Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12- 2023. 05. 26

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 143.591.858 Ft bevétellel, és 143.591.858 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

46 310 026

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

717 500

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

115 486

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 022 200

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

51 265 212

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 941 235

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 679 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 020 235

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

66 285 447

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 243 070

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 852 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 914 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

960 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

817 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 777 000

28

Közüzemi díjak

K331

6 740 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 827 586

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 100 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 510 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 168 450

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

24 346 036

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 956 060

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

55 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 011 060

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

45 048 096

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 700 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 700 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 126 392

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

2 626 392

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 305 063

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

892 367

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

4 197 430

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

140 100 435

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 751 900

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

717 500

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 336 800

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

36 506 200

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 941 235

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 679 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 020 235

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

51 526 435

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 348 260

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 652 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 652 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

815 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

702 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 517 000

28

Közüzemi díjak

K331

5 270 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

6 827 586

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 100 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 300 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

6 418 450

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

20 916 036

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 029 960

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 079 960

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

39 164 996

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

14 700 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 700 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 126 392

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

2 626 392

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

113 366 083

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 558 126

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

115 486

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 685 400

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

14 759 012

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

14 759 012

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 894 810

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 200 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 262 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

260 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 470 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

210 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 750 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 430 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

926 100

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

931 100

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

5 883 100

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 305 063

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

892 367

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

4 197 430

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

26 734 352

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 182 930

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26 658 410

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

25 163 682

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6 117 504

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 870 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

96 908 179

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 270 588

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

118 178 767

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

5 000 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

150 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

3 650 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

8 700 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 400 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

39

Ellátási díjak

B405

448 200

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

1 000 000

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

5 449 200

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

132 327 967

5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 182 930

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26 658 410

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

25 163 682

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

6 117 504

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 870 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

96 908 179

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 270 588

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

118 178 767

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

5 000 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

150 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

3 650 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

8 700 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 400 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

39

Ellátási díjak

B405

448 200

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

1 000 000

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

5 449 200

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

132 327 967

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

0

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 491 423

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

26 658 410

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

30 149 833

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

30 149 833

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 263 891

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

11 263 891

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

26 658 410

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

37 922 301

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

37 922 301

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 187 949

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

11 187 949

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

11 187 949

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

11 187 949

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor- szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

75 942

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

26 658 410

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

26 734 352

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

26 734 352

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

5

5

0

Niklai Mézengúz Óvoda

5

5

0

Önkormányzat

10

8

2

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

1

0

1

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

1

1

0

Közművelődés

1

0

1

Város és Községgazdálkodás

4

4

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

2

2

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

15

13

2

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig

12

12

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2022.07.31.-ig

8

8

0

Létszám összesen:

20

20

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

653 904

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

435 936

5 449 200

2.Közhatalmi bevételek

1 044 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

696 000

8 700 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

2 552 471

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

1 701 647

21 270 588

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

11 628 981

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

7 752 654

96 908 179

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

11 263 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 263 891

9.Bevételek (1-8):

27 143 247

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

10 586 237

143 591 858

Kiadások

10.Működési kiadások

16 703 331

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

139 194 428

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

4 197 430

0

0

0

0

0

4 197 430

13.Tartalék

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

200 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

16 703 331

11 135 554

11 135 554

11 235 554

11 135 554

11 235 554

15 332 984

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

11 135 554

143 591 858

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

0

0

0

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

Niklai Mézengúz Óvoda - tárgyi eszköz beszerzés

4 197 430

2022

4 197 430

Összesen

4 197 430

2 022

4 197 430