Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Hatályos: 2022. 03. 19

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

2022.03.19.

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott állásfoglalási jogkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

2. § (1) Az önkormányzat hivatala, - amennyiben az elhagyott hulladék nem önkormányzati területen található - a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul kezdeményezi a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedést.

(2) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.