Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 03. 19

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.03.19.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésében, 18. § (1a) bekezdésében, 21. §-ában, 29. § (1)-(2) bekezdésében és 131. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pécsudvard község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, továbbá azokra a személyekre, akiket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában felsorol.

A gyermekek védelmének rendszere

2. § Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a) Pénzbeli ellátások : beiskolázási támogatás

b) Természetbeni ellátások:

ba) mikulásra csomag

bb) szünidei gyermekétkeztetés

c) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: család- és gyermekjóléti szolgálat.

Pénzbeli ellátások

3. § (1) A gyermek családi környezetben történő ellátása, nevelése elősegítése érdekében, valamint szociális rászorultságára tekintettel, pénzbeli és természetbeni ellátás nyújtható a gyermek eltartásáról gondoskodó szülő, vagy törvényes képviselő részére.

(2) Az önkormányzat a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatás keretében nyújt pénzbeli támogatást.

Beiskolázási támogatás

4. § (1) Amennyiben az önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi, az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt általános iskolai, középiskolai tanulóknak és felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak. A támogatás összegéről a képviselő-testület minden év augusztus hónapjában döntést hoz. A támogatás összegét kiskorú esetén a szülő/törvényes képviselő veheti át.

(2) A beiskolázási támogatás nyújtásának feltételei:

a) pécsudvardi állandó lakcím és azon életvitelszerűen történő tartózkodás

b) a középiskolás tanulók támogatása esetén az első középfokú végzettség megszerzéséig, egyetemi hallgatók esetén első diploma megszerzéséig

c) iskolalátogatási bizonyítvány leadása középiskolások esetén, hallgatói jogviszony igazolás leadása felsőoktatásban részt vevők esetében.

Gyermekek támogatása mikulásra

5. § (1) A képviselő-testület a maximum 14. életévét betöltő gyermekek részére mikulásra csomagot biztosít, amennyiben a költségvetésébe betervezte és az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi. A gyermekenként biztosítandó ajándékcsomag tartalmáról és értékéről a képviselő-testület adott év novemberében dönt.

(2) Csomagban kizárólag a településen állandó lakcímmel rendelkező és azon életvitelszerűen tartózkodó gyermekek részesülhetnek.

Szünidei gyermekétkeztetés

6. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az étkeztetést ellátó vállalkozó útján biztosítja a Gyvt., valamint az évente kötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére ingyenesen biztosítja napi egyszeri meleg étel formájában.

(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat a jogviszonnyal nem rendelkező, valamint iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben, az óvodások esetében pedig az intézmény zárva tartásának időszakában (általában minden év augusztus hónap) a konyháról ételhordóban történő elvitellel biztosítja az étkezést.

(4) Az önkormányzat a tavaszi, őszi és téli tanítási szünet minden munkanapján, valamint a nyári tanítási szünetben legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja az étkeztetést.

(5) A hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője, törvényes képviselője a Korm. rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozaton nyújtja be gyermekétkeztetési igényét a Hivatalban. A nyilatkozatot minden évben, a tavaszi szünidőt megelőző 30 nappal korábban a jegyző megküldi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő HH-s és HHH-s gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének, aki az igényét a tavaszi szünidő előtt legalább 15 nappal korábban, adott év minden egyes tanítási szünetére nyilatkozva visszaküldi. A nem nyilatkozó, illetve a nyilatkozatot nem visszaküldő szülők/törvényes képviselők gyermekei a szünidei étkeztetés igénybe vételére mindaddig nem lesznek jogosultak, míg a szülői nyilatkozat beküldésre nem kerül. A kérelem új jogosult esetén év közben bármikor benyújtható és a soron következő szünettől az étkezés igénybe vehető.

(6) A gyermek részére biztosított ebédet a szülő, törvényes képviselő, vagy az általa meghatalmazott személy, a fiatalkorú gyermek megfelelő ételhordóban viheti el.

(7) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal felé adott napon 09.00 óráig bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkeztetést.

Gyermekjóléti alapellátások

7. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: család- és gyermekjóléti szolgálat.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

8. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást, az önkormányzat az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központon ( 7629. Pécs, Hársfa u. 154.) keresztül látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt.17. §(1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár –a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. rendelkezései alapján látja el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2017. (X.10.) önkormányzati rendelet.