Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Somogysámson Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az intézménye önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 269.563.500.- Ft bevétellel, és 269.563.500,- Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

58 559 424

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

2 313 985

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 280 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

380 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 084 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

64 303 908

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 678 680

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 600 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 738 680

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

79 896 089

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 789 655

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

205 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

37 250 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

37 455 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 699 080

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 994 540

28

Közüzemi díjak

K331

10 050 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

4 000 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 100 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 990 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

28 270 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

600 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

600 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 791 161

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 100 000

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

400 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

14 291 161

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

82 610 701

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 450 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 450 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 370 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

2 370 000

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

635 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

350 000

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

200 000

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

148 500

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

698 500

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

198 449 945

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 652 915

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

37 607 140

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

64 237 317

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

122 683 025

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

33 423 227

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

156 106 252

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 333 500

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 333 500

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

6 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

9 500 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

17 097 766

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 535 000

38

Ellátási díjak

B405

1 600 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 616 396

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

3 501 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

28 350 262

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

195 290 014

3. melléklet

finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 483 408

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

4 483 408

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

4 483 408

4. melléklet

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 643 339

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

7 643 339

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

7 643 339

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

74 273 486

5. melléklet

2022. évi engedélyezett létszámkeret

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

12

0

Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

12

12

0

Önkormányzat

4

4

0

Falugondnoki-tanyagondnoki szolgálat

1

1

0

Igazgatás

1

1

0

Védőnő

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

16

16

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START "Helyi sajátosság" közfoglalkoztatás

10

10

0

Létszám összesen:

10

10

0

6. melléklet

2022. évi felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

6 905 795

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

4 603 863

57 548 292

2.Közhatalmi bevételek

2 482 756

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

1 655 170

20 689 630

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

3 260 438

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

2 173 625

27 170 317

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

#######

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

9 713 214

121 415 181

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

5 134 390

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

3 422 926

42 786 580

9.Bevételek (1-8):

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

########

########

#######

269 609 999

Kiadások

10.Működési kiadások

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

########

########

#######

269 609 999

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

########

########

#######

269 609 999