Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 10. 01

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

2021.10.01.

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeletet alkotja:

I. rész

A rendelet célja, hatálya

1. § Az önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatást biztosít a (2) bekezdésben meghatározott külterületi és egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükséglet kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségetek teljesítésének segítése érdekében.

2. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatást egy tanyagondnok közreműködésével biztosítja. A tanyagondnok által ellátandó körzet: a Téglagyár telepen élő külterületi lakosság, és az ellátásba bevont egyéb belterületek lakossága (Petőfi Sándor utca 50-122. házszámok által határolt terület, Rákóczi utca, Béke utca, Vörösmarty utca, Deák Ferenc utca 20-43. házszámok által határolt területek).

(2) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott településrészeken életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

II. rész

A tanyagondnok által ellátandó feladatok

Közvetlen, személyes alapfeladatok

3. §

Közreműködés az étkeztetés biztosításában

(1) A tanyagondnok feladata az igénybevevő részére a napi egyszeri meleg étel ételhordóban történő házhoz szállítása.
(2) A szállítás térítésmentes.

4. §

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A tanyagondnok feladata:
a) a szociális gondozó, szakápoló szállítása,
b) segítségnyújtás a ház körüli munkák elvégzésében (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, egyszerűbb javítási, karbantartási munkák, télen hóeltakarítás, tüzelő bekészítése)
c) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban (családtagokkal, szomszédokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel - és fenntartás segítése)
d) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásnak megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában (orvos, mentő rendőrség értesítése)
e) bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

5. §

Közreműködés a közösségi és szociális információk biztosításában

A tanyagondnok feladata:
a) a szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a településrész lakói számára. Ennek keretében felkutatja a helyben vagy a legközelebbi településen elérhető szociális és közösségi szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információkat (hivatalok, intézmények, egyéb szervezetek, szolgáltatók címe, elérhetősége, nyitvatartása) és erről a lakosságot tájékoztatja.
b) segítségnyújtás a család - és gyermekjóléti szolgálat igénybevételében, mind az igénybevevő, mind a családgondozó szállításával.

6. §

Háziorvosi rendelésre történő szállítás

(1) A betegek háziorvoshoz, fogorvoshoz, gyermekorvoshoz, szükség esetén orvosi ügyeletre történő szállítását és hazaszállítását jelenti.
(2) A település közigazgatási határán kívüli szállításhoz a polgármester jóváhagyása szükséges.

7. §

Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

(1) A tanyagondnok a járóbetegeket – a polgármester jóváhagyásával – kórházi szakrendelésre szállíthatja. A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni az igénylő korát, egészségi állapotát, az egészségügyi ellátás igénybevételének indokoltságát (szükséges, ajánlott rehabilitációs jellegű).
(2) A tanyagondnok a várandós kismamákat és kisgyermekeket védőnői tanácsadásra szállíthatja, továbbá a védőnőt családlátogatás céljából a családokhoz szállítja.

8. §

Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

A tanyagondnok feladata orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása és beszerzése a lakóhelyhez legközelebb eső gyógyszertárban, illetve gyógyászati segédeszköz boltban. Ettől eltérő helyen csak akkor szerezhető be a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédeszköz, ha az a legközelebbi gyógyszertárban, illetve gyógyászati segédeszköz boltban nem kapható.

9. §

Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében a gyermekek alábbi intézményekbe történő szállítását és hazaszállítását biztosítja a tanyagondnok:
a) Apahanti Felhőcske Óvoda és
b) Aparhanti Általános Iskola.
(2) Más településen működő köznevelési intézménybe történő szállítás a polgármester engedélyével biztosítható.

10. §

Egyéb gyermekszállítás

(1) Az egyéb gyermekszállítás kiterjed a gyermekek rendezvényekre, ismeretterjesztő, készségfejlesztő egészségmegőrző stb. eseményekre, ünnepségekre, versenyekre, táborokba történő szállításra, és hazaszállításra annak érdekében, hogy a gyermekek minél több közösségi programban tudjanak részt venni.
(2) Az egyéb településre történő szállításhoz a polgármester jóváhagyása szükséges.

