Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 23 - 2021. 09. 24

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2021.09.23.

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testületének helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-24. §-ban (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés

a) Bevételi főösszegét 277.325.597,- Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét 277.325.597,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonként, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 49.408.212.-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(4) Az Aparhanti Felhőcske Óvoda intézmény 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 29.238.102,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Községi Önkormányzat Vízműve intézmény 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 19.606.175,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

2. § A Rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., számú mellékletei lépnek.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 24. napjával.