Szentgyörgyvár Község Polgármestere 3/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az étkezés térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 04. 01 - 2022. 08. 31

Szentgyörgyvár Község Polgármestere 3/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az étkezés térítési díjak megállapításáról

2022.04.01.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az étkezés térítési díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentgyörgyvár község közigazgatási területén a szociális étkeztetést igénybe vevőkre.

2. § Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a polgármesternél kell benyújtani.

3. § (1) Az intézményi térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az szociális étkeztetés személyi térítési díját a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet határozza meg.

4. § (1) Jelen rendelet 2020. április 1. napjával lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2013.(VIII.28.) rendelete az étkezés térítési díjak megállapításáról.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 3/2020.(IV.1.) önkormányzati rendelethez1

1. Szociális étkeztetés

1.1. Igénylő által fizetendő térítési díj (forint/fő/nap, az ÁFA-t tartalmazza): 650.- Ft

1.2. Önkormányzati támogatás mértéke (forint/adag): 240.- Ft

1

Az 1. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.