Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10- 2023. 05. 17

Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 162.208.150,- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 162.208.150,- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 194.745.278.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 178.500.838,- forint, melyből a személyi juttatások 37.763.196,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 5.142.215.- forint, a dologi kiadások 32.525.711.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.347.090.- forint, az egyéb működési kiadások 92.722.626.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 11.673.240- forint, melyből a beruházások előirányzata 4.452.620.- forint, a felújítások előirányzata 7.220.620.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 32.537.128.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 32.537.128.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 32.537.128.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 4.571.200.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1

Magyarbóly Községi Önkormányzat

Magyarbóly, Vasút u. 15.

Közhatalmi

2

3

4

5

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 456 270

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 962 980

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

68 018 541

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 915 653

Önkormányzatok működési támogatásai

126 623 444

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 834 706

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 834 706

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

600 000

Értékesítési és forgalmi adók

16 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

16 600 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

16 600 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

2 950 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 900 000

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

800 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

500 000

Működési bevételek

7 150 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

162 208 150

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 537 128

Maradvány igénybevétele összesen

32 537 128

3. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

27 645 196

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

48 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

27 993 196

Választott tisztségviselők juttatásai

9 770 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

9 770 000

Személyi juttatások összesen

37 763 196

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 142 215

Szakmai anyagok beszerzése

350 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 700 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

6 050 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 400 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 400 000

Közüzemi díjak

4 190 000

Vásárolt élelmezés

609 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

12 939 000

Szolgáltatási kiadások

17 888 000

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 787 711

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

400 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 187 711

Dologi kiadások összesen

32 525 711

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

10 347 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

91 279 811

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

1 442 815

Egyéb működési célú kiadások

92 722 626

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 506 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

946 620

Beruházások

4 452 620

Ingatlanok felújítása

5 855 620

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 365 000

Felújítások

7 220 620

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

190 174 078

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 571 200

Finanszírozási kiadások összesen

4 571 200

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

162 208 150

2

Működési költségvetési kiadás

117 997 783

3

Müködési többlet/hiány

-44 210 367

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

11 673 240

11 673 240

6

Felhalmozási többlet/hiány

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

0

9

Összesen

162 208 150

129 671 023

32 537 127

-32 537 127

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

32 537 127

32 537 127

12

Belső forrás összesen:

32 537 127

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen:

0

0

0

6. melléklet

2022. évi költségvetés felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Járda felújítás

6 420 620

Egyéb fejlesztés

800 000

Összesen

7 220 620

0

0

BERUHÁZÁSOK

Kamera rendszer kiépítése

1 500 000

Pótkocsi beszerzés

2 952 620

Összesen

4 452 620

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 673 240

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány

11 673 240

Összesen

11 673 240

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 673 240

7. melléklet

2022. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

126 623 444

Személyi juttatások

37 763 196

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 834 706

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 142 215

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

32 525 711

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

Termékek és szolgáltatások adói

16 600 000

Egyéb működési célú kiadások

92 722 626

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

4 452 620

Működési bevételek

7 150 000

Felújítások

7 220 620

Felhalmozási bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

162 208 150

0

0

Költségvetési kiadások összesen

190 174 078

0

0

Finanszírozási bevételek

32 537 128

Finanszírozási kiadások

4 571 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

194 745 278

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 745 278

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

126 623 444

126 623 444

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

15 590 000

2 175 700

17 765 700

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

6 597 996

941 739

26 788 641

932 280

11 673 240

46 933 896

7 100 000

7 100 000

4

Közművelődés

4 246 200

552 006

3 800 000

8 598 206

50 000

50 000

5

Egyéb szociális támogatás

10 347 090

10 347 090

0

6

Közfoglalkoztatás

1 600 000

208 000

1 808 000

1 120 000

1 120 000

7

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

8

Védőnői szolgálat

7 329 000

952 770

871 070

9 152 840

0

9

Köztemető

2 400 000

312 000

1 066 000

3 778 000

0

10

Szabadidős tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

1 442 815

1 442 815

16 600 000

10 714 706

27 314 706

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

90 347 531

4 571 200

94 918 731

32 537 128

32 537 128

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

37 763 196

5 142 215

32 525 711

101 626 901

11 673 240

6 014 015

194 745 278

126 623 444

7 150 000

16 600 000

11 834 706

32 537 128

194 745 278

15

Állami feladat

16

0

0

0

17

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

21

0

0

22

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Mindösszesen:

