Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 185.645.127 Ft bevétellel, és 185.645.127 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

29 247 564

07

Béren kívüli juttatások

K1107

700 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

30 057 564

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 082 080

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 082 080

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

39 139 644

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 946 241

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 906 519

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 906 519

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

430 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

375 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

805 000

28

Közüzemi díjak

K331

3 705 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 906 950

30

Bérleti és lízing díjak

K333

50 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

764 961

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 238 215

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

9 665 126

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 810 367

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

160 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 970 367

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

20 347 012

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

5 000 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 941 491

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

4 141 491

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

65 787 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

21 839 461

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 923 654

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

93 550 115

80

Ingatlanok felújítása

K71

13 001 804

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 460 770

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

15 462 574

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

181 587 077

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 683 275

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

13 051 400

04

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

B1132

71 820

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

31 519 650

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 680 813

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

61 200 463

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 421 116

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

15 421 116

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

1 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

900 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

900 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

2 225 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

9 044 000

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

1 232 550

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

5 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

10 381 550

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6 000 000

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

6 000 000

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

95 228 129

3. melléklet

2022. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

3 000 000

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

3 000 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 058 050

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

4 058 050

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

4 058 050

4. melléklet

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

3 000 000

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

3 000 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

87 416 998

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

87 416 998

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

90 416 998

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

90 416 998

5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

1

1

0

Közművelődés

1

1

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

3

3

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Járási startmunka mintaprogram 2022.02.28.-ig

15

15

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig

2

2

0

Járási startmunka mintaprogram 2022.03.01.-től 2023.02.28.-ig

15

15

0

Létszám összesen:

32

32

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

1 965 786

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

1 310 524

16 381 550

2.Közhatalmi bevételek

267 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

178 000

2 225 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 782 358

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

2 521 572

31 519 650

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

3 561 698

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

2 374 465

29 680 813

6.Felhalm.-i célú bev.

1 850 534

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

1 233 689

15 421 116

7.Finanszírozási bevétel

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

10 490 040

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

6 993 360

87 416 998

9.Bevételek (1-8):

21 917 415

14 611 610

14 611 610

14 611 610

17 611 610

14 611 610

14 611 610

14 611 610

14 611 610

14 611 610

14 611 610

14 611 610

185 645 127

Kiadások

10.Működési kiadások

9 742 977

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

5 789 951

8 789 951

76 432 438

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

5 226 470

0

0

10 236 104

0

0

0

0

15 462 574

12.Beruházási kiadások

0

0

0

15 421 115

0

0

12 342 000

0

0

65 787 000

0

0

93 550 115

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

9 742 977

5 789 951

5 789 951

21 211 066

11 016 421

5 789 951

18 131 951

16 026 055

5 789 951

71 776 951

5 789 951

8 789 951

185 645 127

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanik fejlesztése - Vörösmarty u.35.alatti ingatlan felújítása

8 762 871

2021-2022

5 226 470

MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - külterületi út felújítása

10 952 631

2021-2022

10 236 104

Összesen

19 715 502

15 462 574

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

Járási startmunka mintaprogram - tárgyi eszköz beszerzés

15 421 115

2021-2022

15 421 115

MFP-TFB/2021Tanya és falugondnoki buszok beszerzése

15 000 000

2021-2022

12 342 000

TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés

65 787 000

2020-

65 787 000

Összesen

96 208 115

93 550 115