Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.11.

Vanyola Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 74.848.846 Ft Költségvetési bevétellel

b) 129.162.286 Ft Költségvetési kiadással

c) 26.972.199 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. mellékletek szerint határozza meg.

(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 27. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat költségvetésében a beruházási kiadásokat nem tervez.

(7) Az önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadásait a 28. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteket és kötelezettségvállalásokat nem tervez.

(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(10) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 29. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 25.535.210 Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.

(14) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 6 főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 31. melléklet szerint, likviditási tervét a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2022. évben támogatja:

a) Vanyolai Sportegyesületet, melynek mértéke 1.000.000 Ft

b) Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

c) Katasztrófa-védelmi Igazgatóságot, melynek mértéke 20.000 Ft

d) Egyéb alapítványok, egyesületek, melynek mértéke 50.000 Ft

e) Szőlőhegyi Egyesület, melynek mértéke 300.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.