Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 23 - 2022. 05. 25

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.09.23.

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Aparhant Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére tekintettel - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Aparhant Község Önkormányzatára továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerv gazdálkodására.

2. § Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

a) Aparhanti Felhőcske Óvoda,

b) Községi Önkormányzat Vízműve,

c) Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés

a) Bevételi főösszegét 277.325.597,- Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét 277.325.597,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonként, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 49.408.212.-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(4) Az Aparhanti Felhőcske Óvoda intézmény 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 29.238.102,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Községi Önkormányzat Vízműve intézmény 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 19.606.175,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

I. Költségvetési bevételek és kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Helyi önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét intézményenként és összesítve, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Önkormányzati szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban 4. melléklet, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység kiadásait és bevételeit jogcímenként a rendelet 6. melléklete, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit jogcímenként a rendelet 8. melléklete, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) Az Aparhanti Felhőcske Óvoda kiadásait és bevételeit jogcímenként a rendelet 10. melléklete, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant kiadásait és bevételeit jogcímenként a rendelet 12. melléklete, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(8) Az előirányzat-felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét a rendelet 14-18. mellékletei tartalmazzák.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásait és felújításai kiadásait a 20. számú mellékletek részletezik.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszám és bérgazdálkodás

5. § (1) Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 46.380 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető caffetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az esedékes bevételek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Az Önkormányzat rendeletében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.

8. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) Aparhant Község Önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Aparhant Község Önkormányzata, a Községi Önkormányzat Vízműve, valamint az Aparhanti Felhőcske Óvoda gazdálkodási feladatait az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Záró és átmeneti rendelkezések

9. § Jelen rendelet 2021. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.