogatás

4

K48

107 060

300 000

Települési támogatás

5

0

2 238 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

6

K48

107 060

232 000

Idősek rendkívüli települési támogatás

7

K48

107 060

1 275 000

Gyerekek rendkívüli települési támogatás

8

K48

107 060

780 000

Rendkívüli települési támogatás

10

2 287 000

Települési + rendkívüli települési támogatás

11

0

4 525 000

Mindösszesen

14

4 525 000

5. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

Megnevezés

Kormányzati funkció

2022. évi eredeti előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

120 000

K506

Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,)

018030

164 894

K506

Kistérségi támogatás (tagdíj)

018030

72 030

K506

Kistérségi támogatás ( belső ellenőr)

018030

127 140

K506

Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti)

018030

217 994

K506

Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres)

018030

53 100

K506

sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás

018030

1 000 000

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

1 755 158

-

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Kézi gyógyszertári szolgáltatás

60 000

K512

Rákóczi Szövetség támogatása

084031

100 000

K512

Szentgyörgyvárért Egyesület

084031

500 000

K512

Mentőállomásért Alapítvány

084031

15 000

K512

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

084031

25 000

K512

Egyéb szervezetek támogatása

084031

100 000

K512

Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása

084031

121 851

K512

Sármellék Gyermekeiért Alapítvány

084031

37 500

K512

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

959 351

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

2 714 509

6. melléklet

2022 Évi költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés

Források

Kormányzati funció

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

28 468 906

2 298 655

30 767 561

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás (pénzmaradványban)

-

-

Források összesen

047410

28 468 906

2 298 655

-

30 767 561

Kiadások, költségek

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

129 778

200 040

329 818

Beruházások, beszerzések

7 092 239

21 916 426

29 008 665

Szolgáltatások igénybevétele

609 000

820 078

1 429 078

Tartalék

-

Összesen

047410

7 831 017

22 936 544

-

30 767 561

EU-s projekt azonosítója:

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források

Kormányzati funció

2 021

2 022

2 023

Összesen

Saját erő

849 440

1 050 900

1 900 340

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

8 124 825

8 124 825

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás (pénzmaradványban)

-

-

Források összesen

062020

8 124 825

849 440

1 050 900

10 025 165

Kiadások, költségek

2 021

2 022

2 023

Összesen

Személyi jellegű

1 805 610

2 215 220

1 050 900

5 071 730

Beruházások, beszerzések

-

Szolgáltatások igénybevétele

69 350

4 884 085

4 953 435

Tartalék

-

Összesen

062020

1 874 960

7 099 305

1 050 900

10 025 165

7. melléklet

2022. évi költségevetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

28 680

6.

-ebből: Építményadó

718 500

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

6 124 827

28 680

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

6 843 327

57 360

8. melléklet

2022 év Költségvetés

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021-ig kifizetett

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 022

2 023

2 024

2024.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

2 955

10 724

1 051

14 730

MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat

1 080

3 625

4 705

8.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

1 875

7 099

1 051

10 025

9.

Felújítás célonként

8 889

21 879

30 768

10.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés

8 889

21 879

30 768

11.

12.

Egyéb

Összesen (1+4+7+9+11)

11 844

32 603

1 051

45 498

9. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

107055

Falugondnoki szolg.