Közvetlen, személyes kiegészítő feladatok

11. §

A közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek

szervezése, segítése

A tanyagondnoki szolgáltatás
a) segíti az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek programjainak szervezését, biztosítja a rendezvényekre való gépjárművel történő szállítást.
b) közreműködik kulturális intézmények, programok, sportrendezvények látogatásának, rekreációt szolgáló kirándulások szervezésében és a program helyszínére történő személyszállítást biztosítja.
c) Részt vesz a helyi rendezvények (Falunap, Gyermeknap) szervezésében és biztosítja az alkalmakra történő személyszállítást.
d) A településen kívüli személyszállításhoz a polgármester jóváhagyása szükséges.

12. §

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése,

lakossági igények továbbítása

A tanyagondnok feladata, hogy segítséget nyújtson a hivatalos ügyintézéshez. Ennek érdekében tájékoztatást nyújt ad adott ügyben illetékes hivatalok, intézmények címéről, elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről. Segíti az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok beszerzését a hivatalokból, azok kitöltésében segítséget nyújt, segíti a beadványok továbbítását a hivatalokba. Közvetítés a lakosság és az önkormányzat között.

13. §

Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

(1) Csoportos bevásárló utak szervezésével a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt a nagybevásárlások lebonyolításában, tartós fogyasztási cikkek, háztartási gépek, vásárlásában és hazaszállításában, valamint szervizbe szállításában, a gázpalack kicserélésében.
(2) Saját szükségletre háziállatot tartók részére táp- takarmány szállítása végezhető.
(3) A (3-5) §-ban foglaltakon túl a tanyagondnoki szolgálat közreműködik az egyéb szociális alapszolgáltatások biztosításában.
(4) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolatot tart a szociális és egyéb, a szolgáltatás kapcsán érintett szervezettel, részt vesz a családi és egyéni krízishelyzeteket figyelő jelzőrendszer működtetésében.

14. §

Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások

(1) Ételszállítás, szociális étkezés kiszállítása.
(2) Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, szórólapok, plakátok, hirdetmények kihelyezésével.
3) A tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása: a gépjármű tisztántartása, karbantartása, szervizelése, tankolás, gépjármű ügyintézés. szakmai tájékoztatókon, továbbképzéseken való részvétel, tevékenységnapló, menetlevél vezetése, beszámolási kötelezettség teljesítése, ellenőrzés során együttműködés.

15. §

A szolgáltatás igénybevételének módja

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosult a 2. §-ban meghatározott településrészen életvitelszerűen tartózkodó személy.
(2) A szolgáltatás iránti igényt írásban, személyesen vagy telefonon a tanyagondnoknál, vagy a Közös Hivatalban kell bejelenteni.
(3) A településen belüli szolgáltatási igényt legalább 3 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt legalább 5 munkanappal korábban kell bejelenteni.
(4) A szolgáltatás biztosításáról a tanyagondnok dönt. Azon szolgáltatási igények esetében, melyekhez a polgármester engedélye szükséges, illetve vitás esetekben a polgármester dönt.
(5) A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatait kell ellátni, az egyéb feladatok ellátása ezen feladatainak az ellátását nem veszélyeztetheti.
(6) A feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint.
(6) A tanyagondnoki szolgálat által biztosított ellátások igénybevétele térítésmentes.

16. §

A szolgáltatás biztosításának módja

(1) Az önkormányzat a tanyagondnoki feladatok ellátására egy főállású tanyagondnokot foglalkoztat, közalkalmazotti jogviszony keretében.
(2) A tanyagondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a rendelkezésére álló gépjárművel, a munkaköri leírásában foglaltaknak, valamint a polgármester utasításainak megfelelően látja el.
(4) A tanyagondnok a tevékenységét köteles külön jogszabályban meghatározott tevékenységnaplóban dokumentálni.
(5) A tanyagondnoki szolgáltatás folyamatos biztosítása nem szüneteltethető, a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb távolmaradása esetén helyettesítését egy másik tanyagondnoki szolgálat tanyagondnokával kötött megállapodás alapján kell ellátni.
(6) A tanyagondnok feladatai ellátásához szükséges 8+1 fő személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet az önkormányzat biztosítja. A gépjármű üzemképes állapotért a tanyagondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a tanyagondnok hibájából a gépjárműben keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.
(7) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében – a tanyagondnok feladata és felelőssége.
(8) A tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről a tanyagondnok évente beszámol a képviselő-testületnek.

17. §

A szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése

A tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő az ellátással kapcsolatban személyesen vagy írásban a polgármesternél panasszal élhet. A panaszt a polgármester 15 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről értesíti az ellátást igénybe vevőt. Amennyiben a polgármester határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal.

18. §

Záró rendelkezés

(1) A rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelete.