Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13 - 2021. 05. 26

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 137.805.439,- Ft bevétellel, és 137.805.439,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 131.749.474,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 83.875.387,- Ft - működési célú támogatásértékű bevételek 29.689.797,- Ft - közhatalmi bevételek 10.000.000,- Ft - működési bevételek 5.178.250,- Ft - működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 400.000,- Ft - működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2.606.040,-Ft - a működési célú kiadásokat 131.749.474,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 52.316.043,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 8.583.945,- Ft - dologi kiadás 50.526.243,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 11.900.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 5.133.627,- Ft - általános tartalék 200.000,- Ft - finanszírozási célú kiadásokat 3.089.616,- Ft - a felhalmozási célú bevételt 6.055.965,- Ft - egyéb felhalmozási célú tám.bev. 1.100.000,- Ft - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4.955.965,-Ft - a felhalmozási célú kiadást 6.055.965,- Ft - beruházási kiadások 5.755.965,- Ft - felújítási kiadások 300.000,- Ft állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 764 223

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

597 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

500 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

650 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

42 611 223

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 364 820

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 340 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 704 820

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

52 316 043

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 583 945

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 837 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

11 899 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

495 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

857 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 352 000

28

Közüzemi díjak

K331

7 640 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

7 073 090

30

Bérleti és lízing díjak

K333

880 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 660 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 710 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

27 163 090

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 020 205

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

91 948

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

10 112 153

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

50 526 243

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 900 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 900 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 933 627

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

5 333 627

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

236 220

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 296 035

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 223 710

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

5 755 965

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

157 480

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

78 740

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

63 780

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

300 000

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

134 715 823

1.1. melléklet 1.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

24 781 440

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

224 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

100 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

300 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

25 505 440

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 364 820

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 340 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 704 820

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

35 210 260

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 611 518

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 987 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

10 987 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

350 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

742 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 092 000

28

Közüzemi díjak

K331

6 080 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

7 073 090

30

Bérleti és lízing díjak

K333

880 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 400 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

200 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 250 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

24 883 090

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 101 665

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

86 948

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 188 613

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

46 150 703

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 900 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 900 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 933 627

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

5 333 627

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

236 220

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 296 035

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 223 710

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

5 755 965

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

157 480

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

78 740

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

63 780

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

300 000

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

110 262 073

1.2. melléklet 1.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 982 783

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

373 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

400 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

350 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

17 105 783

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

17 105 783

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 972 427

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

850 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

912 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

115 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

260 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 560 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

260 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

460 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 280 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

918 540

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

923 540

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

4 375 540

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

24 453 750

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 957 589

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 440 500

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

27 042 298

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 435 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

83 875 387

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 689 797

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

113 565 184

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 100 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 100 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

4 850 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 300 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

1 200 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

4 500 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

650 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

10 000 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 630 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

38

Ellátási díjak

B405

620 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

48 250

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

48 250

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

30 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

5 178 250

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

400 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

400 000

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

130 243 434

2.1. melléklet 2.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 957 589

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 440 500

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

27 042 298

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 435 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

83 875 387

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 689 797

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

113 565 184

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 100 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 100 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

4 850 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 300 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

1 200 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

4 500 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

650 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

10 000 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 630 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

38

Ellátási díjak

B405

620 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

45 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

45 000

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

20 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

5 165 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

400 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

400 000

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

130 230 184

2.2. melléklet 2.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

3 250

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

3 250

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

13 250

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

13 250

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 089 616

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

24 440 500

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

27 530 116

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

27 530 116

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi felhalmozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 562 005

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

7 562 005

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

7 562 005

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

7 562 005

4.1. melléklet 4.

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 562 005

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

7 562 005

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

7 562 005

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

7 562 005

4.2. melléklet 4.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

24 440 500

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

24 440 500

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

24 440 500

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

4

4

0

Niklai Mézengúz Óvoda

4

4

0

Önkormányzat

10

8

2

Csalás és nővédelmi egészségügyi ellátás

1

0

1

Igazgatás

1

0

1

Könyvtár

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

4

4

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

2

2

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

14

12

2

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16

16

0

Létszám összesen:

16

16

0

6. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

621 390

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

414 260

5 178 250

2.Közhatalmi bevételek

1 200 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

10 000 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

10 065 046

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

6 710 031

83 875 387

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

3 562 776

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

2 375 184

29 689 797

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

450 000

0

300 000

0

100 000

0

250 000

0

0

1 100 000

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

400 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

2 606 040

0

0

0

0

0

4 955 965

0

0

0

0

0

7 562 005

9.Bevételek (1-8):

18 055 252

10 299 475

10 299 475

10 849 475

10 399 475

10 599 475

15 355 440

10 499 475

10 299 475

10 549 475

10 299 475

10 299 475

137 805 439

Kiadások

10.Működési kiadások

15 785 937

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

10 523 958

131 549 474

11.Felújítási kiadások

0

0

0

200 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

300 000

12.Beruházási kiadások

0

0

0

250 000

0

300 000

4 955 965

0

0

250 000

0

0

5 755 965

13.Tartalék

24 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

200 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

15 809 937

10 539 958

10 539 958

10 989 958

10 539 958

10 839 958

15 495 923

10 639 958

10 539 958

10 789 958

10 539 958

10 539 958

137 805 439

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Informatikai eszközök felújítása

200 000

2020

200 000

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

100 000

2020

100 000

Összesen

300 000

300 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Temető kapu

300 000

2020

300 000

MFP-OUF Óvoda udvar-Eszközbeszerzések

4 955 965

2020

4 955 965

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

500 000

2020

500 000

Összesen

5 755 965

5 755 965