Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 03. 19

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2022.03.19.

Pécsudvardi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működtetésével enyhítse közigazgatási területén az intézmény és szolgáltatások hiányból eredő hátrányokat, segítse az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, az egyéni és közösségi szintű igények kielégítéséhez segítséget nyújtson, biztosítva ez által a lakossági életfeltételek javítását.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet személyi hatálya Pécsudvard község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

3. A falugondnoki szolgáltatás feladatai

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) közreműködés:

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszer kiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások keretén belül ellátott kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) egyéb lakossági szolgáltatások és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül, egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A falugondnok által ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett falugondnoki szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

4. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapfeladatok

4. § (1) A falugondnoki szolgálat közreműködik hétköznaponként a napi egyszeri meleg étel (ebéd) Pécsudvard községben történő elosztásában az igénybe vevők részére.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a falugondnoki szolgálat igény esetén biztosítja a napi egyszeri meleg étel (ebéd) Pécsudvard községbe szállítását.

(3) Az étkeztetésben közreműködéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

5. § (1) A falugondnok a házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújt a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában, így különösen:

a) a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek beszerzésében,

b) ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok igényeinek felmérésében, majd a felmért igénynek a polgármester felé jelzésében,

c) kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások elvégzésében.

(2) A házi segítségnyújtásban közreműködéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

6. § A falugondnok köteles a szociális biztonság megteremtéséhez, és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatására a település lakói számára. A falugondnok köteles a helyben vagy a legközelebbi településen elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről információhoz juttatni a lakosságot.

7. § (1) A falugondnok az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása alapfeladat körében a következő szolgáltatást biztosítja:

a) háziorvosi rendelésre szállítás,

b) Pécsre járóbeteg szakrendelésre szállítás

c) gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

(2) A háziorvosi rendelésre szállítás hétköznapokon, valamint heti egy nap az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakrendelésre szállítás térítésmentesen vehető igénybe.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában írt feladatok teljesítéséhez szükséges költségeket az igénybe vevő köteles - átvételi elismervény ellenében - megelőlegezni, mellyel a falugondnok a teljesítést követően köteles elszámolni.

8. § (1) A szolgáltatás magába foglalja szorgalmi időszakban a gyermekeknek a környező településeken lévő

a) óvodába szállítását, illetve délután az onnan haza szállítását,

b) az egyéb gyermekszállítást (különösen a helyi közoktatási és közművelődési intézmény által szervezett rendezvényekre, versenyekre és haza, illetve az iskolaidőn kívüli iskolai rendezvényekre történő oda-vissza szállítást).

(2) A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

5. A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások keretén belül ellátott kiegészítő feladatok

9. § (1) A falugondnok e feladatain belül ellátja:

a) a gépjárművel történő szállítást,

b) rendezvények szervezésével, népszerűsítésével, segítésével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és az egyéb rendezvényekre történő szállítás térítésmentes.

10. § (1) A falugondnok köteles segítséget nyújtani a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében. Ennek érdekében az érintetteket adott hivatalba, intézménybe szállítja. Tájékoztatást ad arról, hogy milyen ügyekben hová kell fordulni. Beszerzi a különféle nyomtatványokat, és a kérelmezőknek eljuttatja.

(2) A falugondnok a kérelmeket, nyomtatványokat, bejelentéseket eljuttatja a hivatalok részére.

(3) A falugondnok köteles az önkormányzat hirdetményeit, leveleit kézbesíteni, az önkormányzati hirdetőtáblákra kihelyezni.

11. § (1) A szolgáltatás keretében a falugondnok biztosítja:

a) a napi megélhetéshez szükséges áruk beszerzését, házhoz szállítását,

b) a nagy bevásárlás elvégzése vagy igénybe vevők bevásárlásra szállítása Pécsre.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti siklósi nagy bevásárlás a hét egy napján, előzetes jelentkezés alapján térítésmentesen vehető igénybe.

(3) Egyéb lakossági szolgáltatások, különösen bevásárló utak szervezése, háztartási gépek, berendezések javításának intézése.

(4) Szükség esetén beteglátogatásra szállítás, hozzátartozók szállítása temetésre.

(5) Segítséget nyújt a veszélyhelyzetek elhárításában, együttműködik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, igény esetén a krízishelyzetben lévő családok szakemberrel együtt történő látogatásában részt vesz.

12. § (1) A falugondnok figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.

(2) A falugondnoknak ezen tevékenysége során különös figyelemmel kell lennie a gyermekek helyzetére, esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra.

(3) A falugondnok köteles a fenntartót tájékoztatni, ha a (2) bekezdés szerinti eseményről szerez tudomást, vagy a veszélyeztetett családoknál romlást észlel az életvitelben.

6. A falugondnoki szolgálat által nyújtott – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – közvetett szolgáltatások

13. § (1) Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.

(2) A falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(3) Egyéb önkormányzati feladatokban való közreműködés.

14. § A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott feladatok részletes szakmai tartalmát a szakmai program tartalmazza.

7. Eljárási rendelkezések

15. § (1) A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások és az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

(2) A jelen rendeletben kötelezően ellátandó falugondnoki szolgáltatás kivételével a falugondnoki szolgáltatást a rendeletben foglaltak alapján lehet igénybe venni.

(3) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A polgármester által hozott határozat ellen a képviselő-testülethez fellebbezéssel lehet élni, melynek alapján a képviselő-testület másodfokon bírálja el a falugondnoki szolgálatra benyújtott igényt.

(5) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál vagy a polgármesternél kell írásban vagy szóban előterjeszteni, melyről a falugondnok nyilvántartást köteles vezetni.

16. § Az alanyi jogon igénybe vehető alapellátások esetében az igénybevételre való jogosultságot a falugondnok ítéli meg, arról határozatot hozni nem kell. Amennyiben az igény a falugondnok által kétséget kizáróan nem bírálható el, úgy a jogosultság fennállásáról a polgármester dönt.

17. § A rendeletben meghatározott szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

8. A falugondnok

18. § (1) A falugondnokot pályázat alapján határozatlan időre a képviselő-testület nevezi ki és menti fel, míg az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A falugondnok kinevezése és foglalkoztatása során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A falugondnoki szolgáltatás folyamatos biztosítása nem szüneteltethető, a falugondnok távolléte esetében helyettesítésének megoldásáról a polgármester köteles gondoskodni. A falugondnok helyettesítésével megbízott személlyel a polgármester megbízási szerződést köt. A helyettesítéssel megbízott személy nem kell, hogy kötelezően egy másik település falugondnoka legyen.

(3) A falugondnok feladatai ellátásához szükséges személy-és áruszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet és mobiltelefont az önkormányzat biztosítja. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.

19. § (1) A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelőssége. A falugondnok munkarendjét a feladat ellátásához igazodóan kell megállapítani.

(3) Az önkormányzat a falugondnok részére munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha juttatás esedékessége minden év október 31. napja.

(4) A falugondnok köteles a munkaruha juttatás összegével minden év december 15. napjáig számlával elszámolni. Munkaruha juttatás címén elszámolható a lábbeli és felsőruházat. A munkaruha juttatás részletes szabályait a Munkaruha juttatási szabályzat tartalmazza.

(5) A képviselő-testület falugondnok által vezetett Tevékenységnaplóban a "Szolgáltatást igénybe vevők aláírása" elnevezésű rovat kitöltését és aláíratását a képviselő-testület mellőzi.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.