Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 81.179.291 Ft bevétellel, és 81.179.291 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 31.021.024 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 727 154

07

Béren kívüli juttatások

K1107

350 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

9 077 154

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 589 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

880 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 469 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

14 546 154

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 285 332

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 660 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 660 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

220 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

420 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 350 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

279 380

30

Bérleti és lízing díjak

K333

450 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 372 143

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 151 523

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 681 119

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 701 119

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 932 642

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 000 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

813 163

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

250 000

70

Tartalékok

K513

31 021 024

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

32 084 187

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 405 680

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

649 534

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

3 055 214

80

Ingatlanok felújítása

K71

7 916 298

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 137 401

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

10 053 699

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

79 957 228

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 957 769

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

13 048 268

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

71 820

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 721 578

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

34 069 435

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 228 646

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

36 298 081

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

1 800 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 100 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

120 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

1 220 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

3 070 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

39

Ellátási díjak

B405

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

651 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

40 019 081

3. melléklet

2022. évi finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 222 063

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 222 063

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 222 063

4. melléklet

2022. évi finanszírozási bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

41 160 210

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

41 160 210

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

41 160 210

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

41 160 210

5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Közművelődés

1

0

1

Könyvtár

0

0

0

Létszám összesen:

2

1

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig

3

3

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-től 2022.07.31.-ig

3

3

0

Létszám összesen:

6

6

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

78 120

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

52 080

651 000

2.Közhatalmi bevételek

368 400

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

245 600

3 070 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 088 332

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

2 725 555

34 069 435

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

267 438

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

178 292

2 228 646

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

4 939 225

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

3 292 817

41 160 210

9.Bevételek (1-8):

9 741 515

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

6 494 343

81 179 291

Kiadások

10.Működési kiadások

4 445 922

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

2 963 948

37 049 354

11.Felújítási kiadások

0

1 514 221

8 539 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 053 699

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

3 055 214

0

0

0

0

0

3 055 214

13.Tartalék

3 722 523

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

2 481 682

31 021 024

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

8 168 445

6 959 851

13 985 108

5 445 630

5 445 630

5 445 630

8 500 844

5 445 630

5 445 630

5 445 630

5 445 630

5 445 630

81 179 291

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése (pályázat+önerő)

8 539 478

2021-2022

8 539 478

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Műv.ház-pályázat+önerő)

3 206 559

2021-2022

1 514 221

Összesen

11 746 037

10 053 699

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (pályázat+önerő)

3 055 214

2021-2022

3 055 214

Összesen

3 055 214

3 055 214