37 763 196

5 142 215

32 525 711

101 626 901

11 673 240

6 014 015

194 745 278

126 623 444

7 150 000

16 600 000

11 834 706

32 537 128

194 745 278

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

126 623 444

15 194 813

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 876

10 129 871

126 623 444

Műk.tám. államháztartáson belülről

11 834 706

986 226

986 226

986 226

986 226

986 226

986 226

986 226

986 226

986 224

986 226

986 224

986 224

11 834 706

Vagyoni típusú adók

600 000

300 000

300 000

600 000

Termékek és szolgáltatások adói

16 600 000

8 000 000

8 600 000

16 600 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

7 150 000

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 833

595 837

7 150 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

162 808 150

16 776 872

11 711 935

20 011 935

11 711 935

11 711 935

11 711 935

11 711 935

11 711 935

20 611 933

11 711 935

11 711 933

11 711 932

162 808 150

Finanszírozási bevételek

32 537 128

18 790 439

3 219 239

3 219 237

5 080 759

2 227 454

32 537 128

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

195 345 278

16 776 872

11 711 935

20 011 935

30 502 374

14 931 174

11 779 273

11 711 935

11 711 935

25 692 692

13 939 389

11 711 933

11 711 932

195 345 278

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

37 763 196

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

3 146 933

37 763 196

Munkaadót terhelő járulékok

5 142 215

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 518

428 517

5 142 215

Dologi kiadások

32 525 711

2 710 476

2 650 000

2 700 000

2 550 000

2 848 753

2 750 000

2 750 000

2 750 000

2 600 000

2 650 000

2 848 753

2 717 729

32 525 711

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

862 258

862 258

862 258

862 258

862 258

862 258

862 258

862 258

862 258

862 258

862 251

862 259

10 347 090

Egyéb működési célú kiadások

93 322 626

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 886

7 776 880

93 322 626

Beruházások

4 452 620

4 452 620

4 452 620

Felújítások

7 220 620

7 220 620

7 220 620

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

190 774 078

14 925 070

14 864 595

14 914 595

26 437 835

15 063 348

14 964 595

14 964 595

14 964 595

14 814 595

14 864 595

15 063 341

14 932 319

190 774 078

Finanszírozási kiadások

4 571 200

4 571 200

4 571 200

KIADÁSOK ÖSSZESEN

195 345 278

14 925 070

14 864 595

14 914 595

31 009 035

15 063 348

14 964 595

14 964 595

14 964 595

14 814 595

14 864 595

15 063 341

14 932 319

195 345 278

10. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

1

Helyi adók

16 600 000

18 000 000

20 000 000

22 000 000

24 000 000

26 000 000

28 000 000

30 000 000

184 600 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

3 402 396

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

27 202 396

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

20 002 396

21 400 000

23 400 000

25 400 000

27 400 000

29 400 000

31 400 000

33 400 000

211 802 396

9

Saját bevételek 50 %-a

10 001 198

10 700 000

11 700 000

12 700 000

13 700 000

14 700 000

15 700 000

16 700 000

105 901 198

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

10 001 198

10 700 000

11 700 000

12 700 000

13 700 000

14 700 000

15 700 000

16 700 000

105 901 198

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

Tagi kölcsön

4

5

ÁH-n belüli támogatások

91 279 811

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

-

7

8

9

Társulások működési célú támogatása

91 279 811

Óvodai Intézményfenntartó Társulás

90 347 531

10

Beremendi Alapszolgáltató Társulás

11

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

932 280

12

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

13

14

Működési célú támogatás összesen:

91 279 811

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0