1

066020

Községgazdálkodás

0,00

062020

Településfejlesztési projektek, és támogatások

0,50

082092

Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0,30

Önkormányzat összesen

2,80

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közcélú foglalkoztatás

1,000

Önkormányzat összesen

1,00

10. melléklet

2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

1 485

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

17 831

Munkaadót terhelő járulékok

203

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

2 447

Dologi és egyéb folyó kiadások

3 406

3 406

3 406

3 406

3 406

3 407

3 407

3 407

3 407

3 407

3 407

3 407

40 879

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

159

878

500

150

878

186

2 751

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

225

225

225

225

225

225

224

224

224

224

224

2 055

4 525

Felhalmozási kiadások

1 000

7 142

2 530

3 034

14 787

3 600

4 000

3 625

2 000

5 600

47 318

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 217

1 217

Tartalék

2 379

500

2 068

250

250

500

326

6 273

Kiadások összesen

7 536

12 622

6 199

10 230

8 355

21 109

10 989

9 721

10 074

7 821

11 247

7 338

123 241

Intézményi müködési bevételek

218

218

218

218

218

218

218

225

218

218

218

218

2 623

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5 675

5 675

11 350

Működési támogatások

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

3 270

39 240

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

343

343

343

343

343

343

346

343

343

343

343

343

4 119

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000

1 000

Felhalmozási támogatások

2 299

2 299

Pénzmaradvány igénybevétele

5 212

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

5 218

62 610

Bevételek összesen

9 043

10 049

14 724

9 049

9 049

9 049

9 052

9 056

14 724

9 049

9 049

9 049

123 241

11. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám

Megnevezés

2022

2023

2024

eredeti előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

17 831 117

18 187 739

18 544 362

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 446 551

2 495 482

2 544 413

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

40 878 646

41 696 219

42 513 792

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

7 276 308

7 421 834

7 567 360

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

2 714 509

2 768 799

2 823 089

Működési célú támogatás az Európai Úniónak

36 799

37 535

38 271

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 525 000

4 615 500

4 706 000

d.

Előző évi állami támogatás visszafizetés

Kötött céltartalék

0

0

0

Általános céltartalék

6 323 238

6 449 703

6 576 168

I.

Működési kiadások (1+….+5)

74 755 860

76 250 977

77 746 094

6.

Beruházás

25 504 093

26 014 175

26 524 257

7.

Felújítás

21 763 998

22 199 278

22 634 558

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

47 268 091

48 213 453

49 158 815

III.

0

0

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

122 023 951

124 464 430

126 904 909

0

0

BEVÉTELEK

0

0

1.

Intézményi Működési bevételek

2 623 100

2 675 562

2 728 024

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

11 350 000

11 577 000

11 804 000

2.1.

Helyi adók

11 250 000

11 475 000

11 700 000

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

100 000

102 000

104 000

3.

Működési támogatások

39 240 447

40 025 256

40 810 065

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

30 414 185

31 022 469

31 630 752

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

8 826 262

9 002 787

9 179 312

4.

Egyéb működési bevételek

4 118 511

4 200 881

4 283 251

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4 118 511

4 200 881

4 283 251

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

ÁFA visszaigénylés

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

57 332 058

58 478 699

59 625 340

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 000

1 020 000

1 040 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000 000

1 020 000

1 040 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

6.

Felhalmozási támogatások

2 298 655

2 344 628

2 390 601

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

2 298 655

2 344 628

2 390 601

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

3 298 655

3 364 628

3 430 601

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

60 630 713

61 843 327

63 055 942

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

61 393 238

62 621 103

63 848 968

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

0

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

62 609 805

63 862 001

65 114 197

1.

Működési célra

25 637 398

26 150 146

26 662 894

2.

Felhalmozási célra

36 972 407

37 711 855

38 451 303

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

62 609 805

63 862 001

65 114 197

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

0

0

4.

Folyószámlahitel

0

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

62 609 805

63 862 001

65 114 197

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 216 567

1 240 898

1 265 230

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 216 567

1 240 898

1 265 230

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

123 240 518

125 705 328

128 170 139

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

123 240 518

125 705 328

128 170 139

12. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Rovatszám

Szentgyörgyvár öszesen 2022. évi eredeti előirányzat

Szakmai anyagok beszerzése

01

311

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

02

312

2 810 000

Árubeszerzés

03

313

0

Készletbeszerzés (01+…+3)

04

2 810 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

05

321

684 600

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

06

322

230 000

Kommunikációs szolgáltatások (5+6)

07

914 600

Közüzemi díjak

08

331

2 000 000

Vásárolt élelmezés

09

332

3 000 000

Bérleti és lízing díjak

10

333

40 000

ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció

11

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

12

334

1 000 000

Közvetített szolgáltatások

13

335

0

ebből ÁHT-n belül

14

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15

336

1 000 000

Egyéb szolgáltatások

16

337

21 375 322

Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)

17

28 415 322

Kiküldetés kiadásai

18

341

30 000

Reklám- és propaganda kiadások

19

342

460 000

Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)

20

490 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

21

351

8 148 724

Fizetendő ÁFA

22

352

Kamatkiadások (24+25)

23

353

0

ebből ÁÁHT-n belül

24

353

0

ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai

25

353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)

26

354

0

ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.

27

354

0

ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet

28

354

0

ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.

