Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 16

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.03.16.

Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését 91.938.619.,- Ft bevétellel és 91.938.619,- Ft kiadással, ezen belül bevételeit: 51.264.996,- Ft költségvetési bevétellel 40.673.623,- Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: 91.306.473,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül 6.854.000,- Ft személyi juttatással, 942.000,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 11,320.000,- Ft dologi kiadással 1.930.473,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 2.410.000,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 3.127.000,- Ft beruházási kiadásokkal, 64.723.000,- Ft felújítási kiadásokkal 0,- Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal 632.146,- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2021. évi év pénzmaradvány felhasználás összege 40.673.623,- Ft, a 2022. évre tervezett működési tartalék összege 1.000.000,-,- Ft, a céltartalék összege 0.- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet I. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A 2022. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi létszámkerete 1, a rendelet 3. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. § A 2022. évi tartalék összege a rendelet 5. melléklete szerinti.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (6. melléklet)

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (7. melléklet)

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez. (17. melléklet)

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez. (18. melléklet)

(5) Az Önkormányzat 21. melléklet szerinti, a gördülő középtávú tervezésben, fizetési kötelezettségeket Ebergőc község Önkormányzat tervez.

7. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatásának, kölcsönének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Az előirányzatok felhasználása

8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatait – gördülő bevételeit - a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatait – gördülő kiadásait - a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének költségvetési főösszegét a 22. melléklet mutatja meg.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen jellegű projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását tartalmazó 9. melléklet nemleges.

(7) A 2022. évi irányító szervi támogatás folyósítását a 10. melléklet tartalmazza, amely nemleges.

2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig, 2022. december 31-i hatállyal dönt.

12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezések

15. § A rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell. A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 11.