Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Mesztegnyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 710.103.001 Ft bevétellel, és 710.103.001 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 142 142

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 615 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

7 876 025

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 000 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

618 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 313 108

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

119 564 675

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 327 740

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 200 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 067 289

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18 595 029

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

138 159 704

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 793 455

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 800 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 800 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

710 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 145 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 855 000

28

Közüzemi díjak

K331

4 400 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 089 727

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 600 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 764 382

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

16 741 512

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

30 095 621

36

Kiküldetések kiadásai

K341

500 363

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

500 363

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 296 504

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

200 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 496 504

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

45 747 488

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 200 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 200 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

127 688 117

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

500 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

128 188 117

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

246 566 320

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 559 009

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

66 952 800

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

316 078 129

80

Ingatlanok felújítása

K71

35 447 187

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 570 740

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

45 017 927

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

700 184 820

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 842 142

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 476 025

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

513 108

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

42 831 275

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 327 740

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 200 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 067 289

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18 595 029

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

61 426 304

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 198 505

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 300 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 300 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

610 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

645 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 255 000

28

Közüzemi díjak

K331

3 200 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 089 727

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 600 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

950 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

12 241 512

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

23 081 239

36

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

50 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 291 636

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

5 391 636

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

36 077 875

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 200 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 200 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

127 688 117

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

500 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

128 188 117

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

246 566 320

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 559 009

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

66 952 800

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

316 078 129

80

Ingatlanok felújítása

K71

35 447 187

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 570 740

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

45 017 927

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

603 186 857

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 300 000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 615 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

6 400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 000 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

618 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

800 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

76 733 400

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

76 733 400

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 594 950

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

500 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

500 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

600 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 200 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

814 382

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 500 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 014 382

36

Kiküldetések kiadásai

K341

450 363

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

450 363

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 004 868

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 104 868

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 669 613

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

96 997 963

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

125 345 565

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

67 835 260

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

53 562 700

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13 882 118

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 943 290

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 957 827

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

265 526 760

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 684 473

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

295 211 233

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

20 010 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

24 360 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 550 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

3 000 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 134 000

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

10 685 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

330 256 233

5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

125 345 565

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

67 835 260

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

53 562 700

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13 882 118

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 943 290

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 957 827

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

265 526 760

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 684 473

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

295 211 233

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

20 010 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

24 360 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 450 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

3 000 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 134 000

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

10 585 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

330 156 233

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

100 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

100 000

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9 918 181

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

96 897 963

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

106 816 144

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

106 816 144

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

379 846 768

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

379 846 768

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

96 897 963

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

476 744 731

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

476 744 731

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

379 846 768

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

379 846 768

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

379 846 768

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

379 846 768

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

96 897 963

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

96 897 963

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

96 897 963

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

17

16

1

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal

17

16

1

Önkormányzat

10

8

2

Szennyvíz elszállítás

1

0

1

Igazgatás

1

1

0

Faluház

1

1

0

Bölcsöde

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

3

2

1

Művelődési Ház

1

1

0

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

27

24

3

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig

12

12

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2022.07.31.ig

9

9

0

Létszám összesen:

21

21

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

1 282 200

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

854 800

10 685 000

2.Közhatalmi bevételek

2 923 200

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

1 948 800

24 360 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

3 562 137

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

2 374 758

29 684 473

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

31 863 211

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

21 242 141

265 526 760

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

278 349

278 349

278 349

1 278 349

3 528 291

5 273 755

278 349

98 772 402

40 090 899

277 908

14 827 614

214 684 154

379 846 768

9.Bevételek (1-8):

39 909 097

26 698 848

26 698 848

27 698 848

29 948 790

31 694 254

26 698 848

125 192 901

66 511 398

26 698 407

41 248 113

241 104 653

710 103 001

Kiadások

10.Működési kiadások

41 820 833

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

27 880 556

348 506 945

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

4 672 965

37 170 258

0

3 174 704

0

45 017 927

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

3 249 942

4 649 945

0

93 494 088

0

0

0

214 684 154

316 078 129

13.Tartalék

60 000

100 000

40 000

40 000

100 000

40 000

0

100 000

20 000

0

0

0

500 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

41 880 833

27 980 556

27 920 556

27 920 556

31 230 498

32 570 501

27 880 556

126 147 609

65 070 814

27 880 556

31 055 260

242 564 710

710 103 001

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020

4 999 965

2020-2022

4 672 965

Külterületi helyi közutak fejlesztése - Mise út (önerő)

3 417 367

2022

3 174 704

MFP-UHK/2021 Önk.-i tulajdonban lévő út-, és hídépítés/felújítás (Dózsa u.,József A.u.,Hunyadi u.,földút)

39 812 550

2021-2022

37 170 258

Összesen

48 229 882

45 017 927

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

4 995 406

2021-2022

4 649 945

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

14 290 226

2021-2022

3 249 942

TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés

224 485 100

2020-2022

214 684 154

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése

141 226 084

2020-2022

93 494 088

Összesen

384 996 816

0

316 078 129