29

354

0

Egyéb dologi kiadások

30

355

100 000

KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)

31

8 248 724

DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)

32

40 878 646

13. melléklet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti megbontása

2022. évi költségvetés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Sor-szám

Rovatszám

Szentgyörgyvár összesen

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

107055 Falugondnoki szolgálat

041233 közfoglalkoztatás

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

01

1101

7 957 804

3 800 784

685 000

-

1 826 000

1 646 020

Céljuttatás, projektprémium

02

1103

150 000

100 000

50 000

Béren kívüli juttatások

03

1107

144 000

-

96 000

48 000

Közlekedési költségtérítés

04

1109

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

05

1113

315 040

-

30 000

25 000

200 040

30 000

30 000

választott tisztségviselők juttatásai

06

121

8 764 273

8 764 273

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)

07

122

-

egyéb külső személyi juttatás

08

123

500 000

500 000

Személyi juttatások összesen

09

17 831 117

9 264 273

4 026 784

710 000

200 040

1 954 000

1 676 020

Szociális hozzájárulási adó

10

K2

2 318 046

1 204 356

523 482

92 300

26 005

254 020

217 883

Munkáltatói SZJA

11

K2

128 505

109 785

11 520

-

-

7 200

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen

12

2 446 551

1 314 141

535 002

92 300

26 005

261 220

217 883

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen

13

20 277 668

10 578 414

4 561 786

802 300

226 045

2 215 220

1 893 903

14. melléklet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása

eredeti előirányzat

Rovat

Kormányzati funkció

Helyi adók

építmény

700 000

B34-01

900020

magánszk.

6 000 000

B34-03

900020

iparűzés

4 500 000

B351-07

900020

talajtrh.

50 000

B355-09

900020

gépjármű

0

B354-01

pótlék

100 000

B36-12

900020

bírság

B36-12

Jövedéki adó

B36-12

egyéb közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek:

11 350 000

-

Előző évi helyesbített pénzmaradvány

62 609 805

B8131

018030

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 216 567

B814

018010

Pénzmaradvány

63 826 372

B8131

018030

gépjármű szla

0

pótlék

0

VIZIKÖZMŰ SZÁMLA

0

közfoglalk.

38 207

018030

költségvetési szla

37 187 899

018030

Humán szolgáltatások pályázat szla

1 005 551

018030

iparűzési szla

0

TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege

5 959 148

018030

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések pályázat számla

19 580 712

018030

Pénztár

54 855

018030

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

17 808 005

B111

018010

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

B112

018010

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 336 180

B113

018010

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

2 270 000

B114

018010

Állami támogatások összesen:

30 414 185

Kiegészítő támogatás

8 826 262

B115

018010

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó )

3 414 432

B115

018010

8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján

1 968 675

B115

018010

9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján

3 443 155

B115

018010

Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak tám.

505 500

B16

041233

MVH Helyi értékeken alapuló térségi együttműködések turisztikai célú fejlesztése pályázat működésére átvett pénzeszköz

3 349 133

B16

042120

VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre

263 878

B16

082092

Működési pénzeszközátvételek összesen:

4 118 511

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetésre átvett felhalmozási célú pénzeszköz

2 298 655

B25

047410

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen:

2 298 655

-

-

Átvett pénzeszközök összesen:

6 417 166

Működési bevételek

2 623 100

lakbér

360 000

B402

042120

helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás

282 000

B402

013320, 066020

Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű)

266 000

B404

063080

Ellátási díjak bevétele

1 710 000

B405

107 051

egyéb kamat, kamatbevételek

100

B4082

011130

egyéb működési bevétel

5 000

B411

011130

Ingatlan értékesítése 568 hrsz.

1 000 000

B52

013350

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

123 240 518

15. melléklet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Pénzmaradvány tételes kimutatása, levezetése

Összesen

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött)

Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött)

Szabad pénzmaradvány

Pénztár 2021. december 31-i egyenlege

54 855

54 855

0

Költségvetési számla 2021. december 31-i egyenlege

37 187 899

19 796 204

17 391 695

0

Gépjárműadó számla 2021. december 31-i egyenlege

0

0

0

Viziközmű számla 2021. december 31-i egyenlege

0

0

0

Közfoglalkoztatási számla 2021. december 31-i egyenlege

38 207

38 207

0

EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 2021. december 31-i egyenlege

1 005 551

1 005 551

0

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések pályázat 2021. december 31-i egyenlege

19 580 712

19 580 712

0

TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege

5 959 148

5 959 148

0

0

Mindösszesen

63 826 372

26 853 965

36 972 407

0

2021. évi állami megelőlegezés

-1 216 567

-1 216 567

0

0

KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:

62 609 805

25 637 398

36 972 407

0