Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2001. (X. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 21 - 2017. 11. 22

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2001. (X. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.11.21.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nemeskolta község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2001. (X. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) Az igazgatási terület

a) beépítésre szánt területeit az építéshasználatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint:
1. lakóterület:
1.1 kertvárosias KEL jelű
1.2 falusias FL jelű
2. településközpont vegyes TV jelű
3. üdülő terület
3.1. üdülőházas ÜÜ jelű
3.2. hétvégiházas jelű
4. különleges terület
4.1. kastély különleges KK jelű
4.2. zöldfelületi KZ jelű
4.3. idegenforgalmi KI jelű
4.4. temető TK jelű
4.5. mezőgazdasági üzemi terület Kmü jelű.
b) beépítésre nem szánt területeit:
1. közlekedési és közmű terület
1.1. közlekedési és közmű terület
2. erdőterület
2.1. gazdasági célú E jelű
2.2. védelmi rendeltetésű VE jelű
3. mezőgazdasági terület:
3.1. általános ÁM jelű
4. zöldterület
4.1. közpark KP jelű
4.2. sportpálya S jelű
5. egyéb rendeltetésű terület:
5.1 Vízgazdálkodási terület VT jelű
területfelhasználási egységbe sorolja.”

2. § A R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

1. kastély különleges KK jelű

2. zöldfelületi KZ jelű

3. idegenforgalmi KI jelű

4. temető TK jelű.

5. mezőgazdasági üzemi terület Kmü jelű.”

3. § A R. 19. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„19. § (7) A Kmü jelű különleges mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető a mező- és erdőgazdasági növénytermesztés, állattartás és állattenyésztés és ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a tulajdonos, használó és a személyzet számára szolgáló lakások, a terület fenntartását szolgáló épület.

(8) A különleges mezőgazdasági üzemi területen meglévő, az előírt épületmagasság értékét meghaladó magasságú, technológiai célú építmények felújíthatók. Új, az épületmagasság értékét meghaladó, technológiai célú építmény legfeljebb a beépítés 15 %-án legfeljebb 20 m-ig létesíthető.”

4. § A R. 20. §-a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„20. § (6) A Kmü-SZ-40-7,5-1500 különleges mezőgazdasági üzemi területre vonatkozó övezeti előírás:

1. beépítés módja: szabadonálló

2. telek min. szélessége: 18 m

3. telek min. mélysége: 30 m

4. min telek terület: 1500 m2

5. beépítési %: 40 %

6. legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

7. legkisebb zöldfelület aránya: 30 %

8. szintterület sűrűség: 1,0.

(7) A Kmü-SZ-40-6,0-1500 különleges mezőgazdasági üzemi vonatkozó övezeti előírás:

1. beépítés módja: szabadonálló

2. telek min. szélessége: 18 m

3. telek min. mélysége: 30 m

4. min telek terület: 1500 m2

5. beépítési %: 40 %

6. legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

7. legkisebb zöldfelület aránya: 30 %

8. szintterület sűrűség: 1,0.”

5. § A R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beültetési kötelezettség hatálya alá a következő telkek szabályozási terven meghatározott területei tartoznak:

1. 0103. hrsz telkek körül a jelölt helyen 15,0 m szélességben,

2. 079/4. hrsz telkekből kialakítandó idegenforgalmi terület belső határa mentén 30 m szélességben a jelölt helyeken,

3. 096/5. hrsz telkekből kialakítandó zöldfelületi terület D-i határa mentén 15 m szélességben.

4. 0101/26. és 0102/3. hrsz telkekből kialakítandó különleges mezőgazdasági üzemi terület Ny-i határa mentén 10 m szélességben.”

6. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, az SZTK-m/2017. szabályozási tervlap lép.

8. § Hatályát veszti a R. 16. § (3) és (4) bekezdése.

9. § Ez a rendelet 2017. november 21. napján lép hatályba.

1. melléklet

A belterület határának kiterjesztéséről, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról
A belterület határát a következő határok alkotják:
0104 hrsz út déli oldalán K felé haladva a 0102/2 hrsz telket É-i irányból körüljárva a 096/3 hrsz É-i oldalán jutunk el a Gutai árok K-i oldaláig innen D felé haladunk a 094 hrsz útig. Innen K felé tovább menve a tervezett lakóterület K-i oldalán a 02/25 hrsz telken haladunk D felé a 02/13-02/19 hrsz-ek Ny-i oldala alkotja a belterület határát, egészen a 02/20 hrsz-ig, itt Ny-ra fordulva a 02/4 és 02/8 hrsz-ek É-i határán megyünk tovább, majd a 194 hrsz telket körüljárva a 03 hrsz út K-i oldalán megyünk É felé, majd a 04/12 út É-i oldaláról Ny-nak fordulva a 179/2 hrsz-t körüljárva először É-nak, majd Ny-ra fordulva a 04/13 hrsz és 04/3 hrsz É-i határa a belterület határa. A 07 közút K-i oldala a belterület határa, majd 1-6 hrsz Ny-i oldalán körüljárva jutunk el a 34/2 hrsz útig, ahonnan a belterület határa az igazgatási terület határával megegyezően halad a kiindulási pontig. Önálló belterületet képez a tervezett fürdő területe.
A belterületbe vonandó telkek helyrajzi száma:
0101/26 hrsz egészben
0101/27 hrsz egészben
0101/11 hrsz egészben
0107/1/2/3/4/5/6 hrsz egészben
0108/1/2/3/4/5/6/7 hrsz egészben
0102/2 hrsz egészben
096/2 hrsz egészben
096/3 hrsz egészben
096/2 hrsz egészben
0101/1/2/3/45 hrsz egészben
0101/5 hrsz egészben
0101/6 hrsz egészben
0101/8 hrsz egészben
0101/20 hrsz egészben
0101/29 hrsz egészben
0101/35 hrsz egészben
0101/30/31/32/33 hrsz egészben
0104 hrsz részben
02/20 hrsz részben
02/19 hrsz részben
02/12 hrsz részben
02/25 hrsz részben
0102/3; 0102/4 hrsz
0101/26; 0101/44; 0101/45; 0101/46; 0101/47; 0101/48 hrsz. egészben
Önálló belterület:
079/4 hrsz egészben
079/2 hrsz egészben
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. november 22. napjával.